Filters
111,158 Hits in 2.6 sec

IO and OI. II

Joost Engelfriet, Erik Meineche Schmidt
1978 Journal of computer and system sciences (Print)  
IO Z-algebra g'( TXX>ho nondet. Z-algebra g'( TD) nonnat. ext. meaningless 01 Z-algebra g( T@))oI nondet. Z-algebra W"Z(~))OI nonnat. ext.  ...  equational implies OI(n + 1) equational.  ...  BEKIC, "Definable Operations in General Algebras, and the Theory of Automata and Flowcharta," IBM Laboratory, Vienna, 1969. 4  ... 
doi:10.1016/0022-0000(78)90051-x fatcat:x7qbbr4cu5aupnnxw27w3firy4

Influence of human apolipoprotein A-1 transgene injection on level of cholesterol and morphology of tissues of rabbits on cholesterol diet
Вплив введення трансгену аполіпопротеїну А-1 людини на рівень холестерину та морфологію тканин у кролів, яких утримували на холестериновій дієті

Iu. M. Gilchuk, O. K. Toporova, S. M. Novikova, V. A. Kordium
2008 Biopolymers and Cell  
Òàê, ó ï³ääîñë³äíèõ òâà ðèí, ÿêèì ââî äè ëè ãåí àïîÀ-1, íå âè ÿâ ëå íî çðîñ òàí íÿ ð³âíÿ òî òàëü íî ãî õî ëåñ òå ðè íó â êðîâ³ òà ïà òî ìîð ôî ëîã³÷íèõ çì³í òêà íèí ïå÷³íêè ³ àîð òè, õà ðàê òåð íèõ äëÿ  ...  â ïà ðåíõ³ìó ïå÷³íêè êðîë³â, ÿêèõ óòðè ìó âà ëè íà õî ëåñ òå ðè íîâ³é 䳺ò³, âïëè âà þòü íà ð³âåíü õî ëåñ òå ðè íó â êðîâ³ òâà ðèí ³ ñòàí òêà íèí ïå÷³íêè òà ñó äèí.  ...  Òî ìó â äà íî ìó åê ñïå ðè ìåíò³ ìè ïðî à íàë³çó âà ëè çðîñ òàí íÿ ð³âíÿ ëè øå òî òàëü íî ãî õî ëåñ òå ðè íó â ïëàçì³ êðîâ³ òâà ðèí.  ... 
doi:10.7124/bc.000793 fatcat:b7e4puq2ajah5auy57dp4kenaa

Wilson's scheme of the standard facial zones and microfacies and its perception in USSR and Russia

V. G. Kuznetsov
2016 Proceedings of higher educational establishments Geology and Exploration  
The informative and in the whole interesting and useful book of James Wilson and, in particular, a principal scheme of the standard facial zones are analyzed.  ...  The book is shown to reflect only one and not most important carbonate sedimentation environments.  ...  Ïî ñóòè äåëà, à ýòî áûëî îò ìå ÷å íî â ñïðà âî÷ íèêå ïî ëè òî ëî ãèè [7, ñ. 364], «ìèê ðî ôà öèÿ» -ñè íîíèì îò å ÷åñ òâåí íî ãî ïî íÿ òèÿ «ëè òî ëî ãè ÷åñ êèé òèï ïî ðî äû» (ëè òî òèï) èëè «ñòðóê òóð íî-ãå  ... 
doaj:9e462e9f408c42f0b14cfecccdf45894 fatcat:7eqgoqsmxfa3lbp5tobaydryfq

How stable are the mutagenic tautomers of DNA bases?
Наскільки стійкими структурами є мутагенні таутомери основ ДНК?

O. O. Brovarets', D. M. Hovorun
2010 Biopolymers and Cell  
Âèâ ÷å íî ô³çèêî-õ³ì³÷íó ïðè ðî äó ïå ðåõ³äíî ãî ñòà íó âíóòð³øíüî ìî ëå êó ëÿð íî¿ òà ó òî ìå ðè çàö³¿ îñíîâ ÄÍÊ, âñòà íîâ ëå íî ÷àñ aeèò òÿ ìó òà ãåí íèõ òà ó òî ìåð³â îñòàíí³õ. Âèñ íîâ êè.  ...  Âèç íà ÷è òè ÷àñ aeèò òÿ ìó òà ãåí íèõ òà ó òî ìåð³â îñíîâ ÄÍÊ, äîñë³äaeó þ ÷è ô³çèêî-õ³ì³÷í³ ìå -õàí³çìè ¿õíüî¿ âíóòð³øíüî ìî ëå êó ëÿð íî¿ òà ó òî ìå ðè çàö³¿. Ìå òî äè.  ...  ×àñ aeèò òÿ îñíîâ ó êà íîí³÷íî ìó òà ó òî ìåð íî ìó ñòàí³ çíà÷ íî ïå ðå âè ùóº ÷àñ aeèò òÿ ¿õí³õ ìó òà ãåí íèõ òà ó òî ìåð³â.  ... 
doi:10.7124/bc.000147 fatcat:7n2erfs62zgodpbskzb2hi4d5i

