Filters
1 Hit in 0.04 sec

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Інна КОЗИР
2019 Humanities science current issues  
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 25, 2019 210 Педагогiка УДК 378.14.015.62 Інна КОЗИР, orcid.org/0000-0003-1944-6451 старший викладач кафедри менеджменту, економіки, права та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету (Кропивницький, Україна) kozyr.inna.s@gmail.com КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ У статті розглянуто методологічний аспект проблеми забезпечення
more » ... ми забезпечення якісної підготовки кадрів у закладах вищої освіти, а саме формування у процесі навчання конкурентоспроможності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіаційної галузі. Зростання конкуренції на ринку праці, а також активізація міжнародного співробітництва на ринку транспортних авіаційних послуг потребує ефективного менеджменту, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що зумовлює актуальність дослідження та спрямовує погляди науковців на використання потенціалу освітньо-педагогічного ресурсу для забезпечення високої ефективності управління цими процесами. Аналіз останніх досліджень свідчить про наявність інтересу та значних напрацювань науковців у сфері забезпечення конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти, але вона є недостатньо вивченою щодо майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності підприємств авіаційної галузі. Поставлена у статті мета досягається поетапним представленням результатів дослідження. Теоретико-методологічний аналіз конкурентоспроможності майбутніх фахівців розкриває її як наукову категорію, об'єкт педагогічних досліджень, що має складну компонентно-критеріальну структуру та підлягає оцінюванню через вимірювання рівня досягнутих показників. З'ясовано, що компоненти конкурентоспроможності мають відображати особистісне самовизначення, професійну діяльність, соціальну роль і готовність випускника закладу вищої освіти до роботи в конкурентному середовищі. Було виділено такі компоненти концептуальної моделі конкурентоспроможності майбутніх фахівців із менеджменту ЗЕД авіаційної галузі: когнітивно-діяльнісний, праксеологічно-рефлексивний, суспільно-комунікативний, акмеологічний, що відображають характер і перспективи діяльності працівників за цією спеціалізацією. Вивчивши професійні компетенції та проаналізувавши специфічні умови й особливості здійснення функціональних обов'язків досліджуваної категорії працівників як основи критеріального складу конкурентоспроможності, ми запропоновували такий склад критеріїв: пізнавально-операційний, особистісно-мотиваційний, соціально-комунікативний та емоційно-вольовий. Значна увага була зосереджена на виявленні змістовних характеристик критеріїв кожної компоненти конкурентоспроможності майбутніх фахівців і встановленні прямих зв'язків критеріїв і показників конкурентоспроможності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіаційної галузі. Перспективи подальшого дослідження визначеної проблеми вбачаються у формуванні системи методикометодологічного забезпечення якісної підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності для підприємств авіаційної галузі. Ключові слова: підготовка менеджерів ЗЕД авіаційної діяльності, конкурентоспроможність, критерії, показники, рівні сформованості, компоненти конкурентоспроможності фахівців авіаційної галузі.
doi:10.24919/2308-4863.0/25.179002 fatcat:kc5k4xb5o5dhvhbzbctn7mcu5a