Filters
850 Hits in 1.3 sec

Modernite, Gürültü ve Sessizlik: Sosyolojik Bir Eleştiri

Mehmet TAN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Gürültünün toplumlara göre farklı anlamlar taşıdığı ve bu durumun sosyolojik olarak değerlendirilme gerekliliği öne çıkmaktadır.  ...  Sosyolojik yaklaşım içerisinde gürültü değerlendirilirken sınıfsal farklılıklar da öne çıkmaktadır.  ...  Çalışma, gürültüyü sosyolojik bir perspektifle ele almakta, modern dünyanın özelliklerinden hareketle gürültünün yaygınlığını ve gürültünün sosyal ilişkilere ve davranışlara etkisini tartışmaktadır.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.2.7 fatcat:o2rgwveirzej7issu2yyx7bwui

Dimensionally Decomposed Development and Happiness

Muharrem Burak ÖNEMLİ
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
The primary purpose of this study is to evaluate and compare the relative effects of different developmental dimensions on happiness. However, such an attempt requires an approach that divides the phenomenon of development into building blocks. In this respect, this study focuses on the dimensions of economic prosperity, good governance, education, health, the sustainable environment, gender equality, trade and financial flows, and mobility. Following the general trend in the literature, the
more » ... literature, the relations between the country's average happiness levels calculated from microdata and the development indicators compiled from the World Bank data were analyzed using the least-squares method. In this analysis, Box-Cox transformation was used to ensure that the dependent variable, the average happiness levels, showed normal distribution. Our study reveals that all dimensions have the expected effects on happiness. However, the economic prosperity, sustainable environment, and government efficiency dimensions create the top three blocks of development that have the most significant impact on life satisfaction, respectively. On the other hand, the effects of the remaining aspects on happiness seem relatively minor. Additionally, handling the reflection of the mobility dimension on happiness deserves special treatment since the association between net migration and happiness is most likely tend to indicate a reverse causality, unlike the migration stock and life satisfaction relation.
doi:10.52108/2757-5942.2.2.1 fatcat:2gtsb66gvbazdl3td4av4dvr4e

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Dizilerine Yansıması Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

Gül Aktaş
2020 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Bu yaklaşıma göre, söz konusu farklılıklar Sosyolojik Bağlam ® 4 farklı sosyalleşme deneyimlerinden oluşmaktadır.  ...  Sosyolojik Bağlam ® 6 Dizilerde ön plana çıkan erkek karakterler çoğunlukla, yönetim aşamasında karar merkezinde yer alan, bilgili, başarılı, hırslı, zengin, bağımsız, rekabetçi bir davranış örüntüsü  ... 
doi:10.52108/2757-5942.1.1.1 fatcat:s2geewids5bibnayri77j47noy

Tersine Göçler ve Geri Dönüşler: Almanya'dan Iğdır'a Yerleşenlerin Sosyolojik Özellikleri

Ümmü BULUT KESKİN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Her göç dalgasının karşıt bir göç dalgası ile sonuçlanma ihtimalinin olduğu, içinde bulunduğumuz göçler çağında, tersine göç olgusunu sosyolojik temelde ele almak elzemdir.  ...  Yerli literatürde tersine göç konusunda sosyolojik çalışmalar 1970'li yıllarda başlamıştır. Bu çalışmaların sayısında ancak 2000'li yıllarda artış yaşanmıştır.  ...  Tersine göç sürecinde birçok sosyolojik faktör rol oynayabilmektedir.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.2.3 fatcat:brtvdbo6jrbqfoogpnrtlhdju4

Sosyolojik Kontekstte Moderniteye Dair İki Tez: Kopuş Mu Süreklilik Mi?

Bengül GÜNGÖRMEZ AKOSMAN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Tüm bu tartışmalar yukarıda sözü edilen modernitenin tarihselliğine ya da tarihten bağımsız, biricikliğine ilişkin felsefi-sosyolojik tartışmalardan bağımsız değildir.  ...  Bu tartışmalarla sosyologun çalışmasını nasıl ilişkilendireceği ise sosyologun sosyal bilimlerle özellikle de sosyolojik gelenekle ilişkisi dahlinde ortaya çıkacaktır.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.6 fatcat:57dqh5vhprdtfl4gcl4q6xm6gq

Tarihsel Gelişim Süreci İçerisinde Türk Sosyolojisi

Gökhan Veli KÖKTÜRK
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Bu anlamda Durkheim için toplumsal ilerlemeye hizmet etmeyen sosyolojik çalışmaların hiçbir anlamı yoktur (Coenen-Huther, 2013: 7).  ...  Sosyolojik açıdan ise özellikle araştırma nesnesi anlamında yeryüzündeki toplumların ikili bir kategoriye ayrılmasına neden olmuştur.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.5 fatcat:axosygmkqnamdjustwb5vpza4a

