Filters
19,332 Hits in 1.8 sec

Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE

Nguyễn Thanh Sơn
2020 Journal of Science and Technology on Information security  
Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp đó là thuật toán không phải khi nào cũng trả về được một số nguyên tố an toàn.  ...  Tóm tắt—Việc sinh các số nguyên tố "an toàn" p, mà ở đó tất cả các ước nguyên tố khác 2 của p-1 đều là ước nguyên tố lớn, là hết sức cần thiết để tránh các tấn công nhóm con nhỏ được chỉ ra bởi hai tác  ...  Thuật toán sinh các số nguyên tố an toàn Thuật toán 3. Input: 𝐿, 𝑁 là hai số nguyên 𝑁 > 1 và 𝐿  2(𝑁 + 1).  ... 
doi:10.54654/isj.v1i11.97 fatcat:ynkoh63hkzd5dnqzshmcelw53q

Sử dụng một số nguyên lí của toán rời rạc vào bài toán đếm bồi dưỡng sinh viên Olympic

Thiếu Tráng Lê
2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Ở nước ta, do nhiều nguyên nhân khác nhau, dạng toán này còn chưa đề cập nhiều trong chương trình, chủ yếu được bổ sung cho học sinh giỏi thi các đội tuyển toán.  ...  Toán rời rạc là một dạng toán khó và có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện kĩ năng giải toán và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cho sinh viên.  ...  Ở nước ta, do nhiều nguyên nhân khác nhau, dạng toán này còn chưa đề cập nhiều trong chương trình, chủ yếu được bổ sung cho học sinh giỏi thi các đội tuyển toán.  ... 
doi:10.51453/2354-1431/2018/242 fatcat:deiwxjhtq5hs7mnuer7ngsdble

Phương pháp tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố Rubidi và Stronti

Đinh Thị Hạnh, Đào Thị Thanh Mai
2019 Tạp chí Khoa học  
Phổ năng lượng của nguyên tố Rubidi (Rb) và Stronti (Sr) được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp Hartree-Fock tương đối tính và phương pháp tương tác cấu hình.  ...  Giới thiệu Nghiên cứu về nguyên tố nặng hay tính toán các mức năng lượng của các nguyên tố đang là hướng nghiên cứu thú vị được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học.  ...  Kết quả cho Sr Chúng tôi đã trình bày kết quả tính toán của cho nguyên tố nặng Sr trong Bảng 3.  ... 
doi:10.54607/hcmue.js.15.9.2300(2018) fatcat:44tljprztfhgnlkaoz6y7nkkgm

Về giải thuật so sánh hai từ trong thuật toán truy nguyên đồng nhất

Phương Minh Nam, Lê Tiến Vương
2016 Journal of Computer Science and Cybernetics  
t thu~t toan d~truy nguyen dong nhat ten ho, goi la thu~t toan truy nguyin codfonetics (truy nguyen theo ma phat am). Thuat toan nay con kha nhieu khidm khuyet khi stt dung (y Vi~t Nam.  ...  Xac dinh ham R(Xi' Xj) nhir sau: Nh6m 8 la B vE GlAl THUAT SO SANH HAl TiT TRONG THUAT TOAN TRUY NGUYEN DONG NHAT Otic nhom noi trin du o:c sd-d~ng at too eodfoneties cho ctic tu trong thui}e tinh tin  ... 
doi:10.15625/1813-9663/13/4/8037 fatcat:ahlgyvnqefcfbih3tr3onryjna

Sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng véctơ dựa vào nguyên lý biến phân Ekeland

Đinh Ngọc Quý, Phạm Hải Đăng, Đỗ Hồng Diễm
2018 Can Tho University Journal of Science  
Sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng véctơ dựa vào nguyên lý biến phân Ekeland. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3A): 40-46.  ...  Dựa vào nguyên lý biến phân Ekeland để thiết lập điều kiện đủ cho tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng véctơ trong trường hợp tập xác định là compact.  ... 
doi:10.22144/ctu.jvn.2018.037 fatcat:dqtkefjuafbpbhx3mq7la6lfci

Nghiên cứu tính toán chỉ số đánh giá tài nguyên nước mặt phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước: Thí điểm lưu vực sông Srê Pốk

