Filters
1 Hit in 0.038 sec

THE LOCATION OF A NEW PRODUCTION PLANT AS AN ELEMENT FOR GAINING A COMPETITIVE ADVANTAGE
LOKALIZACJA NOWEGO ODDZIAŁU PRODUKCYJNEGO JAKO ELEMENT UZYSKIWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Monika Odlanicka-Poczobutt, Dagmara Zuzek
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. W dobie gospodarki otwartej szczególnie ważne stają się rozwiązania, które pozwalają na redukcję kosztów działalności, poprawę efektywności procesów i wypracowanie dobrej pozycji konkurencyjnej. Ma to także znaczenie w logistyce, zwłaszcza w działaniach związanych z gospodarką magazynową. Zadowolenie klientów wymaga skoordynowanych działań marketingowych i oferowanej mu przez logistykę maksymalizacji użyteczności czasu i miejsca. Celem artykułu było zaprojektowanie sieci
more » ... nie sieci logistycznej wybranego przedsiębiorstwa w zakresie lokalizacji nowego oddziału produkcyjnego za pomocą metody siatki (centrum ciążenia). Niezbędnym elementem było także przeprowadzenie audytu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie, aby zidentyfikować źródła nieefektywnego przepływu materiałów. Słowa kluczowe: lokalizacja zakładu produkcyjnego, przewaga konkurencyjna, logistyka, metoda centrum ciążenia Abstract. In the era of open economy, solutions that reduce business costs, improve process efficiency and achieve a competitive advantage are becoming increasingly important. This is also important in logistics, especially in warehouse management. Customer satisfaction requires coordinated marketing efforts and the logistics that maximize the usefulness of time and space. The aim of the article was to design a logistics network of a selected company in terms of locating a new production unit using the grid method (gravity center). It was also 114 M. Odlanicka-Poczobutt, D.K. Zuzek necessary to carry out a logistic audit in the selected company to identify sources of ineffective material flow.
doi:10.29119/1641-3466.2017.107.8 fatcat:syhzlkltcnc47n2lcvxrko4s3u