Filters
1 Hit in 2.4 sec

MACMIC Reveals Dual Role of CTCF in Epigenetic Regulation of Cell Identity Genes [article]

Guangyu Wang, Bo Xia, Man Zhou, Jie Lv, Dongyu Zhao, Yanqiang Li, Yiwen Bu, Xin Wang, John P. Cooke, Qi Cao, MinGyu Lee, Lili Zhang (+1 others)
2020 bioRxiv   pre-print
By MACMIC analysis of 3,385 feature pairs in 15 cell types, we reveal a dual role of CTCF in epigenetic regulation of cell identity genes.  ...  Our work demonstrates the biological utility of the MACMIC analysis and reveals a key role for CTCF in epigenetic regulation of cell identity.  ...  role in 5 3 2 the epigenetic regulation of cell identity.  ... 
doi:10.1101/2020.08.12.247361 fatcat:767tdsgorvbhxdlbt4kt4mivqu