Lê Thị Mai Vân, Bùi Thị Bích Ngọc, Đoàn Quang Trí, Trương Văn Hùng, Lê Thế Trung
2021 Vietnam Journal of Hydrometeorology  
Pốk, việc khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất khá phổ biến, nhưng khi tính toán dự báo lại chưa tích hợp giữa tài nguyên nước mặt và nước dưới đất dẫn đến sai số trong quá trình tính toán dự báo  ...  Nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về tài nguyên nước, hỗ trợ ra quyết định cho các cấp quản lý cần nghiên cứu tính toán các chỉ số đánh giá tài nguyên nước về cả số lượng và chất lượng.  ... 
doi:10.36335/vnjhm.2021(729).40-50 fatcat:rluyuhfecrervl2z2dmjhgnuiu

Phát triển thuật toán đa mục tiêu cá voi để cân bằng tài nguyên trong tiến độ dự án

Phạm Đức Thắng, Nguyễn Đăng Trình
2021 Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE  
Mô hình BIM này tạo bảng khối lượng để xác định các tài nguyên dự án cần thiết. Sau đó, thuật toán tối ưu hóa cá voi đa mục tiêu (MOWO) được sử dụng để đưa ra các tập giải pháp tối ưu.  ...  MOWO đã đưa ra được các kết quả tối ưu với sự phân bố đồng đều cao của các giải pháp so với thuật toán di truyền sắp xếp không vượt trội II và thuật toán đa mục tiêu bầy đàn.  ...  Mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất một thuật toán đa mục tiêu mới để giải quyết bài toán cân bằng các tài nguyên trong tiến độ dự án.  ... 
doi:10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(4v)-14 fatcat:2kr4ooi3wfbgtanjvo67qq6gwu

Phương pháp Hartree-Fock tương đối tính và tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố Kali và Canxi

Đinh Thị Hạnh
2019 Tạp chí Khoa học  
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phổ năng lượng của nguyên tố Kali và Canxi với độ chính xác khá cao.  ...  Kết luận Chúng tôi đã trình bày phương pháp và các kết quả tính toán phổ năng lượng cho các nguyên tố K, ion Ca+ và nguyên tố Ca với độ sai lệch khoảng 1%.  ...  Ở đây, chúng tôi áp dụng phương pháp này để tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố Kali (K) và ion Canxi (Ca+) với một electron ở ngoài cùng.  ... 
doi:10.54607/hcmue.js.14.12.2219(2017) fatcat:72yzkng4jzadnagfcls3lq7xr4

THUẬT TOÁN XẤP XỈ VÀ ỨNG DỤNG TÌM NGHIỆM BÀI TOÁN THUỘC LỚP NP - KHÓ

Nguyễn Đình Dũng
2021 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  
Vì vậy tìm được thuật toán xấp xỉ giải bài toán có chi phí thời gian tính toán thấp mà vẫn đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu là mục tiêu của bài báo này cần đạt được.  ...  Đối với mỗi bài toán tối ưu tổ hợp, hiện nay có khá nhiều phương pháp hữu hiệu với chi phí khá thấp về thời gian tính toán để tìm lời giải, có thể kể đến như thuật toán xấp xỉ nhanh.  ...  THUẬT TOÁN XẤP XỈ VÀ ỨNG DỤNG TÌM NGHIỆM BÀI TOÁN THUỘC LỚP NP -KHÓ Nguyễn Đình Dũng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông -ĐH Thái Nguyên THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT Ngày nhận bài: 23  ... 
doi:10.34238/tnu-jst.4023 fatcat:pl7kdhm3rbfx5eubgo3z3ezqgi

Ứng dụng mô hình MIKE NAM, MIKE 11 HD tính toán tài nguyên nước mặt lưu vực sông Cửu Long

Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Mạnh Trình, Hoàng Thị Nguyệt Minh
2021 Vietnam Journal of Hydrometeorology  
Hình 2 . 2 Sơ đồ khối nghiên cứu tính toán tài nguyên nước mặt LVS Cửu Long.  ...  Tài nguyên nước mặt nội sinh Kết quả tính toán từ mô hình NAM tại Bảng 4 cho thấy tổng lượng tài nguyên nước mặt từ mưa nội sinh trên toàn bộ LVSCL là 27.9 tỷ m 3 , tương đương lưu lượng dòng chảy tổng  ... 
doi:10.36335/vnjhm.2021(731).54-68 fatcat:rjllv7elezfeze4psbniyfsue4

