Filters
1 Hit in 0.031 sec

Measuring noise and vibration in the cockpit of the Mi-8 helicopter

Ivica Stojanovic
2016 Vojnotehnički Glasnik  
ОБЛАСТ: заштита од буке и вибрација ВРСТА ЧЛАНКА: стручни чланак ЈЕЗИК ЧЛАНКА: српски Сажетак: Бука и вибрације представљају један од основних негативних елемената радне средине. Циљ овог истраживања био је да се мерењем утврди величина тог утицаја на пилота и чланове посаде хеликоптера. Добијени резултати упоређени су са упозоравајућим и граничним вредностима које су одређене постојећим директивама Европске комисије из области буке и вибрација. Упоређивањем резултата дошло се до закључка да су
more » ... е до закључка да су измерене вредности неприхватљиве са аспекта безбедности и здравља на раду и да премашују дозвољене. Мерењима је утврђено да постоји опасност од појаве професионалних обољења код чланова посаде и да је потребно предузимати мере за смањење штетног утицаја буке и вибрација на људство у хеликоптеру. Кључне речи: хеликоптер, директива, вибрације, бука, мерење. Увод Бука и вибрације су саставни део свакодневног живота и део човековог окружења. Јављају се као пратилац многих животних активности, а њихово присуство је евидентно у готово свим сферама. Предмет овог истраживања је сагледавање нивоа буке и вибрација које се стварају у кабини хеликоптера Ми-8 и утичу на посаду. Циљ истраживања је да се дође до резултата који ће показати да ли бука и вибрације у кабини хеликоптера прелазе дозвољене границе задате стандардима, да се завршна анализа поткрепи резултатима мерења и укаже на штетан утицај буке и вибрација на организам човека. За мерења је одабран хеликоптер Ми-8 с обзиром на то да је овај тип хеликоптера најзаступљенији у Војсци Србије из категорије тзв. средњетешких хеликоптера и да се на њему обавља велики број сати лета. За потребе истраживања вршена су мерења буке и ви-
doi:10.5937/vojtehg64-7714 fatcat:nl6q3eh3vfgqfbkd6r7pqycx2y