Filters
38,019 Hits in 3.6 sec

Tasavvufun Hakikati, Ahmed el-Alavî (çev. İbrahim Doğu)

Sami Bayrakcı
2017 Marife Dini Araştırmalar Dergisi  
Bu makalede Şazeli tarikatinin Alaviyye kolunun kurucusu Şeyh Ahmed El-Alavî'nin, Türkçe'ye "Tasavvufun Hakikati" ismiyle tercüme edilmiş olan "Risâletü'n-Nâsır Ma'ruf fi'zzebbi an Mecdi't-Tasavvuf" isimli  ...  Hüseyin, Muhammed Halid el-Ensarî, Muhammed el-Me'mun Abdulvahhab el-Erzincanî el-Medenî, Muhammed Cemil eş-Şâtî, Mahmut Yasin ve Ahmed b. İbrahim el-Cebban.  ...  Tam adı el-Hâc Ahmed b.  ... 
doi:10.33420/marife.332469 doaj:a8efa30de9a948d7862eacdf436d090d fatcat:zcjytpx4vzb3hbftjn5yenhbs4

Ahmed Rasim'In İbrahim Müteferrika Ve Matbaacılık Üzerine Yazdıklarının Incelenmesi

Yaşar Tonta
1985 Zenodo  
Ahmed Rasim'in İbrahim Müteferrika ve matbaacılık üzerine yazdıklarının incelenmesi  ...  paragrafta Ahmed Rasim ,ibrahim Miiteferrika' nın basım sanatının yararlarını anlatan bir risale yazarak zamanınsadrazam i Damat ibrahim Paşa'yasunduğunu; Sadrazamın Vesilet4't"Tıbdaadını ta~lyanQurisalenin  ...  Demek ki, Mü- 'AH~,1ET RASiM'iN iBRAHiM MüTEFERRiKA VEMATBAACALIK iBRAaİM MÜTEFERRiI(A.VEi MATBAACILlK f ' '. "ıbrahim!  ... 
doi:10.5281/zenodo.437125 fatcat:ufo4avf3fjhmtj43od5qbeff64

Special Issue Editorial Ahmed Refaat and Medhat A. Ibrahim

2019 Egyptian Journal of Chemistry  
Refaat and Medhat Ibrahim, based on the relevance to the scope of the journal and the reviews of the conference version of the papers.  ...  A total of 31 papers were submitted for possible publication in this special issue of EJCHEM, 16 of which were finally selected from among all the accepted papers by the special issue's guest editors Ahmed  ... 
doi:10.21608/ejchem.2019.40595 fatcat:67jusrykb5gyrdj7homfm3l3xe

Sultan Ahmed Külliyesi İnşâsında Yeniden Yapılan Vakıf: İbrahim Paşa Sarayı

Aliye ÖTEN
2018 Mediterranean Journal of Humanities  
opposite the Sultan Ahmed Mosque at Istanbul's Atmeydanı.  ...  Anahtar sözcükler: İbrahim Paşa Sarayı, XVII.  ...  Sultan Ahmed Külliyesi İnşâsında İbrahim Paşa Sarayı'nın Yeniden Yapılma Süreci Sultan Ahmed Külliyesi yapım aşamasında, Sultan Ahmed Han'ın bu büyük evkafı için, civardaki diğer araziler de değerlendirilmiştir  ... 
doi:10.13114/mjh.2018.398 fatcat:s2bxtjjva5djrgzkavgt7wl7qu

İbrahim b. Ahmed el-Amâsî-Terceme-i Şakâ'ik-i Nu'mâniyye

Gökhan ALP
2020 HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature)  
El-hakk bu 'abd-ı za'if-i nâsî efkaru'n-nâs İbrâhîm bin Ahmed el-Amâsî ki bu terceme ile mukayyeddür.  ...  Amasya Kadısı İbrâhim b. Ahmed tarafından (Bitişi. Cüm. II. 998 sonu/ Mayıs 1590)" (Üçok, 1992: 96) Yazılışında / Tercümede Kullanılan Yöntem ve Dikkat Edilen Hususlar İbrahim b.  ...  Bu tercümelerden biri de İbrahim b.  ... 
doi:10.28981/hikmet.797573 fatcat:n4m2wfmblzflxaqkcvo6aq5jxi

