Filters
1 Hit in 0.03 sec

Effectiveness of PET Scan in Postoperative Long Term Follow up of Patients with Nonsmall Cell Lung Cancer

Muzaffer Metin
2012 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Takayasu arteriti (TA) aortu ve ana dallarını tutan kronik vaskülitik süreçlerle karekterize ve ileri evrelerinde organ iskemisine sebep olabilen otoimmün bir hastalıktır. Hastalığın son evresinde serebral iskemiye bağlı nörolojik bulgular gelişebilmektedir. Olgumuzda serebral kan akımını sağlayan 4 ana vasküler yapıdan 3'ünün oklüde olmasına rağmen nörolojik bulgular ortaya çıkmamış sadece vertigo semptomu ile hastaneye başvurmuştur. Beyin MR incelemede supra-periventriküler beyaz
more » ... küler beyaz cevherde iskemik değişikliği düşündüren multipl patolojik sinyal alanları görüldü. Serebral MR anjiografi tetkikinde sağ internal carotid arter ve her iki vertebral arterin oklüde olduğu görüldü. Vasküler bulgular DSA ile teyyid edildi. Klinik, radyolojik ve laboratuar bulgularıyla TA tanısı konularak tedaviye başlandı.. Abstract Takayasu's Arteritis (TA) is a autoimmune disease charecterised by chronic vasculitis mainly involving the aorta and its main branches and causes organ ischemia especially in advanced stage. Neurological complications may developed in advanced stage. The patient is having no prominent clinical sign except vertigo; even though, three out of four main vessels are occluded. Multiple hyperintens signal intensities suggesting ischemic changes were seen at periventricular white matter on brain MR imaging. Right internal carotid artery and both vertebral arteries were seen as a totally occluded on cerebral MRA and confirmed by digital subtraction angiography. The diagnosis of TA was made by clinical, radiologic, and laboratory findings, and then, treatment was started.
doi:10.4328/jcam.489 fatcat:6k5fabfedzf3jerefyaamsvhsi