Filters
14,342 Hits in 1.6 sec

Arazi Toplulaştırması Dağıtım İşleminde Tek Amaçlı Genetik Algoritmanın Kullanılması

Hüseyin EROĞLU, Yasemin ŞİŞMAN
2020 Geomatic  
Bu yüzden dağıtım tek bir amaç fonksiyonuna göre yapılmıştır. Çalışmada Burdur Gölhisar Arazi Toplulaştırma Projesi Evciler köyü verileri kullanılmıştır.  ...  Dağıtım, dengeli ulaştırma problemi olarak ele alınmış ve tek amaçlı genetik algoritma kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde blok dengelemesi problemine odaklanılmıştır.  ...  En sık kullanılanı ise Şekil 3'te gösterilen tek nokta çaprazlama yöntemidir. Şekil 3.  ... 
doi:10.29128/geomatik.566666 fatcat:kszlyw2lnnbqjdcun2btd4iky4

Üç Kavram, Tek Terim ve Bir Öneri: Kur'ân'ın Cem'i

Hüseyin ORAL
2020 Bilimname: Düşünce Platformu  
Peki faaliyet gerçekte neden tek harfe indirmedir? Çünkü Kur'ân, çoğaltılmak için tek harfe indirilmemiştir; bilakis tek harfe indirilmek için çoğaltılmıştır.  ...  için sadece bir lafız tespit edilmesi ve bu lafzın diğer kavramlar için kullanılmamasıdır.THREE CONCEPTS, ONE TERM, AND A PROPOSAL: JAM' AL-QUR'ÂN |309| bilimname XLIII, 2020/3  BY-NC-ND 4.0  Hüseyin  ... 
doi:10.28949/bilimname.758121 fatcat:meulo3u6wreu3fzx6wxynvvvmq

ANDRE GUNDER FRANK'IN "YENİDEN DOĞU" TEZİ KAPSAMINDA TEK KUŞAK-TEK YOL PROJESİNİN SALGIN SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİNE YANSIMALARI

Hasan Hüseyin AKKAŞ, Mustafa Kemal ÖZTOPAL
2020 ASYA STUDIES  
Covid-19 Sonrası Dönemde Çin ve Tek Kuşak-Tek Yol Projesi Çin'in küresel yükselişini etkileyen ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının ve dünyayı etkisi altında alan Covid-19 salgınının Çin ve Tek Kuşak-Tek  ...  Bunların en önemlisi neredeyse tüm dünyayı içine alacak olan Tek Kuşak-Tek Yol Projesi (One Belt-One Road-OBOR)'dir.  ... 
doi:10.31455/asya.767026 fatcat:ekibopt5jzfv5dlns6pubak3uy

Local Watershed Operators for Image Segmentation [chapter]

Hüseyin Tek, Hüseyin Can Aras
2004 Lecture Notes in Computer Science  
In this paper, we propose local watershed operators for the segmentation of medical structures. Watershed transform is a powerful technique to partition an image into many regions while retaining edge information very well. Most watershed algorithms have been designed to operate on the whole or cropped image, making them very slow for large data sets. In this paper, we propose a computationally efficient local implementation of watersheds. In addition, we show that this local computation of
more » ... rshed regions can be used as an operator in other segmentation techniques such as seeded region growing, region competition or markers-based watershed segmentation. We illustrate the efficiency and accuracy of the proposed technique on several MRA and CTA data.
doi:10.1007/978-3-540-30135-6_16 fatcat:n6bc2r2oq5ddnpq652lmjcjb7u

Nöroendokrin tümörlerin klinikohistopatolojik özellikleri ve tedavi sonuçları: tek merkez deneyimi

Ali Murat Sedef, Fatih Köse, Ahmet Taner Sümbül, Hüseyin Mertsoylu, Ali Ayberk Besen, Ahmet Sezer, Özgür Özyılkan, Hüseyin Abalı
2018 Cukurova Medical Journal  
Bu nedenle, tek merkez deneyimi bildirmek, epidemiyolojik görüşleri açıklığa kavuşturmaya ve karar verme sürecini geliştirmeye yardımcı olabilir Gereç ve Yöntem: Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Anabilim  ... 
doi:10.17826/cumj.335741 fatcat:udvhlsx45rcyzhtj224qd3jxwq

