Filters
115 Hits in 0.78 sec

Šalies konkurencingumo pokyčio optimizavimas

Giedrė Rakauskienė, Rima Tamošiūnienė
2013 Business Systems & Economics  
Šalių praktikos analizė (Tamošiūnienė ir Staskevičiūtė, 2011) atskleidžia, kad sprendimų, susijusių su šalies konkurencingumu, pagrindas yra konkurencingumo ver-tinimas.  ...  Straipsnio autorės, atlikusios mokslinės ir praktinės literatūros analizę (Rakauskienė ir Tamošiūnienė, 2013) , šalies konkurencingumą apibrėžia kaip jos gebėjimą pasiekti aukštą našumą ir užtikrinti  ...  THE OPTIMIZATION OF COUNTRY'S COMPETITIVENESS CHANGE Giedrė RAKAUSKIENĖ Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania Rima TAMOŠIŪNIENĖ Mykolas Romeris University, Lithuania Abstract.  ... 
doi:10.13165/vse-13-3-2-03 fatcat:k5szrzo67nhu5g52jmw4lfbdfm

Corporate performance and the measures of value added

Tomas Petravičius, Rima Tamošiūniene
2008 Transport  
Tamošiūnienė 2 Shareholder value approaches Before proceeding to a detailed description of each of the four measures, we need to present a comparative overview.  ...  performance and a 'forward looking' measure of corporate value based on present value of anticipated cash flows. 23(3): 194-201 CORPORATE PERFORMANCE AND THE MEASURES OF VALUE ADDED Tomas Petravičius 1 , Rima  ... 
doi:10.3846/1648-4142.2008.23.194-201 fatcat:eyqq5hgkffe5bhuv5y3zjjlil4

Šalies konkurencingumą lemiantys veiksniai

Giedrė Rakauskienė, Rima Tamošiūnienė
2013 Business: Theory and Practice  
Šalių praktikos analizė (Tamošiūnienė, Staskevičiūtė 2011) patvirtina, kad vyrauja skirtingas supratimas apie tai, kas yra šalies konkurencingumas, o jam vertinti naudojami skirtingi, neretai silpnai  ...  Šalies konkurencingumo samprata Atlikta mokslinėje ir analitinėje literatūroje pateikiamų ša lies konkurencingumo apibrėžimų analizė (Staskevičiūtė, Tamošiūnienė 2010 ) atskleidžia šios sąvokos daugiaas  ... 
doi:10.3846/btp.2013.19 fatcat:np7ubhck3fgeretk7apyimogfa

Šalies konkurencingumas: sampratos raida laiko perspektyvoje

Giedrė Staskevičiūtė, Rima Tamošiūnienė
2010 Business: Theory and Practice  
Santrauka. Šalies konkurencingumas šiandien yra ne tik dažnas mokslininkų tyrimų objektas, bet ir populiari sąvoka tarp verslo atstovų, ekonomistų ir politikų. Tačiau šios sąvokos vartojimas dažnai nėra pagrįstas aiškiai įvardytu turiniu, kiekvienas ją interpretuoja skirtingai, o tai kelia daug nesusipratimų ir tik gilina diskusijas bei poreikį priimti bendrą ir visiems suprantamą apibrėžimą. Atsižvelgiant į tai, svarbu pirmiausia atskleisti šalies konkurencingumo sąvokos raidą laiko
more » ... je, nes nors jos naudojimas ir išpopuliarėjo per paskutinius 30 metų, tai nėra naujas reiškinys. Susidomėjimas, kas vienas šalis daro konkurencingesnėmis už kitas, kilo jau XVI a. Straipsnyje, prieš tai atskleidus staigaus susidomėjimo šalies konkurencingumu augimo priežastis, atliekama išsami istorinės jos raidos analizė bei identifikuojami svarbiausi aspektai, šalies konkurencingumą apibūdinantys šiandien. Reikšminiai žodžiai: šalies konkurencingumas, šalies konkurencingumo samprata, šalies konkurencingumą apibūdinantys aspektai. Abstract. The national competitiveness today is not just an object of large amounts of scientific works but also a popular concept among business leaders, economists and politics. However, wide usage of the concept is not always based on the clearly defined contents of the word. Different meanings of the national competitiveness concept cause a lot of misunderstandings and this is just deepening discussions and requirements to find one definition, clear for everyone. According to this necessity it is important to analyse evolution tendencies of the national competitiveness content because it is not a new phenomenon. The interest why some countries are more competitive than others arose already in XVI century.The article discusses the reasons of growing interest in national competitiveness, reviews historical evolution of the national competitiveness concept and identifies the most important aspects explaining national competitiveness today.
doi:10.3846/btp.2010.18 fatcat:uzqsbtyqrve2no6nf2helmonny

