Filters
1 Hit in 0.039 sec

Het ontwerp-landsverordening tot regeling van de arbeidsovereenkomst in Cura

Dr. W.F. de Gaay Fortman
1940 NWIG  
Artikel 120 der Curacaosche Staatsregeling bepaalt onder meer, dat het burgerlijk recht, zooveel mogelijk overeenkomstig de in Nederland bestaande wetten, bij landsverordening geregeld wordt. Wijziging der Nederlandsche burgerlijke wetgeving behoort dus zooveel mogelijk tot een overeenkomstige wijziging van het Cura-9aosche burgerlijk recht aanleiding te geven. Met die aanpassing is soms echter nogal wat tijd gemoeid. In Nederland is het vijf-entwintig jarig jubileum van de invoering van de wet
more » ... nvoering van de wet op de arbeidsovereenkomst-Wet van 13 Juli 1907, Staatsblad 193, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent huur van dienstboden en werklieden-, reeds in 1934 door de verschijning van een herdenkingsnummer van i?ecAier/t)^e Z?etn zafo de M>e2 o^> de ar&£tds0i>cr££w£o»is<. 7ï/dscAn/< uoor herdacht •). In Curacao golden toen nog de drie artikelen van het Burgerlijk Wetboek, waarin in Nederland vóór 1907 de "huur van dienstboden en werklieden" was geregeld. Een regeling van de arbeidsovereenkomst kan men deze artikelen overigens nauwelijks noemen. Zij zijn voldoende gekenschetst door te vermelden, dat artikel 1614 van het Curacaosche burgerlijk wetboek in navolging van het oude artikel 1638 van het Nederlandsche bepaalde, dat de "meester" op zijn woord werd geloofd, wanneer er verschil van meening bestond over de hoegrootheid van het bedongen loon, de betaling daarvan gedurende het verschenen jaar en den tijd, voor welken de "huur" was aangegaan. In geen van de drie overzeesche gebiedsdeelen is spoed betracht *) 19e serie, no. 11. In het vervolg van dit artikel haal ik dit tijdschrift aan als R.B.A. -365 -Downloaded from Brill.com02/12/2020 02:38:20AM via free access
doi:10.1163/22134360-90000572 fatcat:dltou2pvt5avphtyvhml5tqbpy