Mukopolisakkaridoz Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Tecrübesi

Hüseyin BİLGİN, Şahin ERDÖL
2021 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
ÖZET Bu çalışmada mukopolisakkaridoz tanısı ile izlediğimiz hastaların klinik, demografik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında mukopolisakkaridoz (MPS) tanısı ile izlediğimiz 41 hasta geriye yönelik olarak değerlendirilmiştir. Hastalarımızın dosyalarından MPS tipleri, tanı yaşları, güncel yaşları, cinsiyetleri, doğum ağırlığı, doğum şekli, büyüme ölçütleri, anne-baba arasındaki akrabalık
more » ... üzeyi ve kardeş ölüm öyküsü kaydedilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 9,41 ± 5,79 yıl (dağılım, 0,91-23 yıl) olarak saptanmıştır. Tanı alma yaşları 4,64 ± 4,01 yıl (dağılım, 0,50-19 yıl) olarak izlenmiştir. Hastaların 12'si (% 29,3) MPS tip 4a, 10'u (% 24,4) MPS tip 3, 7'si (% 17) MPS tip 6, 5'i (% 12,2) MPS tip 1, 5'i (% 12,2) MPS tip 2 ve 2'si (% 4,9) MPS tip 7 tanısı ile izlenmektedir. 22 (% 53,6) hastada akrabalık öyküsü, 4 hastada (% 9,7) de ise kardeş ölüm öyküsü mevcut idi. Hastaların 24'ünde (% 58,5) kardiyak tutulum, 19'unda (% 46,3) korneal bulanıklık saptanmıştır. Ayrıca 33 (% 80,5) hastada 'dizostozis multipleks' tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çalışmamızda MPS tip 4a en sık izlenen tiptir. MPS tip 4a'nın en önemli fizik muayene bulgusu büyüme geriliği, kaba yüz görünümü ve iskelet deformiteleridir. Görüntülemede en önemli bulgu 'dizostozis multiplekstir'. Hastalarımızdaki en sık kardiyak tutulum ise mitral yetmezlik olarak saptanmıştır. ABSTRACT In this study, we aimed to evaluate the clinical, demographic and laboratory data of patients who were followed up with a diagnosis of mucopolysaccharidosis. 41 patients were evaluated retrospectively which followed up with the diagnosis of mucopolysaccharidosis in the Department of Pediatric Metabolism, Faculty of Medicine, Bursa Uludağ University. MPS types, age of diagnosis, current age, gender, birth weight, mode of delivery, growth metrics, parental consanguinity and sibling death history were recorded from the files of our patients. The mean age of the patients was found to be 9.41 ± 5.79 years (range, 0.91-23 years). The age at diagnosis was 4.64 ± 4.01 years (range, 0.50-19 years). Of the patients, 12 (29.3%) MPS type 4a, 10 (24.4%) MPS type 3, 7 (17%) MPS type 6, 5 (12.2%) MPS type 1, 5 (12.2%) were followed up with MPS type 2 and 2 (4.9%) with MPS type 7. There was a consanguinity history in 22 (53.6%) patients, and a history of sibling death in 4 (9.7%) patients. Cardiac involvement was found in 24 (58.5%) of the patients, and corneal blurring was found in 19 (46.3%). In addition, dysostosis multiplex was detected in 33 (80.5%) patients. In conclusion, MPS type 4a was the most common type in our study. The most important physical examination findings of MPS type 4a were growth retardation, coarse facial appearance and skeletal deformities. The most important finding in imaging was dysostosis multiplex. The most common cardiac involvement in our patients was determined as mitral insufficiency.
doi:10.32708/uutfd.833998 fatcat:r4rdzmgkofbmlify6ssawld6ay

Tek koroner arter çıkış anomalisi: olgu sunumu

Hüseyin Kandemir, Çağlar Alp, Muhammed Karadeniz, Taner Sarak, Murat Tulmaç
2018 Ortadoğu Tıp Dergisi  
Aort kökünden tek koroner ostiyumla çıkan ve başka bir ostiyumun gözlenmediği "tek koroner arter" anomalisi çoğunlukla semptomsuz seyreder.  ...  Yakınmaları nedeni ile yapılan koroner anjiyografide tüm koroner sistemin sağ sinüs valsalva'dan köken alan tek bir ana koroner arterden dallanarak yayılım gösterdiği saptandı.  ... 
doi:10.21601/ortadogutipdergisi.327213 fatcat:djccl6rm3rfxtgy2cpi4gremua

TEK PARTİ DÖNEMİ DİN POLİTİKASI (1923-1946)

Hüseyin KARA
2017 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Bu çalışmanın amacı, siyasal, toplumsal ve ekonomik yapı çerçevesinde tek parti döneminin din politikasını irdelemektir.  ...  Öz Osmanlı İmparatorluğu'nun külleri üzerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti 'nde, 1923-1946 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi tek parti olarak iktidarı elinde tutmuştur.  ...  Bu durum, halkın tek parti dönemine karşı günümüze kadar gelen eleştirilerinin artarak yükselmesine yol açmıştır.  ... 
doi:10.20875/makusobed.324019 fatcat:co5qtnsg7bgqxepgnvgxplrq4m

Foley kateterin standart perkütan endoskopik gastrostomi yerine kullanımı; tek merkez deneyimi

Mehmet BAYRAM, Kader IRAK, Özgür YILDIRIM, Hüseyin ALKIM
2019 Endoskopi Gastrointestinal  
ALKIM 3 Use of Foley catheter instead of standard percutaneous gastrostomy: A single-center study Foley kateterin standart perkütan endoskopik gastrostomi yerine kullanımı; tek merkez deneyimi Katetere  ...  Kliniği, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şisli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul İD Mehmet BAYRAM 1 , İD Kader IRAK 1 , İD Özgür YILDIRIM 2 , İD Hüseyin  ... 
doi:10.17940/endoskopi.568576 fatcat:biucn57eezapvdg437y23nwn3q

