Filters
1 Hit in 0.044 sec

Influence of organizational and normative-legal factors on the process of restoration of the Donetsk region

O. Dolgaleva, M. Yeshchenko
2019 Socio-Economic Problems and the State  
Dolgaleva, O. & Yeshchenko, M. (2019) Vplyv orhanizatsiinykh ta normatyvno-pravovykh chynnykiv na protses vidnovlennia Donetskoi oblasti [Influence of organizational and normativelegal factors on the process of restoration of the Donetsk region]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (
doi:10.33108/sepd2019.01.033 fatcat:r6vct3x72rhdzkfiarn4mlqabu