Filters
1 Hit in 0.052 sec

Sexual education in the family: what is known from research studies
Sexuální výchova v rodině: co víme z výzkumných studií

Lenka Kamanová
2014 Studia Paedagogica  
Sexuální výchova v rodině: co víme z výzkumných Studií sExUAl EDUCATIon In THE FAMIlY: WHAT Is knoWn FroM rEsEArCH STUDIES lEnk A k AMAnoVá Abstrakt Předložený text je teoretickou studií, která z prostředkovává poznatky o sexuální výchově v rodině, jež jsou známé ze zahraničních výzkumů na toto téma. V příspěvku jsou hledány odpovědi na to, zda sexuální výchova v rodinách probíhá či nikoliv. Pokud ano, tak co je jejím obsahem a čím je tento obsah ovlivněn. Zajímáme se rovněž o specifika
more » ... o specifika sexuální výchovy v rodině a roli samotných rodičů při sexuální výchově v rodině. V úvodu textu je vymezen pojem sexuální výchova a pojmy související (sexuální komunikace, sexuální socializace). klíčová slova sexuální výchova, sexuální výchova v rodině, obsah sexuální výchovy, role rodičů při sexuální výchově v rodině Abstract This theoretical study examines findings of foreign research studies on sexual education in the family. The study seeks to examine whether sexual education takes place in the family, what its content is, and what influences this content. It further explores the specific issues associated with sexual education in the family and the role of parents in the education process. The introduction of the study defines sexual education and other related terms such as sexual communication and sexual socialization. Keywords sexual education, sexual education in the family, content of sexual education, role of parents in sexual education in the family Kontakt na autorku lenka kamanová Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně
doi:10.5817/sp2014-3-3 fatcat:ueamtt6wtvg4jeidw6mn5cd66m