Filters
13 Hits in 1.5 sec

1982 BM .DENİz ..Hl).KUKU. SÖZLEŞMESİ'NDEN DOGA]'J SORUNLARıN ÇOZULMESINDE ULUSL.ARARASI DENIZ HUKUKU MAHKEMESI

KESKİN Funda
1998 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
IlKasımda Sainı Vir;cent adına bir avukat Gine Dışişleri Bakanlığı'na bir faksla Saint Vincent'in UDHl"l'ye başvuraca:ğını bildirmiş ve gemi ve mürettebatının derhal serbest bırakılmasını istemiş'jr.  ...  Tutuklanan gemi ve mürettcbatının ,makul bi]' bono ya da başka bir güvence karşılığı derhal serbest bırakılması gerekir.  ... 
doi:10.1501/sbfder_0000001941 fatcat:iffjvoahkvhg3mal7g3xrccsei

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN AR-GE HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLİ AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Hüseyin ÇELİK
2021 International Journal of Management Economics and Business  
Bu argümana göre göre doğrudan yabancı yatırımlar ev sahibi ülkede yabancı teknolojiye erişimi kolaylaştırdığından Ar-Ge faaliyetleri yerine taklidi daha ucuz ve makul hale getirmektedir.  ...  Tan & Azman-Saini (2017) da doğrudan yabancı yatırımların Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkisini ele alan başka bir çalışmadır.  ... 
doi:10.17130/ijmeb.852395 fatcat:625sxepiujdedhc7hrgiwh7ez4

Currrent Approaches In Treatment of Hydatid Cysts of Liver

Ibrahim Yetim
2012 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Hidatik kistlerin perkütan drenajla tedavisine ait ilk klinik uygulamalar, 1983'te Saini [86] ve daha sonra 1985 Mueller [87] tarafından gerçekleştirilmiştir.  ...  diare, karın ağrısı, ateş, kafa içi basınç artmasına bağlı baş ağrısı, baş dönmesi, meningismus, lökopeni, granulositopeni, pansitopeni, agranulositoz ve trom- bositopeni, öksürük, glomerulonefrit, makuler  ... 
doi:10.4328/jcam.701 fatcat:ejgjfgw2nrblxaucgyicfmv5zy

Table of Contents

2022 2022 6th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)  
Judgi, N.Srinivasan A Comprehensive Review of Various Attacks in Mobile Ad Hoc Networks Shashank Shekhar, Makul Mahajan, Sukhkirandeep Kaur A Survey on Key Features of Medium Access Control Protocols for  ...  Mayank Agrawal, Vinod Jain A Novel Deep Neural-Based Music Recommendation Method Considering user and Song Data Jagendra Singh, Mohammad Sajid, Chandra Shekhar Yadav, Shashank Sheshar Singh, Manthan Saini  ... 
doi:10.1109/icoei53556.2022.9776703 fatcat:a27s7bvq2rhwxelwrpkfaxwtau

İmalat İşletmelerinde Bilgi Yönetimi ile Performans Arasındaki İlişkide Sosyal Sermayenin Rolü

Celal Yılmaz
2019 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Benzer şekilde Saini (2013, s. 578 ) sürecin aşamalarını, bilginin yaratılması, bilginin kodlanması, bilgi paylaşımı ve bilginin kullanılması olarak bildirmektedir.  ...  AIC ve CAIC değerleri daha küçük olan modelin tercih edilmesi önerilmektedir (Schumacker ve Lomax, 2010, s. 90; Byrne, 2010, s. 82 en makul yöntemini sağlamaktadır (Preacher ve Hayes, 2008, s. 886)  ... 
doi:10.18037/ausbd.668637 fatcat:7huu6xhfjfdlpgowl52dkhpplu

Ekolojik Sistem Kuramı Çerçevesinden Ebeveyn Yabancılaşmasına Genel Bir Bakış

Raziye YÜKSEL DOĞAN, Çiğdem AYTEKİN
2021 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar  
sonrası sürece uyum sağlayabilen ebeveynler; duyarlı ve işlevsel ebeveynlik, transaksiyonel kalıplar ve sınırlar çerçevesinde çocuklarıyla sağlıklı bir biçimde ilişkilerini sürdürebilmektedir (Polak ve Saini  ...  Bu noktada, başlangıçta her iki ebeveyniyle de eşit ve sürekli ilişki kurmaya devam eden bir çocuğun; süreç içerisinde bir ebeveynini tercih ederek diğer ebeveyniyle ilişki kurmayı makul bir gerekçe olmaksızın  ... 
doi:10.18863/pgy.826957 fatcat:qphpyjbimbe7zbpbo54mzr2acm

Öfke Kontrol Sorununun Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapisi: Bir Olgu Sunumu