Yaşam Tarzı Göstergesi Olarak Meslekler

Fatih KARS, Metin ÖZKUL
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Sosyolojik anlamda meslek, her şeyden önce sosyal bir dayanışma biçimi olarak ifade edilmektedir.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.3 fatcat:xwigeiuumzgqzl46345ebgidiq

Sosyolojiye Çağrı: Sahayı Deneyimlemenin Düşünümselliği Üzerine

Adem Sağır
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Resimlerde derslik olması anlamının ötesinde bütün insanları bir araya getirmiş bir üst bağlam olarak çizilen sınıf, sınırları çizilmiş bir alanda sosyolojik bilgiye ulaşmanın araçlarını sunması bakımından  ...  Katılımcının bu resimde anlatmak istediği temel bağlam ise toplum kavramından türetilir.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.1 fatcat:oeeb3425affbldnu4ancdtzema

Pierre Bourdieu Sosyolojisi ve Spor Alanının İnşası

Birtan Bozlu
2020 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Sosyolojik Bağlam ® 20 Ekonomik sermaye türünün, kendi devasa ve karmaşık ekonomik yapılanması gözler önünde olan spor alanı için kaçınılmaz bir sermaye türü olmasının yanında kültürel ve sosyal sermaye  ...  Spor alanı üzerine sosyolojik ya da kısmen sosyolojik olarak nitelendirebileceğimiz çalışmalar esasında üç yüz yıl öncesine kadar dayandırılabilir.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.1.1.2 fatcat:joz6f5xemfhxldjvonam4kmqty

Akdeniz'de Düzensiz Göçler ve Göçmenler: Terraferma Filmi Örneği

Elif GÜN, Handan TEKEMEN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
perspektiften hareketle çalışmada Foss ve Aslanyürek'in çözümlemeleri referans olarak alınmış ve konu, ana fikir, karakterler, varsayım, olay örgüsü ve çatışmalar, gerginlikler temelinde çözümlenerek sosyolojik  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.4 fatcat:psi5bbmyzza77ngybtyq75v5vi

Human Mobility Towards Turkey: A Retrospective Endeavor to Understand

Merve Suzan ILIK BİLBEN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Last decade, Turkey experienced the most extensive migration raids in its history. The transition of Turkey from a migrant-sending country to a transit and target country is one of the most referenced periodization practices in the literature. However, Anatolia has a history of migration with very different experiences by its location. Human mobility is inherent to the structure of this geography, even though its quality and quantity have changed and transformed in the historical process.
more » ... ical process. Therefore, it is important to understand that Turkey, which is home to the most significant number of forced migrants in the twenty-first century, is historically a country of migration. Hence, in this article that attempts to understand human mobility towards Turkey, we have focused on Turkey's changing position on the international migration scheme after summarizing the migration flows before and during the republic period to capture the holistic perspective. Based on the current research, reports, and statistical data, this article seeks a better understanding of the possibility and sustainability of social cohesion and integration in Turkey, in a global world characterized by uncertainties, risks, and pursuits.
doi:10.52108/2757-5942.2.2.4 fatcat:xxsrh5bmnfeflnhjyfkznnjdnu

Muhafazakâr Kadının Gündelik Yaşam Pratikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Fatma TUNÇTAN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Muhafazakâr kadının gündelik yaşam pratiklerine odaklanan bu çalışma, gündelik yaşamın "muhafazakâr kadın" tanımlamasını ne şekilde yönlendirdiğini farklı açılardan ele almaktadır. Çalışmada muhafazakâr olarak nitelendirilebilen kadınların gündelik yaşam pratikleri ele alınarak muhafazakâr kadına atfedilen kimliksel ögelerin anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu açıdan gündelik yaşam ilişkilerinde muhafazakârlığın kadınlar dünyasında sınırlandırıcı bir kimlik sunup sunmadığı da çalışmada önemli
more » ... ışmada önemli görülmektedir. Araştırma nitel olarak tasarlanmıştır. Kadınların kendi yaşam deneyimlerini derinlemesine analiz etmede bu yöntemin işlevsel olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda muhafazakâr olarak bilinen Konya İlinde yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak 20 görüşmeciyle yapılan derinlemesine mülakat ve nitel araştırmalarda kullanılan katılımsız gözlem tekniği ile veriler elde edilmiştir. Görüşme bulguları; muhafazakârlığı tanımlama güçlüğü, muhafazakâr rutinler, sosyal dünya ve boş zaman pratikleri, geçmiş ve nostaljiye bakış, tüketim pratikleri, güzellik mottoları temaları çerçevesinde analiz edilmiştir. Görüşmeler sonunda elde edilen veriler ile muhafazakâr kadının yaşam tarzı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçta, farklı açılardan ele alınan muhafazakâr kadınların gündelik yaşam deneyimleri daha çok "orta halli" yaşam tasavvuru geliştirmeye müsait bir profil olarak öne çıkmasına imkân tanımıştır.
doi:10.52108/2757-5942.2.2.2 fatcat:xfb4c4aapzbjvfkded4i3jrpwa

