Filters
1 Hit in 0.26 sec

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Олена ДРОБОТ
2020 Humanities science current issues  
Олена ДРОБОТ, orcid.org/0000-0002-0762-5148 кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна) lend7@ukr.net МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ У статті в процесі аналітичного дослідження визначено поняття «англомовна лексична компетентність» як особистісну якість, що
more » ... бистісну якість, що ґрунтується на комплексі лексичних знань, умінь, навичок та способів мислення, який забезпечує можливість коректно та ефективно використовувати лексику англійської мови для вирішення різноманітних комунікативних завдань у різнорідних комунікативних ситуаціях. За результатами теоретичного аналізу наукових джерел окреслено ключові особливості формування та розвитку лексичної компетентності у дітей із порушеннями слуху під час опанування ними національною словесною мовою. З'ясовано, що процес освоєння словника у дітей із порушеннями слуху виявляє якісну своєрідність, оскільки відбувається на тлі частково порушеного чи без застосування слухового аналізатору, що унеможливлює повноцінне диференційоване сприймання на слух лексичних одиниць, наслідком чого є виникнення труднощів опанування словом вже на етапі його введення, що надалі детермінує виникнення складнощів на кожному з наступних етапів формування лексичної одиниці -семантизації, формування лексичних умінь та вправляння у вживанні. Зазначено, що специфіка розвитку лексичної компетентності в словесних мовах учнів із порушеннями слуху виявляється у: переважанні обсягу пасивного словника над активним; схильності до замінювання одних частин мови іншими; порушеннях звуко-буквенного складу слів; уповільненості опанування словом, причому як його формою, так і значенням; труднощах засвоєння слів омонімів, паронімів, багатозначних слів, слів, які позначають абстрактні чи узагальнені поняття; низькому рівні здатності «зчитувати з губ»; порушеннях правильної звуковимови слів; складності опанування службовими словами. Досліджено, що внаслідок цього виникає дефіцит мовленнєвої практики, а опанування словесною мовою стає можливим лише в спеціально створених умовах та відбувається із суттєвим відставанням від вікових норм. Крім того, в учнів із порушеннями слуху за відсутності систематичного повторення вивченого словника відбувається регресування рівня розвитку лексичної компетентності. Ключові слова: англійська мова, лексична компетентність, лексична одиниця, семантизація, діти з порушеннями слуху, глухі, іноземна мова, напівглухі, національна жестова мова, словесна мова. ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) Дробот О. Методичнi прийоми формування англомовної лексичної компетентностi... It should be noted ,that specificity of the development of lexical competence in the verbal languages of students with hearing impairment is manifested in: predominance of the passive vocabulary over the active; tendency to replace some parts of the language with another; violations of the sound-letter composition of words; slowness of mastering the word as its form & meaning; difficulties in learning words of homonyms, paronyms, multi-valued words, words denoting abstract or generalized concepts; low level ability to "read from lips"; violations of the correct sound of words; difficulty of mastering the function words. The study revealed, that as a result there is a shortage of speech practice, & the acquisition of verbal language becomes possible only in specially created conditions & occurs significantly behind the age norms. In addition, among students with hearing impairments in the absence of systematic repetition of the studied vocabulary happens regress of the level of development of lexical competence.
doi:10.24919/2308-4863.2/27.203550 fatcat:zrzh7aru45dzzdv6a7f5lvet4m