Giải bài toán k-median nhờ quy hoạch lõm

Nguyễn Trọng Toàn, Nguyễn Đức Nghĩa
2016 Journal of Computer Science and Cybernetics  
GIAI BAI TOAN k-MEDIAN NHO· QUI HOACH LOM! . 'X , 1::, -NGUYEN TRQNG TOAN, NGUYEN Due NGHIA Abstract.  ...  Neu da dien rang buoc cua mdt bai toan qui hoach tuydn tinh nguyen la rndt da dien nguyen, thl eo tht1 giai bai toan b~ng plnrong phap don hlnh bo qua dieu kien nguyen.  ...  Con d5i v&i cac bai toan eo da dien rang buoc la tira nguyen, eo th~su-dung thuat toan don hlnh nguyen cila Trubin [11] .  ... 
doi:10.15625/1813-9663/13/4/8036 fatcat:dbpeqooe4ndkpbk2kln6kr33de

Thuật toán quy hoạch động cho bài toán xếp ba lô cân bằng {0,1}

Võ Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thủ Lễ, Nguyễn Ngọc Đăng Duy
2019 Can Tho University Journal of Science  
Để giải quyết bài toán, một cấu trúc đặc biệt của tập các phương án chấp nhận được chỉ ra. Dựa vào đó, một thuật toán quy hoạch động được đề xuất để giải bài toán đã nêu trong thời gian đa thức.  ...  TÓM TẮT Trong bài báo này, một biến thể của bài toán tối ưu cân bằng với ràng buộc có dạng xếp ba lô được nghiên cứu.  ...  khung tối tiểu (Zhong et al., 2015) , bài toán vị trí Hakimi, 1979a, 1979b) , bài toán ngược của bài toán vị trí (Nguyen and Vui, 2016; Nguyen et al., 2018; Nguyen, 2019; Nguyen et al., 2019) và một  ... 
doi:10.22144/ctu.jvn.2019.132 fatcat:t7yrw4b7dnbqhdbpmew5zj47ta

Thiết kế tôpô mạng không dây hình lưới: Một phương pháp mới sử dụng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên

Lê Hữu Bình, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Đình Hoàng Phương
2017 Research and Development on Information and Communication Technology  
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán thiết kế tôpô mạng WMN sử dụng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên (ILP).  ...  Bằng cách giải bài toán ILP, chúng tôi tìm được tổng số AP yêu cầu cho một hệ thống mạng và vị trí để lắp đặt chúng.  ...  Như vậy, thuật toán đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng. V.  ... 
doi:10.32913/rd-ict.vol2.no38.531 fatcat:c5e7bukb6zh43gflm6pvdvxdwa

THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ GIAO THÔNG ĐỐI VỚI BÀI TOÁN LWR KHÔNG THUẦN NHẤT VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN HỖN HỢP

Nguyễn Đình Dũng
2021 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  
Dựa trên định luật bảo toàn luồng, bài toán thực tiễn dẫn về bài toán đối với phương trình đạo hàm riêng cấp một dạng hyperbolic.  ...  Trong bài báo này, chúng tôi xét tới bài toán đối với phương trình LWR không thuần nhất với điều kiện biên hỗn hợp và xây dựng thuật toán tìm nghiệm xấp xỉ cho bài toán.  ...  Lược đồ sai phân Lưới sai phân và xấp xỉ các đạo hàm Chọn hai số nguyên 2 i j i j i j i j Q Q x t Q x t h x t x Q x t x O x x +  = +   +  +   (9) 1 2 2 3 2 ( , ) ( , ) ( , ) 1 ( , ) ( ) 2 i j i  ... 
doi:10.34238/tnu-jst.5050 fatcat:wp6dslj4qjawpl52i3kes55tsq

Toán tử lân cận mới cho thuật toán Tabu Search và PSO giải bài toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây

Phan Thanh Toàn, Đặng Quốc Hữu, Nguyễn Thế Lộc
2019 Research and Development on Information and Communication Technology  
Một trong số các vấn đề lớn nhất trong môi trường điện toán đám mây là bài toán lập lịch luồng công việc.  ...  Điện toán đám mây là xu thế mới của công nghệ thông tin và truyền thông.  ...  Mọi tài nguyên trong môi trường điện toán đám mây đều được cung cấp cho người dùng dưới dạng dịch vụ, như: dịch vụ về phần mềm (SaaS: Software as a Service), dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS: Infrastructure  ... 
doi:10.32913/mic-ict-research-vn.v2019.n2.865 fatcat:iga7upygfbesdlnrxws7rbrgcy
« Previous Showing results 1 — 15 out of 19,332 results