Filters
1 Hit in 0.03 sec

KOGNITIVNA REGULACIJA EMOCIJA I SUBJEKTIVNO BLAGOSTANJE KOD ADOLESCENATA: POSTOJI LI DIREKTNA VEZA?

Jelica Petrović, Jovana Trbojević, Emeše Dukai
2020 Primenjena psihologija  
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koje su strategije kognitivne emocionalne regulacije najzastupljenije na uzroku adolescenata, na koji su način one povezane sa indikatorima mentalnog zdravlja adolescenata, te da li se veza između strategija kognitivne regulacije emocija i globalnog subjektivnog blagostanja ostvaruje direktno, ili preko pozitivnog i negativnog afektiviteta. Istraživanje je obavljeno na uzorku 206 učenika prosečnog uzrasta 16 godina. Rezultati su pokazali da su kod
more » ... da su kod adolescenata najzastupljenije strategije pozitivna reformulacija i stavljanje u perspektivu, koje su, zajedno sa planiranjem i pozitivnim refokusiranjem, povezane sa pozitivnim merama mentalnog zdravlja (globalnim subjektivnim blagostanjem adolescenata i pozitivnim afektivitetom). Ruminacija, katastrofiziranje, samookrivljavanje, i u manjoj meri prihvatanje, su povezane sa negativnim afektivitetom. Analizom medijacije izdvojile su se dve strategije kognitivne emocionalne regulacije koje značajno predviđaju subjektivno blagostanje: pozitivna preformulacija i samo-okrivljavanje. Utvrđeno je da se veza između pozitivne preformulacije i subjektivnog blagostanja ostvaruje delimično direktno, a delimično je posredovana pozitivnim afektivitetom kao medijatorom. Rezultati istraživanja takođe su pokazali da se veza između samookrivljavanja i globalnog subjektivnog blagostanja ostvaruje isključivo indirektno - preko negativnog afektiviteta kao medijatora. U svetlu dobijenih rezultata, formulisane su neke praktične implikacije za preventivni i interventni rad sa adolescentima u cilju povećanja subjektivnog blagostanja.
doi:10.19090/pp.2020.3.371-389 fatcat:vy57wddzgvarbji6sd7ub4jtae