Filters
1 Hit in 0.041 sec

SUPPRESSION OF THE PIGMENT-SYNTHESIZING CAPACITY OF BACTERIA WITH HEAVY METALS IONS

О. Ф. Рильський, П. I. Гвоздяк
2009 Mìkrobìologìâ ì Bìotehnologìâ  
пÐèÃÍiчÅÍÍß пiÃÌÅÍÒсèÍÒÅЗуâàËьÍÎЇ ЗäàÒÍÎсÒi ÁàÊÒÅÐié iÎÍàÌè âàЖÊèÕ ÌÅÒàËiâ У роботі представëені резуëьтати досëіджень піãментсинтезуваëьної здатності бактерій в умоваõ дії стресовиõ факторів. Встановëено, що Sn (II), Co (II), Cu (II), V (V) -бëокують синтез піãментів при концентраціяõ 60-80 мã/ë, а Ag -при концентрації на рівні 7 мã/ë. Рівні концентрацій метаëів, що бëокують синтез піãментів, відрізняються від рівнів, що припиняють ріст бактерій на 25-57 %. Доданий до середовища проëін
more » ... вища проëін викëикає посиëення синтезу продиãіозіну у S. marcescens MP-141 при концентрації Cu (II) метаëу 80 мã/ë. Кëючові сëова: бактерії, піãменти, важкі метаëи.
doi:10.18524/2307-4663.2009.2(6).102467 fatcat:mmu2ppcxifaqddpcjhzepn5g7u