Filters
2 Hits in 3.1 sec

LIDIC - UNSL's Participation at eRisk 2017: Pilot Task on Early Detection of Depression

Maria Paula Villegas, Darío Gustavo Funez, Maria José Garciarena Ucelay, Leticia Cecilia Cagnina, Marcelo Luis Errecalde
2017 Conference and Labs of the Evaluation Forum  
Ó ×º Ì × Ö ×ÙÐØ× ÓÒ ÖÑ Ø ÕÙ Ø Ò ×× Ó Ø ÓÑ Ò ÔÔÖÓ ÓÖ Ø Ê Ø × ÓÚ Ö Ø ÓØ Ö Ò Ú Ù Ð Ñ Ø Ó ×º Ì Ð º È Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó ÐÐ ÑÓ Ð× ´T RDS − test × Øµº ERDE5 ERDE50 F1 π ρ ÓÑ Ò Ñ Ø Ó × ½ Ì ×Ø ËØ Ì ÔÖ Ú ÓÙ×  ...  Ö Ø ÓÒ Ó ÚÓ ÙÐ ÖÝ ÐÓÒ Ø Ö ÒØ Ø Ñ ×Ø Ô× × ÓÒ ÔØ ×Ô ÓÖ Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ׺ Ù× Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ÓÒ Ø ØÖ Ò Ò ×Ø × ÓÛ ×ÓÑ Û Ò ×× Ó ÌÎÌ¸Û ÔÖÓÔÓ× ÓÑ Ò ÔÔÖÓ ØÓ ×× ×Ø ÌÎÌ Ò ×ÓÑ ×Ô × ØÙ Ø ÓÒ׺ Ì Ö ×ÙÐØ× Ó  ... 
dblp:conf/clef/VillegasFUCE17 fatcat:s3tv7sslkjfrrjxjcamh3e3goy

UNSL's participation at eRisk 2018 Lab

Dario G. Funez, Maria José Garciarena Ucelay, Maria Paula Villegas, Sergio Burdisso, Leticia C. Cagnina, Manuel Montes-y-Gómez, Marcelo Errecalde
2018 Conference and Labs of the Evaluation Forum  
In this paper we describe the participation of the LIDIC Research Group of Universidad Nacional de San Luis (UNSL) -Argentina at CLEF eRisk 2018 Lab.  ...  our team are interesting alternatives to deal with early risk detection tasks.  ...  This article presented the participation of UNSL at eRisk 2018 Pilot tasks on Early Detection of Depression and Anorexia.  ... 
dblp:conf/clef/FunezUVBCME18 fatcat:5qglrvplxbefnod2u52sglk2s4