Filters
1 Hit in 0.069 sec

THE EDUCATION POLICIES OF THE PERIOD OF SULEYMAN DEMIREL (1965–1971) AND THE REFLECTIONS OF PRACTICES IN TURKISH PRESS
SULEYMAN DEMIREL DONEMI (1965–1971) EGITIM POLITIKALARI VE UYGULAMALARININ TURK BASININDAKI YANKILARI

Sengul BUYUKBOYACI
2015 Ulakbilge: Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZET Bu araştırmada; Süleyman Demirel başkanlığında Adalet Partisi'nin (1965)(1966)(1967)(1968)(1969)(1970)(1971) tek başına iktidar olduğu dönemdeki eğitim politikalarının basına nasıl yansıdığı, yine bu dönemde soğuk savaş döneminin ortaya çıkardığı ideolojik kamplaşmaların sonucunda ortaya çıkan gençlik hareketleri ve siyasi kamplaşmaların eğitim politikalarını nasıl etkilediği araştırılmış, sonuçların parti programında yer alan hedeflere uygunluğu basındaki yansımaları ile değerlendirilmeye
more » ... e değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca gazetelerde, eğitim ile ilgili hangi konuların ağırlıklı olarak ele alındığını ve hangi tür konu ve olaylarda gündemler arasında bir paralellik olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada; eğitim politikalarının basına yansımalarını belirlemek için, ulusal düzeyde yayın yapan, farklı yayın gruplarına ait, farklı siyasi eğilimlere sahip üç gazete, eğitim politikalarının belirlemesi için ise; Milli eğitim şuralarında, kalkınma planlarında ve hükümet programlarında eğitim ile ilgili alınan kararlar incelenmiştir. Cumhuriyet, sol/sosyalist ağırlıklı bir yayın politikası doğrultusunda, hükümeti ve icraatlarını eleştiren bir gazetedir, Tercüman gazetesi milliyetçi/muhafazakâr ağırlıklı ve Hürriyet gazetesi merkez/liberal ağırlıklı bir yayın politikası izleyen gazetedir. ABSTRACT In this study, how education policies during the period Justice Party came to power alone under the presidency of SüleymanDemirel (1965)(1966)(1967)(1968)(1969)(1970)(1971) were reflected in press, how youth movements and political polarization emerging as a result ofideological polarization of cold war during this period influenced education policies, and the compatibility of these results with the objectives set by the party platform and its reflections in press were investigated and analyzed. In addition, it was attempted to identify what aspects of education were predominantly handled and there is a parallelism between the agendas of whatever kind of subjects and events. The study examined three newspapers which are inclined to different politics and pertained to different publications at the national level to identify the reflections of education policies in press, and the decisions given at national education councils, in development plans and government programs to determine education policies. Cumhuriyet is a newspaper which criticizes the government and its practices in line with its publication policy inclined to left/socialist views; Tercüman is a newspaper inclined to nationalist/conservative views; and Hürriyet is a newspaper inclined to center/liberal views.
doi:10.7816/ulakbilge-03-06-02 fatcat:5gxq7byvc5aobambm36mvnylcy