Târîh-i Varadin Der Zemân-ı Sultân Ahmed Bin İbrahim

Hatice Oruç
2021 Belgeler  
bin İbrâhîm Hân başlıklı anonim bir Osmanlı kroniğine konu olmuştur.  ...  ordusu yanında yer almıştır. 23 gün devam eden muhasara nihayetinde kötü hava durumu sebebiyle kaldırılmıştır. 1694 Varadin muhasarası Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Târîh-i Varadin Der Zemân-ı Sultân Ahmed  ...  Buna göre eser Târîh-i Varadin Der Zemân-ı Sultân Ahmed bin İbrahim Hân ismini taşımaktadır. Bir sonraki 1a nolu varakta ise bir mühür ve hemen mührün altında yine eserin ismi kaydedilmiştir.  ... 
doi:10.37879/belgeler.2021.51 fatcat:sada5wkz3bbf3c73koaln64pdq

AHMED B. İBRÂHÎM ES-SERÛCÎ VE TUHFETU'L-ASHÂB VE NUZHETU ZEVÎL-ELBÂB ADLI ESERİ

Sedef GÜLER
2020 Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi  
Şemsuddîn Aḥmed b. İbrâhîm es-Serûcî'nin Hayatı 1.1.  ...  Merkezu'l-Melik el-Fayṣal Nüshası Aḥmed b. İbrâhîm es-Serûcî'ye ait olduğu söylenen ancak katalogda h. 893'te vefat eden Aḥmed b. Aḥmed b.  ... 
doi:10.32330/nusha.704469 fatcat:bnzkkbbuafefddh6fcqmql7you

MUHAYYEL BİR KIRIM TARİHÇİSİ KEFEVÎ İBRAHİM EFENDİ VE HUMBARACIBAŞI AHMED PAŞA'NIN RUSYA'YA DAİR RAPORU

UĞUR DEMİR
2014 Türkiyat Mecmuası  
Seyyid Ahmed Kırımer tarafından neşredilen ve Kefevî İbrahim Efendi'ye ithaf edilen eser de aslında Ahmed Paşa'nın kaleme aldığı bu raporun eksik bir nüshasıdır21 .  ...  Seyyid Ahmed Kırımer, esere yazdığı girişte Zeki Velidi Togan'ın Kefevî İbrahim Efendi hakkında yazdıklarını naklettikten sonra kendisi de müellife dair şu değerlendirmelerde bulunmuştur: "Müellif İbrahim  ... 
doi:10.18345/tm.11481 fatcat:tqnkv7byrnf6zcdt4liyelqkba

AHMED CEVDET PAŞA VE BELÂGAT-I OSMÂNİYYE'SİNİN BİR MÜDAFAASI: HACI İBRAHİM EFENDİ'NİN TEMYÎZ-İ TALÎKÂT'I (TAHLİL-METİN)

Ömer UYAN
2021 Edebî Eleştiri Dergisi  
Şerh-i Belâgat: Hacı İbrâhim Efendi, Temyîz-i Ta'lîkât'ta müdafaa ettiği Ahmed Cevdet Paşa'nın Belâgat-ı Osmâniyye eserini daha sonra Mekteb-i Hukuk'ta şerh ederek okutacaktır.  ...  Aksi hâlde İbrâhim Efendi'nin bu konuda da Belâgat-ı Osmâniyye'yi, özellikle de çok saygı duyduğu Ahmed Cevdet Paşa'nın bizzat kendi şiirini, daha hararetli ve konuyu saptırmadan savunması beklenirdi.  ... 
doi:10.31465/eeder.917835 fatcat:dfb4gtx4fregbcbke2j4ye56ni

SADRAZAM DAMAD İBRAHİM PAŞA'YA HEL VA SOHBETLERİNDE SUNULAN BİR RİSALE: İLMİ AHMED EFENDi'NİN KELAM-I KiBAR Ris.ALESİ

Mehtap ERDOGAN
2010 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Ahmed ve Damad İbrahim Paşa'ya sunulmak üzere tertip edilen 635 varaklık bir mecmuanın içerisinde yer almaktadır.  ...  Bu çalışmada, Lale Devri şairlerinden Ahmed İlmi Efendi'nin kelam-ı kiban içeren bir nsalesi ele alınmıştır.  ...  Ahmed ve onun veziri Daınacl İbrahim Paşa'yla aynı dönemde yaşamış olan şairler tarafından yazılan kaside ve tarihlerden oluşmaktadır.  ... 
doaj:35e72fa654564ddc9c80aff9057962ca fatcat:ixerzuoosjbpza4ahhjx6xo74m

