Filters
1 Hit in 0.037 sec

Art and money: Theatres in Belgrade over the period 1945-1980
Umetnost i novac - pozorišta u Beogradu u periodu od 1945. do 1980. godine

Dejana Prnjat
2019 Kultura  
Са же так: У про у ча ва ном пе ри о ду др жа ва је оства ри ва ла иде о ло шку кон тро лу над свим сфе ра ма јав ног жи во та, што је укљу чи ва ло и умет нич ко ства ра ла штво. Ова кон тро ла би ла је на ро чи то из ра же на у пр вим го ди на ма на кон Дру гог свет ског ра та, али је би ла при сут на то ком це лог раз до бља. У по зо ри шном жи во ту ис по ља ва ла се кроз раз не ви до ве, од ко јих су нај зна чај ни ји би ли с јед не стра не по ли тич ка цен зу ра, а с дру ге за ви сност од
more » ... у ге за ви сност од др жав ног нов ца, јер су све ин сти ту ци је кул ту ре би ле фи нан си ра не из бу џе та. О зна ча ју иде о ло шког фак то ра већ је до ста пи са но, па ће мо у ра ду ста ви ти фо кус на ути цај ко је су фи нан сиј ске окол но сти има ле на фор ми ра ње по зо ри шних ре пер то а ра у Бе о гра ду у пе ри о ду од 1945. до 1980. го ди не. Ге не рал но, мо гли би смо да иден ти фи ку је мо две основ не фа зе: цен тра ли стич ку, ко ја је под ра зу ме ва ла ја ку држав ну кон тро лу кре и ра ња ре пер то а ра уз за га ран то ва но фи нан си ра ње по зо ри шних ин сти ту ци ја, и де цен тра ли стич ку, ко ја је уз ве ће сло бо де у фор ми ра њу ре пер то а ра до не ла и ве ћу финансиј ску неизве сност. Кључ не ре чи: бе о град ска по зо ри шта 1945-1980, др жав на кул тур на по ли ти ка, др жав но фи нан си ра ње по зо ри шних ин сти ту ци ја, тр жи шна ори јен та ци ја по зо ри шта, по зо ри шни ре пер то ар Сва ка др жа ва ути че на ста ње кул ту ре у зе мљи, не ка да очи глед ни је, не ка да ма ње очи глед но, а ка кав ће при ступ не ка вла да за у зе ти у кон крет ној си ту а ци ји, за ви си ће од ве ли ког бро ја спе ци фич но сти ко је су ка рак те ри стич не за ту зе мљу, ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни је, по ред кул ту ре и тра ди ци је, еко ном ски и по ли тич ки фак то ри. Ка да су фор му ли са ли пр ву де фи ни ци ју кул тур не по ли ти ке у Мо на ку 1967. го ди не, екс пер ти Уне ска су кон ста то ва ли и ДЕЈАНА ПРЊАТ
doi:10.5937/kultura1963166p fatcat:u5p7bv3mbbez7nknvk4xhrxire