Enzyme conductometric biosensor for maltose determination
Ферментний кондуктометричний біосенсор для визначення мальтози

V. M. Pyeshkova, O. Y. Saiapina, O. O. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
2009 Biopolymers and Cell  
Çàï ðî ïî íî âà íó ìå òî äè êó âèì³ðþ âàí íÿ ìàëü òî çè ìîae íà çà ñòî ñî âó âà òè ó ïîä àëü øî ìó â õàð -÷îâ³é ïðî ìèñ ëî âîñò³ äëÿ êîí òðî ëþ ³ îïòèì³çàö³¿ âè ðîá íèö òâà.  ...  Íà ïî âåð õíþ îñòàíí³õ íà íå ñå íî á³îñå ëåê òèâ íó ìåì áðà íó, äî ñêëà äó ÿêî¿ âõî äÿòü ôåð ìåí òè ãëþ êî çî îê ñè äà çà, ìó òà ðî òà çà, a-ãëþ êî çè äà çà. Ðå çóëü òà òè.  ...  êî çî îê ñè äà çà ïî å òàï íî ðîç ùåï ëþ þòü ìàëü òî çó äî ïå ðîê ñè äó âîä íþ òà D-ãëþ êî íî ëàê òî íó.  ... 
doi:10.7124/bc.0007e6 fatcat:rjbb6bbjl5bybny3rjcfqocjvq

History of the finds and descriptions of conularians from early Kazanian deposits of the Samara region, and their species identification

A. A. Sidorov
2016 Proceedings of higher educational establishments Geology and Exploration  
, 2003 and P. larae Sendino, data on the latter species has not yet published.  ...  The article provides the review of the 155-year history of the finds of conularians near villages Kamyshla and Baitugan of the Samara region from the Early Kazanian deposits as well as their descriptions  ...  Òåì íå ìå íåå â ïà ëåîáè î ëî ãè ÷å ñêîé áàçå äàí íûõ Fos sil works ïðè âî äèò ñÿ ñà ìî ñòî ÿ òå ëü íûé âèä Pa ra co nu la ria ka za nen sis, Weldon and Shi 2003.  ... 
doaj:b212c3ac96544aeab92889d076b56d49 fatcat:lqoiozxfi5gg3i7wdbqclqqiie

Zaplavnensky horizon - a new stratone in the Lower Triassic of the East European platform

I. V. Novikov, V. P. Tverdokhlebov, V. R. Lozovsky
2016 Proceedings of higher educational establishments Geology and Exploration  
The horizon occupies an intermediate position between the Vokhminsky and the Rybinsky ones and is Dienerian (Late Induan) by age.  ...  The horizon occupies an intermediate position between the Vokhminsky and the Rybinsky ones and is Dienerian (Late Induan) by age.  ...  Òîëü êî â íè aeíèõ ÷àñ òÿõ ñòðà òî òè ïà è ðàç ðå çà îâðà ãà Áå ðå çî âî ãî 4 , ïðî òÿ ãè âà þ ùå ãî ñÿ ïà ðàë ëåëü íî îâðà ãó Ñîñ íî âî ìó è ðàñ ïî ëî aeåí íî ìó â 0,5 êì ê çà ïà äó îò íåãî, îò ìå -÷åí  ... 
doaj:4c4d41cb36e44e3b95c61d1dd5f0aeb7 fatcat:b65agjedkvcn3lpbslab2m77gu

The experience of test exercises using in the current control of the knowledge in general stratigraphy in MGRI-RGGU

V. N. Komarov, A. O. Andrukhovich, A. V. Panova
2016 Proceedings of higher educational establishments Geology and Exploration  
Within the concrete methods of the dissection and correlation the most difficulties are connected with isotopic investigations and cyclic stratigraphy.  ...  The brief data on the pedagogic control and tests matter is given. The meaning of the control cards for statistical processing and analysis of the tests results is considered.  ...  , íà êî òî ðûé ïðà âèëü íî îò âåòè ëî 55 % ñòó äåí òîâ.  ... 
doi:10.32454/0016-7762-2016-2-79-83 doaj:497def8b67b24aa6b70e3f1d57ab65d3 fatcat:b2ycd4zqpvdcnob7xbfn4e4l5a

The optimal number of experimental wells for substantiation of slime sampling methods in open-pit mining of mineral resources

