Filters
1 Hit in 0.043 sec

PROJECT WORK AS AN INTENSIFICATION METHOD OF STUDENT'S SELF-STUDY BY LEARNING FOREIGN LANGUAGES

K. Borin
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
К. А. Борін кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри викладання другої іноземної мови Запорізького національного університету ПРОЕКТНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Стаття присвячена аналізу впровадження проектної роботу в навчальний процес як одного з ефективних видів організації самостійної роботи студентів під час вивчення іноземних мов. Цінність проектної роботи полягає в поєднанні процесу самостійної творчої діяльності
more » ... творчої діяльності студентів і презентації кінцевого продукту, який повинен демонструвати досягнення відповідного рівня іншомовної комунікативної компетенції. Автор статті звертає увагу на те, що навчання у вищих навчальних закладах має бути побудовано так, щоб викладач на практичних, семінарських і лекційних заняттях передавав не тільки певний обсяг навчального матеріалу студентам і формував їхні мовні компетенції, а й навчав здобувати ці знання самостійно через механізми рефлексії та визначення мети й, що не менш важливо, сприяв розвитку особистості студента в професійному, інтелектуальному та моральному плані, реалізуючи, отже, принципи проблемного, розвивального навчання. У процесі дослідження виявлено, що робота над проектом є потенційно вмотивованою, сприяє розширенню кругозору студентів, розвиває вміння критично мислити. Це надає їм упевненості, підсилює почуття власної гідності й автономії, а також формує в студентів мовні компетенції, розвиває когнітивні здібності та урізноманітнює зміст навчання. Проектне навчання дає викладачеві змогу ставити завдання, визначати їх складність, відкрито імітувати проблеми в реальному світі. Студенти бачать міждисциплінарний характер цих завдань і можливість вирішення їх декількома шляхами. Студенти, які мають свободу вибору стратегій і підходів для вирішення певних завдань, можуть брати більш активну участь у процесі навчання. Отже, проектна робота є одним із ключових складників у розвитку самостійної творчої активності студентів. Вона акцентує увагу на змістовій стороні, є кооперативною за своїм характером, призводить до інтеграції в реальні ситуації всіх навичок і вмінь студентів, отриманих ними в процесі навчання. Ключові слова: вищий навчальних заклад, проектна робота, організація самостійної роботи, творча діяльність, мовні компетенції, розвиток особистості, конкурентоспроможній фахівець.
doi:10.32840/1992-5786.2020.69-2.6 fatcat:zttxeka4pzcz5ejlp55vvwnuyq