Investicinių projektų efektyvumo daugiakriterinis vertinimas

Rima Tamošiūnienė, Skirmantas Šidlauskas, Ingrida Trumpaitė
2006 Business: Theory and Practice  
Santrauka. Investicinių projektų efektyvumą nusako daugelis ekonominių, finansinių, socialinių, technologinių, ekologinių, aplinkosauginių ir kitų rodiklių. Pagal vienus iš šių rodiklių alternatyvus investicinis projektas tinkamas įgyvendinti, o pagal kitus -netinkamas. Todėl vertinant investicinius projektus (pvz., projektus, finansuojamus ES struktūrinių fondų) sunku išrinkti efektyviausius projektus, kurių įgyvendinimas atneštų didžiausią naudą tiek jį įgyvendinančiam ūkio subjektui, tiek
more » ... ų šaliai. Objektyvius atsakymus apie alternatyvių investicinių projektų efektyvumą galima gauti juos vertinant daugiakriteriniais būdais. Jie leidžia išsamiai ir kompleksiškai įvertinti investicinius projektus, pateikiant vieną apibendrinamąjį rodiklį, kuris gana objektyviai rodo alternatyvaus projekto efektyvumą. Straipsnyje nagrinėjamas daugiakriterinis efektyvumo vertinimo būdas leido įvertinti pasirinktų verslo projektų efektyvumą bei nustatyti šių projektų prioritetinę eilę. Iš atliktos analizės matyti, kad trys iš vertinamų investicinių projektų yra tinkami finansuoti ir įgyvendinti, o likę investiciniai projektai turėtų būti atmesti arba atiduoti koreguoti. Alternatyvių investicinių projektų efektyvumo vertinimo rezultatai parodė, kad daugiakriteriniai vertinimo būdai gali būti taikomi tokiems projektams vertinti, o kartu ir projektams, finansuojamiems ES struktūrinių fondų, vertinti. Reikšminiai žodžiai: investicijos, daugiakriterinis vertinimas, efektyvumas. Abstract. A large number of economic, financial, social, technological, ecological -environmental and other indicators define the effectiveness of the investment projects. According to some of the indicators, the alternative investment project is suitable for putting it into practice, according to others, it is not. Therefore, while evaluating the investment projects (e.g. the projects which are financed by EU structural funds) it becomes difficult to choose the most effective projects whose realization would bring the most significant benefit to the economy subject and to our country. It is possible to get objective answers about the effectiveness of the alternative investment projects by evaluating them according to multicriterial methods. With the help of such methods it is possible to evaluate the investment projects comprehensively by presenting one generalized indicator. It shows the effectiveness of the alternative project fairly objectively. The multicriterial evaluation method analyzed in the article gave the possibility to evaluate the effectiveness of the projects chosen, and to set the priority level of these projects. From the analysis carried out, it is obvious that three investment projects are suitable for being financed and put into practice, and the remaining ones have to be rejected or corrected. The method for evaluating the effectiveness of the investment projects proposed by the authors has both theoretical and practical advantages (the extensive analysis can be carried out, the different classification of the evaluation criteria is possi-
doi:10.3846/btp.2006.25 fatcat:wlzglfce3zdhlfc6kr546njlii