Şule AYDIN, Kuntay ARCAN
2020 Ayna Klinik Psikoloji Dergisi  
Paylaşıldığında danışan tarafından da makul bulunduğu ifade edilen vaka formülasyonunun ayrıntıları Şekil 2'de sunulmuştur.  ...  ., 2004) , yetişkinler (Beck ve Fernandez, 1998; Del Vecchio ve O'Leary, 2004; Saini, 2009) , adli vakalar (Henwood ve ark., 2015) , zihinsel yetersizliği olanlar (Nicoll ve ark., 2013) , özel gereksinimli  ... 
doi:10.31682/ayna.785789 fatcat:emim25fy6bdxxp3nz6yubo3kne

Critical analysis of the discourse of frugal measures and the capitalistic hegemony from the perspective of cultural studies

Hajrudin Hromadzic
2015 Kultura  
Dis kurs je za pra vo ob lik so ci jal ne prak se,anje go vozna če njere zul tatslo že nogpro ce saini zare la ci jaiz me đusa mogtek sta,druš tve nokul tur nogikog ni tiv nog okru že njauko je mujepro  ...  Kri tič kiin to ni ra naper spek ti vauana li zite melj nogpro blem skog mo ti vauovomtek stuupo rab nećealat kepro na ćiinadru gim op ćimmje sti makul tu ral nostu dij skogna slje đa.Ta kvesuBart he so  ... 
doi:10.5937/kultura1546026h fatcat:5jvkthgdqjbbxgeetjfsdoglx4

A brief on high-volume Class F fly ash as cement replacement – A guide for Civil Engineer

Alaa M. Rashad
2015 International Journal of Sustainable Built Environment  
Sua-iam and Makul (2014) reported that the inclusion of 60% FA as cement replacement in concrete mixture slightly decreased the slump flow.  ...  Sua-iam and Makul (2014) reported 8.35% reduction in the fresh density of concrete mixture with the inclusion of 60% FA as cement replacement.  ... 
doi:10.1016/j.ijsbe.2015.10.002 fatcat:w2bjyf6nhngqfcrcjl2ed3xlba

Ortaçağ İslam'ında "Orthodoxy" ve "Heresy": Yeni Bir Yaklaşım Denemesi

KNYSH ALEXANDER;KALAYCI
2004 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
konum seçme gerekliliği ile karşı karşıya bıraktı." şekilde MU5lim Sa:iety (Cambridge, Cambridge University Press, 1981) , 14-15, 42-43, 48-53, 61-63, 78-81; aynca Nıkkie R Keddie (Edit), Sdxlars, Sainıs  ...  yalnızca sözde aynı ekole mensup, müstakil pek çok Eş'an alim arasında bile, hala nazari nitelikte esaslı ihtilaflar mevcuttu.1S Eş'ariliğin, ulemanın çoğu tarafından kucaklanınak için, kendisini makbul ve makul  ... 
doi:10.1501/ilhfak_0000000178 fatcat:fdc2dcqkdzh2fo6c4umjd5f4xa

ORYANTALİZM ve BATIDA KUR'AN VE KUR'AN İLİMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

CERRAHOĞLU İsmail
1990 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Ayrıca Guillaume "etrafını mubarek kıldığımız" ibaresini makul bir tarzda, iziih ve tefsir etmekten uzak kalmaktadır.  ...  /eıcish Eneye/opedia, Kur'lin maddesi. 28 Mulıammed HllII1idullalı, Le Sainı Caran, Paris, p. LVI. 29 Ayın eser, P. LX. olduğunu da itiraf etmck durumdayız.  ... 
doi:10.1501/ilhfak_0000000758 fatcat:vs3zbkkcrjhkflnmtajubgbsg4

TÜRKÎYEDE DİN İMTİYAZLARI

ELOVE Mustafa Emil
1953 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
ruhsat-ı lâzimeyi patrikler veyahut cemaat metropolitleri canib-i Bab-ı âlimizden istida edüp Devlet-i aliyyemizce bunda birgûna mevani-i mül kiye olmadığı halde ruhsat-ı seniyem irzan kılınması ve bu makule  ...  patrikliğinde herhangi bir suretle bir inhilâl vukubulursa bu takdirde Metropolidan Cemaati (Cemaati Metropolidan) ve Muhtelit Meclis (41) üyeleri birleşerek İstanbulda bulunan matlub evsafı (39) Fasl-ı saıni  ... 
doi:10.1501/hukfak_0000001112 fatcat:44tb2pvy3ncb3mdsv3dd4dqaqe

Range resolution improvement in passive coherent location radar systems using multiple FM radio channels

A.S. Tasdelen, H. Koymen
2006 IET Forum on Waveform Diversity and Design in Communications, Radar and Sonar   unpublished
Kooperatif olmayan aydınlatıcı olarak tek FM radyo kanalı kullanan pasif tutarlı konumlama (PTK) radar sistemleri, makul Doppler çözünürlüğüne sahip olmalarına karşı, dar modülasyon bant genişliğinden,  ...  In [21] Saini and Cherniakov show that deterministic components in the DTV-T transmission introduce a number of undesired peaks in the ambiguity function that they try to eliminate with some algorithms  ... 
doi:10.1049/ic:20060025 fatcat:nioxyt6vtrgxho4whuvycphyyi