Tek dilli çocuklarda deyimlerin anlamlandırılması ve öntürlük etkisi

UYSAL Hüseyin; GÖKMEN
2016 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Abstract Hüseyin UYSAL Doktora öğrencisi, 1.  ...  İmer ve diğerleri'nin "dil öğelerinin, belirli dilbilgisi, anlam ya da işlev Hüseyin UYSAL, Seda G. GÖKMEN  ...  (tek kuy.) .053 .000 N 411 411 411 **. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (tek kuyruklu).  ... 
doi:10.1501/dtcfder_0000001474 fatcat:ewsrpqvhjnestg5qltqeowb6kq

Robust Vessel Tree Modeling [chapter]

M. Akif Gülsün, Hüseyin Tek
2008 Lecture Notes in Computer Science  
In this paper, we present a novel method for extracting center axis representations (centerlines) of blood vessels in contrast enhanced (CE)-CTA/MRA, robustly and accurately. This graph-based optimization algorithm which employs multi-scale medialness filters extracts vessel centerlines by computing the minimum-cost paths. Specifically, first, new medialness filters are designed from the assumption of circular/elliptic vessel cross-sections. These filters produce contrast and scale independent
more » ... esponses even the presence of nearby structures. Second, they are incorporated to the minimum-cost path detection algorithm in a novel way for the computational efficiency and accuracy. Third, the full vessel centerline tree is constructed from this optimization technique by assigning a saliency measure for each centerline from their length and radius information. The proposed method is computationally efficient and produces results that are comparable in quality to the ones created by experts. It has been tested on more than 100 coronary artery data set where the full coronary artery trees are extracted in 21 seconds in average on a 3.2GHz PC.
doi:10.1007/978-3-540-85988-8_72 fatcat:nehrmqv2a5futbrqf6tyto7zoq

Primer Hiperhidroz Tedavisinde Videotorakoskopik Sempatektominin Yaşam Kalitesine Etkisi: Tek Merkez Deneyimi

Hüseyin Fatih Sezer, Aykut Eliçora
2021 Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society  
Tek akciğer ventilasyonu easy bloker ya da çift lümenli entübasyon tüpü yardımı ile yapıldı.  ...  Hasta tek akciğer ventilasyonundan çıkarıldı ve anestezi ekibince pozitif basınçlı ventilasyon yapılarak akciğer ekspanse edildi.  ... 
doi:10.5222/gkdad.2021.94940 fatcat:2sm3wivotfclzaq5o46abep5cm

Tek TaraflıÜst Oblik Felcinin Tedavisinde Alt Oblik Kasın Anterior Transpozisyonu

Hasan Altınkaynak, Serpil Akar, Dilek Alp, Birsen Gökyiğit, Hüseyin Dundar, Necip Kara, Ömer Faruk Yılmaz
2011 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Ge reç ve Yön tem: Bu çalışmada tek taraflı ÜOF tanısıyla AOAT cerrahisi uygulanan 52 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi.  ...  Amaç: Tek taraflı üst oblik felci (ÜOF) bulunan hastalarda alt oblik kasının anterior transpozisyonu (AOAT) cerrahisinin etkinliğini ve cerrahi sonrası gelişen komplikasyonları değerlendirmek.  ...  Knapp sınıflamasına göre; 1. ve 3. sınıf tek taraflı ÜOF olarak belirlenen 52 olguya, tek taraflı AOAT cerrahisi uygulandı.  ... 
doi:10.4274/tjo.41.99608 fatcat:b4fhorydmzgfjba5dygapbzw7y

Erken evre endometrium kanseri tanılı hastaların tedavi sonuçları: tek merkez deneyimi

Ali Murat Sedef, Didem Karaduman, Ali Ayberk Besen, Hüseyin Mertsoylu, Fatih Köse
2019 Cukurova Medical Journal  
Amaç: Bu çalışmada tek merkezde erken evre endometrial kanser hastalarının klinikopatolojik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  ... 
doi:10.17826/cumj.491549 fatcat:56c2fleb3rdxhlf5qi2rbn5soy

Adem Öger ve Recep Tek, Risāle-i Nemed-Mâllık (Keçecilik Risalesi), Yay. Haz. Ahmet Turan Türk-Ekber Enveri-Hüseyin Karakaya-Zulhayat Ötkür, Ankara: Gazi Kitabevi, 2016, 164 s

İdris Nebi UYSAL
2019 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi  
Tek nüshası okunarak hazırlanan Risāle-i Nemed-Māllık adlı çalışmanın "Giriş" bölümünde "risale" teriminin yanında Çağatay Türkçesiyle yazılmış risalelerin genel özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir  ... 
doaj:209bb1f7f9034a748c65554c00e680b4 fatcat:ephn4zhyuvbz7dihdetdljcgia
« Previous Showing results 1 — 15 out of 14,342 results