Filters
1 Hit in 1.3 sec

POEM: Pricing Longer for Edge Computing in the Device Cloud [article]

Qiankun Yu, Jigang Wu, Long Chen
2018 pre-print
), Guangzhou, China.  ...  ), Guangzhou, China.  ... 
doi:10.1007/978-3-030-05057-3_28 arXiv:1812.01925v1 fatcat:aurfpuyugbhghjejeknxxc7vi4