Filters
1 Hit in 0.042 sec

Формування культури іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених

С.Г. Качмарчик, Alfred Nobel University
2016 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
ISSn 2222-5501. ВІСник днІпропеТроВСького унІВерСиТеТу ІМенІ альФреда нобелЯ. Серія «педагогІка І пСиХологІЯ». педагогІчнІ науки. 2016. № 1 (11) 235 УДК 378.14:005:339.54 С.г. качМарчик, старший викладач кафедри англійської філології Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) ФорМуВаннЯ кульТури ІнШоМоВного СпІлкуВаннЯ у МайбуТнІХ МенедЖерІВ ЗоВнІШньоеконоМІчної дІЯльноСТІ у доСлІдЖеннЯХ ВІТчиЗнЯниХ І ЗарубІЖниХ ВчениХ Стаття присвячена розгляду культури
more » ... гляду культури іншомовної комунікативної компетентності як складової особистісної та професіональної характеристик майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. В статті наведено результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених щодо проблеми іншомовної комунікативної компетентності (ІКК). Викладено різні підходи до визначення ІКК та її структурних компонентів. Ключові слова: культура спілкування, мова, іншомовна комунікативна компетентність, професійна освіта, компетентність мовна, лінгвістична, соціокультурна, соціолінгвістична, дискурсивна, прагматична, компоненти. С.Г. Качмарчик, 2016 ISSn 2222-5501. ВІСник днІпропеТроВСького унІВерСиТеТу ІМенІ альФреда нобелЯ. Серія «педагогІка І пСиХологІЯ». педагогІчнІ науки. 2016. № 1 (11)
doi:10.32342/2522-4115-2016-0-11-235-239 fatcat:c23sng57lfbfdibbw7nn7vdquy