Filters
1 Hit in 0.051 sec

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Sibel Açışlı
2016 Elementary Education Online  
ÖZ. Bu çalışmada öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2011-2012 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri ve California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (CCTDI) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programı kullanılarak analiz
more » ... llanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünmeleri arasında bazı değişkenler açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Öğretmen adayları, eleştirel düşünme konusunda en yüksek puanı analitiklik alt ölçeğinden almışlardır. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri cinsiyet değişkenine göre sadece açık fikirlilik alt ölçeğinde erkek öğrenciler lehine farklılık göstermiştir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre eleştirel düşünme eğilimleri açık fikirlilik alt ölçeğinde son sınıf öğrencilerine lehine farklılık göstermiştir. Öğretmen adaylarının 20'sinin (%10,0) değiştiren, 87'sinin (%43,5) özümseyen, 79'unun (%39,5) ayrıştıran, 14'ünün (%7,0) yerleştiren öğrenme stillerine sahip oldukları bulunmuştur. Öğretmen adaylarının baskın öğrenme stilleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının baskın öğrenme stilleri ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stilleri, Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Öğretmen Adayları ABSTRACT. In this study teacher candidates' learning styles and critical thinking dispositions were investigated. The sample of the study was composed of 200 students attending the Class Teaching Department of Education Faculty of Artvin Çoruh University during fall semestre of 2011-2012 academic year. As a means of data collection, Kolb's learning styles inventory and California critical thinking disposition inventory were employed. The data obtained were analysed with SPSS 17, as a result, some differences were detected in teacher candidates' learning styles and their critical thinking skills in terms of some variables. They got the highest point from analytical subscale. The critical thinking dispositions of the students showed difference only in the open-mindedness subscale for the male studens according to the variable of gender whereas their critical thinking dispositions showed difference in the open-mindedness scale in favour of those attending the last class in terms of class level variable. It was found out that 20 (%10,0) of teacher candidates had converger, 87 (%43,5) of them had assimilator, 79 (%39,5) had diverger, 14 (%7,0) had accomodator learning styles. No meaningful difference was found between their dominant learning styles and gender. Yet, a meaningful difference was detected between their dominant learning styles and class levels. SUMMARY Purpose and Significance: Awareness of their own style and strategy of pre-service teachers, who will teach the learning, will help them determine the style and strategies of the students and arrange learning and teaching processes based on these determinations and make teaching service more effective. As a result of this, a successful learning process will be achieved. For these reasons, identification of learning styles and strategies of pre-service teachers is important in terms of development of teacher qualifications (Ünal, Dilbaz Alkan, Özdemir and Çakır, 2013) . The aim of this work is to determine the relationship between critical thinking disposition and learning styles of pre-service classroom teachers and the following problems are tried to be answered accordingly. The sub-problems are determined as follows; 3. What is the distribution of pre-service teachers by their critical thinking dispositon? 4. Does the critical thinking disposition of pre-service teachers; a. Show significant difference by their gender? b. Show significant difference by their classroom levels? 5. Is there a significant difference between critical thinking disposition and learning styles of preservice teachers?
doi:10.17051/io.2016.78596 fatcat:jx5s4mvlozc2jcuwruosixrpne