Filters
1 Hit in 0.26 sec

Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Bireysel Çalgı Performansı Başarısının Psikolojik ve Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi

Sadık Yöndem, Zeynep Deniz Yöndem, Seda Eden Ünlü, Zekeriya Nartgün
2019 Kastamonu Eğitim Dergisi  
Öz Araştırmada, müzik eğitimi öğrencilerinde; akademik güdülenme, kaygı, denetim odağı gibi psikolojik ve çalgı geçmişi, günlük çalışma süresi gibi kişisel özelliklerin bireysel çalgı performansı başarısını yordama gücünün ve ilişkisinin test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 80 müzik öğrenci katılmıştır. Verilerinin toplanmasında; Akademik Güdülenme Ölçeği, Beck Kaygı Envanteri, Rotter İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Pearson korelasyon
more » ... Pearson korelasyon analizi ve aşamalı regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, bireysel çalgı performansı başarısı, kaygı ile negatif, akademik güdülenme ve günlük çalışma süresi ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Kaygı ve akademik güdülenmenin bireysel çalgı performans başarısının anlamlı yordayıcıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalgı geçmişi ve denetim odağı gibi değişkenlerle, bireysel çalgı performans başarısı arasındaki ilişkilerin anlamlı olmadığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, performans başarısı, akademik güdülenme, kaygı, denetim odağı. Abstract The study aims to test predictive power and relationship between musical instrument performance achievement and some psychological characteristics such as academic motivation, anxiety, and locus of control and some individual characteristics such as instrument background and daily practice time in music students. A total of 80 music students participated in the study. For the data collection; the Beck Anxiety Inventory, Academic Motivation Scale, Rotter Internal-External Locus of Control Scale and Personal Information Form were used. Pearson correlation tecnics and stepwise regression analysis were used for the analysis of the research data. The results of study showed that there were negative relation with anxiety and positive relation with academic motivation, and daily practice time with the instrument performance achievement.The regression analysis results showed that the individual instrument performance scores predicted by anxiety and academic motivation. However, it was found that the relations with the instrument backround and locus of control were not significant.
doi:10.24106/kefdergi.2541 fatcat:4j7iqm5ovvbivpfopvy6aisl3m