Filters
1 Hit in 0.045 sec

HURUFAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE KEMAH KAZASINDA TÜRK MİMARİSİ

Funda Naldan
2018 İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi  
Özet Bu çalışmanın amacı, hurufat defterlerindeki Kemah kazasında bulunan yapıların 19.yüzyıl başlarındaki durumu ortaya koymaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan hurufat defterlerinde kazanın adı, köyü veya mahallesi, atanacak görevlinin yeri ve ücreti, atama şekli, atama tarihi gibi bilgiler bulunması ve incelenen dönemin Osmanlı tarihi bakımından önem arz etmektedir. Kayıtlarda adı geçen köyler, günümüzdeki isimleri ile birlikte verilmiştir. Hurufat defterlerinde bulunan
more » ... de bulunan kayıtları tespit edilmiş, saha araştırması ile de bütünleştirilerek kazanın tarihine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Kazaya ait toplam 25 defter bulunmakta ancak oldukça hacimli bir çalışma olacağından yüzyıl ile sınırlandırmak gereği duyulmuştur. Diğer yüzyıllar da ayrı bir çalışmada ele alınacaktır. Metinlerin asılları sayfa sayısının fazlalığından hepsi eklenmemiştir. Kazada yer alan yapının bulunduğu köy ve mahalleler, yaptıranı, görevlilerin görev türü, sayısı ve ücretleri tablolar hazırlanarak sunulmuştur. Günümüze gelen yapıların mimari tanımları da yapılarak çalışma bu anlamda desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hurufat defteri, Kemah, Osmanlı, mimari, yapı. TURKISH ARCHITECTURE KEMAH DISTRICT THE FIRST QUARTER OF 19TH CENTURY BY TYPE BOOKS Abstract Purpose of this study is to reveal status in 19 th century of the structures found in Kemah District in the type books. Some information such as name of district, village or neighborhood, place and fee of officer to be appointed, type of appointment and date of appointment is available intype books that are in archive of General Directorate for Foundations. The period examined have importance in terms of Ottoman period. The names of the villagers mentioned in the records are given together with their names. Records in the type books have been ascertained. Thus, history of the district has been tried to be clarified by integrating with field research. There are 25 type books about the district; however, the research was confined to century since it would be a rather large-scaled study. Other centuries, as well, will be handled in another study. The originals of the text have not all been added to the number of pages. Village and neighborhood where the structure is located in the district, owner, task type of officers, number and fees are submitted in tables.Also, architectural definition of the structures that reach up to today is made in order to support the study.
doi:10.22252/ijca.400683 fatcat:4pduylhg6zg5lkqnchvokg5dgu