E. B. Yanitsky, V. A. Dunayev
2015 Proceedings of higher educational establishments Geology and Exploration  
genetic and industrial types, it has been established that for justification of sampling method of slime of drilling-and-blasting wells at open-cast mining of any ore deposits the five experimental wells  ...  Following the results of authors experimental works on Kovdorsky apatite-shtaffelite deposit and taking into account the results of similar works performed by other researchers on ore deposits of various  ...  êðû òîé ðàç ðà áîò êå ëþ áî ãî ðóä íî ãî ìåñ òî ðîae äå íèÿ äî ñòà òî÷ íî ïÿòè ýê ñ ïå ðè ìåí òà ëü íûõ ñêâà aeèí ïî êàae äî ìó òèïó øëåé ôà øëà ìà (êî íó ñî âèä íî ìó èëè âû òÿ íó òî ìó ïî ëè íèè áóðî  ... 
doi:10.32454/0016-7762-2015-3-69-72 doaj:49d478b996f04a9b8f22de25485482aa fatcat:ouq5kwxt6rhltp6zf5n2xi5jia

A new representative of the Hadrocheilus (Arcuatobeccus) Shimansky subgenus (rhyncholites) from the Lower Cenomanian of the South-West Crimea

V. N. Komarov, K. R. Aglutdinova, G. V. Agafonova, I. R. Huzina, E. F. Babitsky, M. A. Glukhov
2017 Proceedings of higher educational establishments Geology and Exploration  
Rhyncholites of the Arcuatobeccus subgenus represent a big group, counting about 25 species and known from the Western Europe, Mountain Crimea and also San-Salvador Island.  ...  It differs from the closest species Hadrocheilus (Arcuatobeccus) selbuchrensis by a bigger size, shorter and narrower handle (in relation to the hood) and sharper, knee-like transition of the hood to the  ...  ãíó òû ìè çà äíè ìè ÷àñ òÿ ìè áî êî âûõ êðà¸â êàïþ øî íà, áî ëåå êî ðîò êîé è óçêîé ïî îò íî øå íèþ ê êà ïþ øî íó ðó êî ÿò êîé, çíà ÷è òåëü íî áî ëåå ðåç êèì, êî ëå íî îá ðàç íûì ïå ðå õî äîì êà ïþ øî  ... 
doi:10.32454/0016-7762-2017-6-62-67 fatcat:7knv62ibtvfdrenncl5uiiiyxa

Detection of V617F mutation of gene jak2 at patients with chronic myeloproliferative neoplasms
Виявлення мутації V617F гена jak2 у хворих на хронічні мієлопроліферативні неоплазми

M. V. Dybkov, I. R. Gartovska, S. S. Maliuta, G. D. Telegeev
2010 Biopolymers and Cell  
Îïè ñà íî âè ïà äîê îä íî ÷àñ íî ãî âè ÿâ ëåí íÿ ìó -òàö³¿ V617F òà çëè òî ãî ãåíà bcr/abl ó õâî ðî¿ íà õðîí³÷íó 쳺ëî¿ äíó ëåé êåì³þ. Âèñ íîâ êè.  ...  Ìå òî äè. Ìó òàö³þ âèç íà ÷à ëè çà äî ïî ìî ãîþ çâî ðîò íî-òðàíñ êðèï òàç íî¿ ïîë³ìå ðàç íî¿ ëàí öþ ãî âî¿ ðå àêö³¿ òà ïðÿ ìî ãî ñåê âå íó âàí íÿ ïðî äóêò³â ïîë³ìå ðàç íî¿ ëàí öþ ãî âî¿ ðå àêö³¿.  ...  Biopolymers and Cell. 2010. Vol. 26. N 3 Ó Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine, 2010 ÂÈ ß ËÅÍ Íß ÌÓ ÒÀÖ²¯ V617F ÃÅ ÍÀ JAK2 Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÕÌÍ ÄÈÁ ÊΠÌ. Â. ÒÀ ²Í.  ... 
doi:10.7124/bc.000159 fatcat:6rkmwnhetnejfoiydjmoo2hyuu

Возможная ассоциация полиморфизмов генов DRD2 и BDNF c определенными личностными характеристиками успешных предпринимателей

Богданенко Е.В., Власов А.В., Нурбеков М.К.
2018 №1 (2019)  
After that, alleles A1 and A2 of the DRD2 gene and alleles Val and Met of the BDNF gene were identified in their DNA samples using the PCR technique.  ...  The aim of this study was to find associations of the Taq1A and Val66Met polymorphisms and frequencies of corresponding genotypes with definite personal traits and the choice of the type of activity.  ...  íûì ïó òåì, åñ ëè ïðåä ñòà âèòü, ÷òî ñó ùå ñò âó åò îò áîð ïî ëè÷ íî ñò íûì ïðèçíà êàì, íå îá õî äè ìûì äëÿ óñïåø íî ñòè â áèç íå ñå.  ... 
doi:10.25557/2310-0435.2018.03.31-38 fatcat:zytjkesrgvbztprb4j6hichjpy