Animation films for children in the 20th century: a bibliometric study / prepared by Heba Ahmed Abdel Karim Ibrahim

Noha Othman
2018 المجلة الدولية لعلوم المكتبات و المعلومات  
doi:10.21608/ijlis.2018.142411 fatcat:zqms42a2draahhas3fourzhdwu

Hint padişahının hizmetinde bulunmuş Edirneli hekim Meḥmed bin Aḥmed bin İbrāhīm bin Ḥasan ve Burʾu's-sāʿa'nın Türkçe çevirisine katkıları

Ahmet Aciduman
2019 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi  
Aḥmed, Tercüme-i Burʾu's-sāʿa, Tıp Tarihi ABSTRACT The life and works of Meḥmed bin Aḥmed bin İbrāḥīm bin Ḥasan of Edirne and his contributions to Rhazes's Burʾuʾs-sāʿa while translating it into Turkish  ...  ÖZ Bu çalışmada, Edirneli hekim Meḥmed bin Aḥmed bin İbrāḥīm bin Ḥasan'ın hayatı ve eserleri ele alınmış ve Türkçe çevirisini yaparken Rāzī'nin Burʾuʾs-sāʿa adlı eserine yaptığı katkıları değerlendirilmiştir  ...  Meḥmed bin Aḥmed bin İbrāhīm'in Hayatı Yazarımızın adı Meḥmed bin Aḥmed bin İbrāhīm bin Ḥasan [Meḥemmed bin Ahmed bin İbrāhīm bin Ḥasan] olup, incelediğimiz iki yazma eserin önsözünde de kendisini bu şekilde  ... 
doi:10.31020/mutftd.489392 fatcat:ugixi2z5ifgyzldyga6qreisri

Ibrahim b. Sa'd (d. 183/799) and Kitâb al-Mübtada' va'l-mab'as va'l-mağâzî Narration's Reflections on Ahmad b. Hanbal's al-Musnad
İbrâhim b. Sa'd (ö. 183/799) ve Kitâbü'l-Mübtede' ve'l-meb'as ve'l-meğâzî Rivayetinin Ahmed b. Hanbel'in Müsned'ine Yansıması

Ramazan TOPAL
2022 Akademik Siyer Dergisi  
Ibrahim through the semâ'. Ahmad b. Hanbal, in his al-Musnad, narrated almost all of the narrations from Ibrahim b. Sa'd > Ibn Ishâq from Ya'qûb b. Ibrahim. Ahmad b.  ...  One of the prominent of these is Ibrahim b. Sa'd. Ibrahim b. Sa'd is not only a narrator of Ibn Ishâq's narrations. He also has one of the famous version of Ibn Ishâq's Sîrat. Ibrahim b.  ...  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 39/140-147. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 26/399-403. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/195. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 25/440-442. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 26/19-20. Ahmed b.  ... 
doi:10.47169/samer.1084798 fatcat:balvhbv4fbaxzerja6ewqwz22m

Postnatal diagnosis of harlequin ichthyosis a case report

Mohammed Ahmed Ibrahim Ahmed, Mohamed Ali Saad Mohamed, Salwa Ahmed Mohammed Abbas, Athar Asim Ahmed Mohammed, Nosiba Ibrahim Hammed Alyamani
2021 International Journal of Pregnancy & Child Birth  
©2021 Ahmed et al.  ...  Ahmed MAI, Mohamed MAS, Abbas SAM, et al. Postnatal diagnosis of harlequin ichthyosis a case report. Int J Pregn & Chi Birth. 2021;7(2):36-38.  ... 
doi:10.15406/ipcb.2021.07.00224 fatcat:xnbbfhhvbvh7njkh3p3p3lyne4

Tapping for pneumoperitoneum in neonates and infants

Ibrahim A. Ibrahim, Ahmed E. Ahmed
2013 Annals of Pediatric Surgery  
Tapping for pneumoperitoneum Ibrahim and Ahmed 51 possibility of negative exploration.  ... 
doi:10.1097/01.xps.0000426208.04511.b0 fatcat:r6fhryreazha3c7fo2srck4syi
« Previous Showing results 1 — 15 out of 38,019 results