Filters
1 Hit in 0.042 sec

Zastosowanie skali poczucia rozszerzenia Ja w miejscu pracy w warunkach polskich

Tomasz Besta, Paweł Jurek
2016 Psychologia Ekonomiczna  
Artykuł prezentuje polską adaptację skali poczucia rozszerzenia Ja w miejscu pracy (PRJMP). Skala PRJMP jest miarą samoopisową, określającą stopień poczucia rozszerzenia Ja w środowisku pracy. W artykule opisano badanie na dwóch próbach osób pracujących, zróżnicowanych pod względem płci, stażu pracy, zajmowanych stanowisk i wykonywanej pracy (N = 647). Analizy potwierdziły jednoczynnikową strukturę skali oraz wysoką rzetelność narzędzia. Wyniki na skali PRJMP korelują pozytywnie, w sposób
more » ... nie, w sposób oczekiwany z satysfakcją z pracy, przywiązaniem do organizacji i zaangażowaniem w wykonywaną pracę, co świadczy o trafności teoretycznej polskiej wersji skali. Pozwala to uznać skalę PRJMP za przydatne narzędzie do badania poczucia rozszerzania granic własnej osoby wśród osób wykonujących różne zawody. Słowa kluczowe: psychologia pracy, tożsamość społeczna, satysfakcja z pracy, metody pomiaru. Abstract: This article presents the Polish adaptation of the Workplace Self-expansion Questionnaire (Workplace SEQ), a self-reported measure for assessing the degree to which the motivation to expand the boundaries of self-concept is satisfied by the work environment. The study was conducted on two samples of employees, diverse in terms of gender, work experience, position, and the type of work (N = 647). Statistical analysis confirmed the single-factor structure of the questionnaire and the high reliability of this measure. As expected, the Polish version of the Workplace SEQ correlated positively with job satisfaction, organization commitment, and work engagement, which thus verifies its construct validity. The results support this version of the Workplace SEQ as a useful tool for studying self-expansion among people engaged in various professions.
doi:10.15678/pjoep.2016.10.04 fatcat:e2tmpugfufhrflrev4twtuf7pm