Why Companies Decide to Participate in Mergers and Acquisition Transactions

Eglė Duksaitė, Rima Tamošiūnienė
2011 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
The article describes the most common motives for companies' decision to participate in mergers and acquisitions' transactions. It underlines the importance of the growth factor, whereas the following factors – namely, synergy, diversification and so on – just support the growth motive. Since mergers and acquisitions involve two different parties – the buyer and the seller – the examples of reasons from both perspectives are provided too.
doi:10.3846/145 fatcat:vxirwxizjzhlrh3vcpwkgzy4oi

Tackling projects on sustainability: a Lithuanian case study

Nomeda Dobrovolskienė, Manuela Tvaronavičienė, Rima Tamošiūnienė
2017 Entrepreneurship and Sustainability Issues  
.; Tamošiūnienė, R. 2017.  ...  et al 2015; Dobrovolskienė and Tamošiūnienė 2015a; Silvius 2016; Dobrovolskienė and Tamošiūnienė 2016; Carvalho and Rabechini 2017; Silvius et al 2017) .  ...  2015a; Silvius 2016; Dobrovolskienė and Tamošiūnienė 2016; Silvius and Schipper 2016; Carvalho and Rabechini 2017; Silvius et al 2017) .  ... 
doi:10.9770/jesi.2017.4.4(6) fatcat:jxufaclzu5hdxgsrfa5m4x4woq

Negative screening and sustainable portfolio diversification

Iván Arribas, María Dolores Espinós-Vañó, Fernando García, Rima Tamošiūnienė
2019 Entrepreneurship and Sustainability Issues  
., 2011; Slapikaite y Rima, 2013; Bertrand, 2014; Lean et al., 2015; Gómez-Bezares, 2016; Reddy et al., 2017) .  ... 
doi:10.9770/jesi.2019.6.4(2) fatcat:chbh6wmqznh7xjc2qbtcvs6a2a

Assessment of Intellectual Capital in Joint-Stock Companies

Rima Tamošiūnienė, Simona Survilaitė
2015 Business: Theory and Practice  
Tamošiūnienė and Survilaitė (2013) , Tamošiūnienė et al. (2014) accentuate the importance of intellectual capital in value creation, which leads to fostering the raise of value added and emphasizes intangible  ... 
doi:10.3846/btp.2016.686 fatcat:e67m4y5muffxvjputbbsjlp5de

Sustainability-Oriented Financial Resource Allocation in a Project Portfolio through Multi-Criteria Decision-Making

Nomeda Dobrovolskienė, Rima Tamošiūnienė
2016 Sustainability  
Rima Tamošiūnienė provided some significant advice and checked through the whole paper. The first author wrote the paper and both authors read and approved this version.  ...  The methodology for constructing a composite sustainability index can be found in Dobrovolskiene and Tamosiuniene [27] .  ... 
doi:10.3390/su8050485 fatcat:v4f5nquqbvd3tbq6n57ytixwem

An Index to Measure Sustainability of a Business Project in the Construction Industry: Lithuanian Case

Nomeda Dobrovolskienė, Rima Tamošiūnienė
2015 Sustainability  
Rima Tamošiiūnien9 e provided some significant advice and checked through the whole paper. The first author wrote the paper and both authors read and approved this version.  ... 
doi:10.3390/su8010014 fatcat:oragtnexbbbjfiqu2w5wbk2xuy

Fodder Beet and Sugarbeet Breeding , Germplasm Collection, and Utilization in Lithuania

Rima Tamosiuniene
2000 Journal of Sugarbeet Research  
Sugarbeet varieties were first included in the genebank collection in 1998, when it was decided to recover the only remaining monogerm Lithuanian sugarbeet hybrid (Tamosiuniene, 1998) (Table 1 ).  ... 
doi:10.5274/jsbr.37.3.49 fatcat:znkjrn5kqzevrfdq6id7dvc5da