Yol Ayrımında Bir Sosyalist: Kemal Tahir'de Marxizm ve Sosyalizm

Ali Can ÇINAR
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Ona göre bu kavrama Türkiye toplumumuz özelinde yeterli sosyolojik derinlik gösterilmemiştir.  ...  Aynı bağlam üzerinde 1960'lı yıllarda sosyalist hareketin üzerinde ittifak yaptığı konulardan toprak reformu meselesi de 1950'li yılların sonunda bunları söyleyen Kemal Tahir'de eleştiri konusu olur.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.7 fatcat:fuyz77rhwrgp3nurehqbpxkwqu

Büyüsü Bozulan Avm'yi Büyülemek: Kent Simülasyonunda Yaşam Tarzının Tüketimi

Diretgen Ozan ERCANSUNGUR, Ahmet TALİMCİLER
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Modern dönemle birlikte kitlesel bir fenomene dönüşen tüketim, yalnızca ihtiyaçların karşılanması değil, arzuların tatmini ile ilişkili bir hal almıştır. Günümüzde bu arzuların hızı, yoğunluğu ve kapsamı önemli boyutlara ulaşmıştır. Tüketim artık kültürel pratiklerden sanatsal faaliyetlere uzanan, toplumsal kimlik ile yakından ilişkili bir deneyimin alanı haline gelmektedir. Bu değişim kendisini alışveriş merkezlerinin yapısında da göstermektedir. Çalışmanın öncelikli hareket noktası, George
more » ... noktası, George Ritzer'in öne sürdüğü yeni tüketim araçlarının akılcılaşması ve büyülemesi arasındaki denge fikridir. Bu dengenin bozulduğunu iddia ettiğimiz, giderek akılcılaşan alışveriş merkezleri, kültürel pratiklerini, sınıfsallığını, kimliğini ve kentliliğini tüketerek deneyimleme amacındaki tüketicilerin beklentilerine cevap vermemektedir. Merkezine yaşamı alan "yaşam merkezleri" -ya da yeni alışveriş merkezleri- bu beklentilerin etkisiyle yeni bir form olarak ortaya çıkmıştır. Değişen kültürel pratiklerin, sınıfsal ayrımın ve "yeniden büyüleme" olarak yaşam tarzının tüketiminin yeni alanı olan bu merkezler artık kentin bir parçasından öte, kentin ta kendisidir. Bir kent simülasyonu olarak öne çıkan bu merkezlerde kentliliğin simülakrı üretilmekte, tüm bu büyülü dünya aynı zamanda akılcı ve pratik bir paketle tüketicilerine sunulmaktadır. Bu çalışmada yaşam merkezleri, giderek akılcılaşan alışveriş merkezlerinin bu krizi aşmak adına ulaştıkları yeni bir form olduğu iddiası ile ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı bu iddiayı teorik bir tartışmaya açmaktır; özellikle Pierre Bourdieu ve Jean Baudrillard'ın görüşleri ile yürütülecek bu teorik tartışma ile kültür ve yaşam tarzının konu edildiği, dönüşmekte olan tüketim pratikleri ve alışveriş merkezlerindeki görüntülerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
doi:10.52108/2757-5942.2.2.6 fatcat:tnpkproy35eglgt2f4zarbubr4

Yörük Kışlağından Kırsala, Kırsaldan Kentsele: Döşemealtı'nda Sosyal Değişme ve Kırsal Soylulaştırma

Sevinç GÜÇLÜ
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Makalemizde 2000'lere kadar kırsal karaktere sahip olan Döşemealtı ilçesi bağlamında nüfus verileri ve gözlemler sosyolojik olarak değerlendirilecektir.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.2.5 fatcat:lerpjwand5cbxk22r5qbpub5am
« Previous Showing results 1 — 15 out of 850 results