Rauwolfia serpentina Benth. cell populations dynamics in the context of different cultivation conditions in vitro
Динаміка клітинних популяцій Rauwolfia serpentina Benth. за різних умов культивування in vitro

I. Yu. Parnikoza, N. Yu. Miriuta, Yu. Al-Ammouri, V. A. Kunakh
2008 Biopolymers and Cell  
Äëÿ ¿õíüî ãî îïè ñó âè êî ðèñ òà íî òåð ìî äè íàì³÷íèé ï³äõ³ä, ÿêèé ïî ëÿ ãຠó âèç íà ÷åíí³ ìå òî äîì ïàð íî¿ ë³í³éíî¿ ðåã ðåñ³¿ îñîá ëè âîñ òåé çì³íè ïî òîê³â íà êî ïè ÷åí íÿ á³îìà ñè, òðà õå¿ä òà àë êà  ...  Àêàäåì³êà Çà áî ëîò íî ãî, 150, Êè¿â, 03680, Óêðà¿ íà, kunakh@imbg.org.ua Äîñë³äaeå íî äè íàì³êó êë³òèí íèõ ïî ïó ëÿö³é âè ñî êîï ðî äóê òèâ íî ãî øòà ìó Ê-27 R. serpentina -ïðî äóöåí òà ïðî òè à ðèòì³  ...  Ãî ëîâ íîþ îñîá ëèâ³ñòþ ïî ïó ëÿö³é êóëü òèâî âà íèõ êë³òèí º ¿õíÿ âè ñî êà ïîë³ìîðôí³ñòü ³ ì³íëèâ³ñòü íà öè òî ìîð ôî ëîã³÷íî ìó, öè òî ãå íå òè÷íî ìó òà ìî ëå êó ëÿð íî-á³îëîã³÷íî ìó ð³âíÿõ.  ... 
doi:10.7124/bc.0007ad fatcat:ng2cu6p5irg4fnth55u6bj7nzy

Stability of mutagenic tautomers of uracil and its halogen derivatives: the results of quantum-mechanical investigation
Cтабільність мутагенних таутомерів урацилу та його галогенових похідних: результати квантово-механічного дослідження

O. O. Brovarets', D. M. Hovorun
2010 Biopolymers and Cell  
Ìó òà ãåí íà ä³ÿ ãà ëîãåí ïîõ³äíèõ Ura áåç ïî ñå ðåä íüî íå ïî â'ÿ çà íà ç ¿õíüîþ òà ó òî ìå ðè çàö³ºþ.  ...  Còàá³ëüí³ñòü ìó òà ãåí íèõ òà ó òî ìåð³â óðà öè ëó òà éî ãî ãà ëî ãå íî âèõ ïîõ³äíèõ: ðå çóëü òà òè êâàí òî âî-ìå õàí³÷íî ãî äîñë³äaeåí íÿ Î. Î. Áðî âà ðåöü 1, 2 , Ä. Ì.  ...  , òîá òî ïå ðåõ³ä ³ç îñíîâ íî¿ (íèç ü êî å íåð ãå òè÷ -íî¿) òà ó òî ìåð íî¿ ôîð ìè ó ð³äê³ñíó (ìó òà ãåí íó), êà -íîí³÷íèõ îñíîâ ÄÍÊ -àäåí³íó (Ade), ãóàí³íó (Gua), öè òî çè íó (Cyt) ³ òèì³íó (Thy).  ... 
doi:10.7124/bc.000162 fatcat:njbgvjrooraz7cctxfeoyj4nte

To the question of improving the system object monitoring of subsurface conditions at the enterprises of the state corporation «Rosatom»

T. I. Klimova, E. B. Sevtinova, L. G. Chertkov, A. D. Palagushin, M. V. Udalaya
2015 Proceedings of higher educational establishments Geology and Exploration  
of the equipment base and laboratory techniques regulatory requirements for range and accuracy of measurements; methods of processing, stockpiling and storage of results.  ...  of the following factors: the necessary and sufficient number of observation points; placement of observation points relative to a potential or immediate source of pollution and general geological and  ...  of the equipment base and laboratory techniques regulatory requirements for range and accuracy of measurements; methods of processing, stockpiling and storage of results.  ... 
doi:10.32454/0016-7762-2015-4-65-74 doaj:e4cf2aa19d7d4f2e9502ccf039660003 fatcat:loyfitv3hjagnoal7ljwcx3dni
« Previous Showing results 1 — 15 out of 111,158 results