State regulation of bankruptcy relations in the national economy

Rima Tamosiuniene, Maryna Demianchuk, Viktor Koval
2019 Економіка, Eкологія, Cоціум  
Introduction The deepening crisis in numerous business entities of various sizes is due to macroeconomic and domestic political instability, complicated by the consumer credit crisis, as well as tax and administrative pressure. Therefore, the acute problem of bankruptcy of business entities of different sizes and the need to regulate this issue at the state level. Unprofitable business entities of various sizes cause negative consequences for the domestic economy. Aim and tasks. The purpose of
more » ... he work is to study state regulation of relations in the field of bankruptcy in the economy of Ukraine. Results. The factors, internal and external, preceding the bankruptcy of economic entities. Thus, the external preconditions of bankruptcy are international, economic, political, demographic and others. Internal prerequisites include economic, technical, technological, social and others. The characteristic and gradation criteria of business entities in accordance with legislative acts of Ukraine are presented. It was revealed that the proportion of sales of micro-enterprises is unequal to their share in the total number of enterprises, indicating their negligible contribution to the development of the national economy. According to the results of empirical studies, it was found that during the analyzed period the share of unprofitable enterprises of different sizes is at least a 25%. Such a large number entails not only low financial stability, insolvency and efficiency of business entities themselves, but also inhibits the process of economic growth of the whole country. The application of the method of multivariate discriminant analysis will allow us to draw a conclusion about the financial condition with assigning it a class in accordance with the values of the integral indicator and taking into account the probability of non-fulfillment of obligations, that is, to identify the presence of an unprofitable enterprise and the likelihood of bankruptcy. Conclusions. So, an analysis of the criteria for graduation of business entities made it possible to establish the difference between the administrative and accounting interpretation of the criteria for the attitude of enterprises to various sizes. The dynamics of structural statistics indicators of domestic business entities were monitored, suggesting that individual entrepreneurs make an insignificant contribution to the development of the national economy. Since a quarter of business entities still remain unprofitable, it is necessary to take preventive measures to prevent the loss of solvency by enterprises, one of which is to identify the existence of an unprofitable enterprise and the likelihood of bankruptcy.
doi:10.31520/2616-7107/2019.3.4-3 fatcat:bzg46dr2mrbtde4cnutv6cp43y

Research of motivation of employees in the IT sector in Bulgaria

Kiril Anguelov, Tsvetana Stoyanova, Rima Tamošiūnienė
2020 Entrepreneurship and Sustainability Issues  
The motivation of professionals is not based solely on good monetary remuneration. Nowadays, every experienced IT professional is interested first and foremost in a healthy work environment in a company and then on the pay level. The employer's assessment takes into account the level of stress, work-life balance, career development prerequisites, as well as the offered social benefitssupplementary health insurance, sports cards, food vouchers, drinks and fruit at work, events with colleagues
more » ... side the office, places for creative relaxation at work. Anything that helps the creative workflow because IT professionals, are creators in the field who work and need special conditions to grow their potential and deliver good results. The article explores and analyzes the motivation factors leading to the employees' commitment of the IT companies in Bulgaria. Basic theoretical points of view are presented and the work of leading researchers in this field is being commented. A methodology has been developed and the summarized results are presented, on the two hypotheses that the authors set, namely: There is a link between Employee Compensation, working conditions, personal development opportunities and the psychological climate, and employee engagement and that Employee Compensation has exhausted the possibilities to be the only factor to guarantee the commitment of the employees in the IT industry. The results show that companies can not ignore any of the identified key motivational factors without losing employees and/or productivity/efficiency.
doi:10.9770/jesi.2020.7.3(73) fatcat:w6unplyervbi3ec74qas4sik2e

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CIRCULAR ECONOMY INDICATORS' SELECTION MODEL

Daiva Banaitė, Rima Tamošiūnienė, Manuela Tvaronavičienė
2016 Journal of Security and Sustainability Issues  
Circular economy conception is a result of development of sustainability. Since 1987, when the World Commission on Environment and Development (WCED) has developed and published the document "Our Common Future", numerous institutions monitor sustainable development (SD) at global, national or regional level. Recently The European Commission adopted a Circular Economy Package, which consists of an EU Action Plan for the Circular Economy that establishes a concrete programme of action, with
more » ... es covering the whole cycle and sets out the timeline when the actions will be complete. This paper analyses and tries to answer a question about what should be taking into account setting circular economy indicators.
doi:10.9770/jssi.2016.6.2(10) fatcat:vd7442ed4nhlxcbntgmda3hwri
« Previous Showing results 1 — 15 out of 115 results