Filters
1 Hit in 0.055 sec

Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania

Zeszyty Naukowe, Wwsi
2015 unpublished
Streszczenie Artykuł stanowi próbę porównania podejścia tradycyjnego oraz zwinnego do projektów wytwarzania oprogramowania. Omówione zostały podstawowe pojęcia dotyczące kontekstu, w którym realizowane są projekty produkcji oprogramowania. Przedstawiono różnice pomiędzy tradycyjnym a zwinnym podejściem do projektów wytwarzania oprogramowania oraz krótko scharak-teryzowano nowe metodyki zarządzania projektami wytwarzania oprogramo-wania. Następnie skupiono się na omówieniu podejścia
more » ... ejścia adaptacyjnego do za-rządzania projektami informatycznymi bazującego na Manifeście Agile. Scharakteryzowano zasady i praktyki oraz cykl życia projektu produkcji oprogramowania w podejściu adaptacyjnym. Artykuł zakończono omówie-niem istoty podejścia zwinnego do zarządzania projektami wytwarzania opro-gramowania na przykładzie metodyki ATERN. Słowa kluczowe-podejście zwinne do projektów wytwarzania oprogramowania, metodyka ATERN. * Zgłoszono do druku 28 października 2015 r. 57
fatcat:4ieumrq4crhivfkfgkpizhcevi