Filters
1 Hit in 0.037 sec

Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми

І.В. Олійник, Alfred Nobel University
2016 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
ISSn 2222-5501. ВІСник днІпропеТроВСького унІВерСиТеТу ІМенІ альФреда нобелЯ. Серія «педагогІка І пСиХологІЯ». педагогІчнІ науки. 2016. № 1 (11) 294 УДК 378.1:101 І.В. олІйник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля ФІлоСоФСькІ Та СпециФІчнІ принципи В конТекСТІ СучаСної оСВІТньої парадигМи У статті визначено нові підходи до організації навчального процесу у виші, обґрунтовано необхідність оновлення принципів
more » ... лення принципів змісту професійної освіти. Здійснено аналіз філософських метапринципів та специфічних принципів, необхідних для забезпечення ефективності реалізації навчальновиховної мети при підготовці фахівців у межах освітнього простору. Ключові слова: професійна освіта, висококваліфікований фахівець, вища школа, філософськометодологічні принципи, специфічні принципи. І.В. Олійник, 2016
doi:10.32342/2522-4115-2016-0-11-294-298 fatcat:mj5vx7uoojfgvjg5bfl2skv6ku