Filters
1 Hit in 0.035 sec

The Influence of an Interdisciplinary Diabetic Foot Team on the Outcome of Patients with Diabetic Foot

2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Diyabetik ayak enfeksiyonlarının (DAE) yönetimi zordur ve bu hastalarda multidisipliner yaklaşımın amputasyon oranını düşürdüğü gösterilmiştir. Enfeksiyon hastalıkları kliniklerinde interdisipliner ekibin hasta yükü ve sonuçları üzerine etkisine dair sınırlı bilgiler mevcuttur. Bu çalışmada interdisipliner ekibin enfeksiyon hastalıkları kliniğine kabul edilen hastaların özellikleri, yatış süresi ve ampütasyon üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak
more » ... Bu çalışmada Ocak 2005-Ekim 2014 arasında DAE tanısı ile Enfeksiyon Hastalıkları kliniğine yatırılan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. İnterdisipliner ekibin oluşturulmasından önce (Ekim 2013) yatırılan hastalar grup-1, bu tarihten sonra yatırılanlar grup-2 olarak adlandırıldı. Grup-2'deki bütün hastaların tedavisi interdisipliner ekip tarafından yürütüldü. Gruplar hasta özellikleri, klinik ve laboratuvar bulgular, yatış süresi ve ampütasyon açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Grup-1'e 53, grup-2'ye 39 hasta dahil edildi. İnterdisipiliner ekibin oluşturulmasından sonra hem daha fazla hasta (0.5 hasta/ay vs 3.25 hasta/ay) hem de daha ciddi hastalar (Wagner grade 4-5, %26,4 vs. %51,3; p=0.013) yatırılmıştır. Bununla birlikte yatış gün sayısında değişiklik gözlenmemiştir (23,4±11,0 gün vs. 21,0±14,5 gün; p=0.478). Cerrahi müdahale olmadan sırasıyla grup-1 ve grup-2'deki hastaların 13 (%24,5) ve 11 (%28,2)'inde yara iyileşmesi görüldü (p=0.691). Her iki grupta minör (grup-1 %30,2 vs grup-2 %30,8) ve major ampütasyon (grup-1 %9,4 vs grup-2 %7,7) açısından istatistiksel fark bulunamadı (p=0.786). Tartışma: İnterdisipiliner ekibin oluşturulmasından sonra daha ileri evre diyabetik ayak yarası olan hastalar yatırılmış olmasına rağmen, hastane yatış süresi ve ampütasyon oranında değişiklik gözlenmemiştir. İnterdisipliner ekibin diyabetik ayak enfeksiyonlarının yönetimindeki rolünü ortaya koyabilmek için daha çok vakanın dahil edildiği çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. Abstract Aim: Management of diabetic foot infection (DFI) is challenging; a multidisciplinary approach has been shown to reduce amputation rates. There is limited information on the effect of having an interdisciplinary diabetic foot team (IDT) on patient load and outcomes at infectious disease departments. We aim to investigate the effect of the IDT approach on patient characteristics, the length of hospitalization, and amputation rates in patients hospitalized for DFI at the department of infectious disease. Material and Method: We retrospectively reviewed the files of patients who were hospitalized in the infectious disease department for DFI between January 2005 and October 2014. Patients hospitalized before the establishment of IDT (October 8, 2013) formed Group-1 and those hospitalized after the establishment of IDT formed Group-2. The members of IDT evaluated and treated all of the patients in Group-2. The groups were compared for patient characteristics, clinical findings, length of hospitalization, laboratory results, and outcome. Results: There were 53 patients in Group-1 and 39 patients in Group-2. The patient hospitalization rate increased after IDT (0.5 patients per month vs. 3.25 patients per month). Patients hospitalized after IDT had more advanced stage (Wagner grade 4-5) wounds (26.4% vs. 51.3%; p=0.013). However, the length of hospitalization did not change after IDT (23.4±11.0 vs. 21.0±14.5; p=0.478). Foot ulcers healed without surgical intervention in 13 (24.5%) and 11 (28.2%) patients in Group-1 and Group-2, respectively (p=0.691). Minor and major amputation rates were 30.2% and 9.4% in Group-1 and 30.8% and 7.7% in Group-2 (p=0.786). Discussion: Despite the fact that patients admitted after the establishment of IDT had more severe wounds, neither the length of hospitalization nor the amputation rate increased. Further studies are needed to evaluate the effectiveness of IDT in the management of DFI.
doi:10.4328/jcam.4473 fatcat:v7rstu6xffb3liwhs34q7fwaei