Filters
134 Hits in 2.6 sec

Speed and energy analysis of digital interconnections: comparison of on-chip, off-chip, and free-space technologies

Gökçe I. Yayla, Philippe J. Marchand, Sadik C. Esener
1998 Applied Optics  
The high-and low-level steady-state currents are calculated as I H ϭ I TR ϩ I MQW,H ϩ I Load ϩ I RC , (51) I L ϭ I TR ϩ I ph,L ϩ I RC , (52) where I TR and I RC are the transmitter and receiver site steady-state  ...  The high-and the low-level steady-state currents are calculated as I H ϭ I TR ϩ I VCSEL,H ϩ I Load ϩ I RC , (57) I L ϭ I TR ϩ I th ϩ I ph,L ϩ I RC , (58) where the VCSEL transmitter high-level current  ...  Therefore, for practical purposes, we can assume that the photocurrent dynamic range DR I can be represented by Fig. 14.  ... 
doi:10.1364/ao.37.000205 pmid:18268578 fatcat:p7oblo4okndt7iznc3vmwqix2m

Bartın ili Ulus ilçesi Uluköy ve Zafer köyleri mikrotoponimleri ve dil incelemesi

Anıl ÇELİK, Rümeysa UYSAL
2020 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi  
Jandarma mezarlık+ı yayla+sı.  ...  Saban demir+i yayla+sı. Sırt boyundaki yaylanın adıdır.  ...  Gökçe bur(u)n+u. Yörede "kayın ağacı" anlamında "gökçe" kelimesi kullanılmaktadır. Bölge, kayın ağacının çok bitmesi sebebiyle bu şekilde adlandırılmaktadır 12 . Güñlükburnu (Ulu.) Günlük bur (u)  ... 
doi:10.29000/rumelide.839140 fatcat:kjmxil6oczbwjpcfceufz4dbjm

Osmanlı Devleti'nde Hudûdnâmelerin Kaynak Değeri Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Alkan
2018 Gazi Akademik Bakış  
sırtıyla kat olunan hudûd; Orşça kalesi, Lapisa çiftliği kulesi (kullesi) ve tahrip olan Boriçuça kalesi, Ostroviçe-i Atik kalesi, Palanka-i Vakf-ı Una serhadlerinin ve arazilerinin mukabili olan yayla  ...  XXIII. 16 BOA, DVN.DVE-903. 17 Turan Gökçe, "1699-1700 Tarihli Bosna Vilâyeti Hududnâmesi", Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XVI, (2001), s. 75-104. 18 Gökçe, 2001, s. 83-104. 11 Kasım 1606 tarihinde  ... 
doi:10.19060/gav.503949 fatcat:b672kvj3mbhxznmnso7sgda4dm

Harşit Vadisi'nin Hermannia Nicolet, 1855 ve Hermanniella Berlese, 1908 (Acari, Oribatida) türleri üzerine taksonomik araştırmalar

Zehra Karabörklü, Nusret Ayyıldız
2019 Türkiye Entomoloji Bülteni  
Keliser parmağı dört dişçikli, rutellum üç loblu, mentum kılılları düz yapılı olup I. epimeral bölgeye kadar uzanmıştır. I. ve II. femurlar genişlemiş lamel şeklindedir.  ...  I. bacakta solenidiyumlar dâhil kıl dağılımı (trokantertarsus) : 6-5-6-26-1, IV.  ... 
doi:10.16969/entoteb.554563 fatcat:wtjmcsir3ncyhphacbph5l6a7i

MERKEZİ YAYLALARA BİR ÖRNEK; BİLBİLAN YAYLASI

mehmet tuncer rızvanoğlu
2017 Doğu Coğrafya Dergisi  
Bunda merkezi yayla konumunda olmasının yanı sıra üstlendiği ticari fonksiyonunun da payı bulunmaktadır.  ...  Arazinin aşırı engebeli olup ormanlık alanların geniş yer tuttuğu yaylacılığın zorunlu bir ekonomik faaliyet olarak ortaya çıktığı yörede ortalama 2400 m. yükseltideki bu yayla, onlarca yaylanın merkezi  ...  Bu orana boş bırakılan bazı tarlalar ile orman içi ve kenarındaki boşluk alanlar da eklenir ise mera olarak kullanabileceği arazi % 25'i bulabilmektedir.  ... 
doi:10.17295/ataunidcd.301572 fatcat:gk2vj2x2ojcdzh5hcphi5pcmsu

Amasya Sancağında İki Konargöçer Topluluk: 19. Yüzyılın İlkyarısında Sosyo-Ekonomik Özellikleriyle Gökçeli ve Kavilli Yörükleri

Sabit GENÇ
2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi  
Bu çalışmanın amacı, 19. yüzyılın ilk yarısında Amasya sancağı sınırları içinde yer alan Karadağ Silsilesi'nin eteklerinde yaşadığını tespit ettiğimiz Gökçeli ve Kavilli Yörüklerini sosyo-ekonomik açıdan  ...  Ali ve ehl-i beyt'e ait isimlerin Gökçeli Yörüklerinden daha yaygın kullanıldığı görülür.  ...  Merkezi Mecidözü kasabasıdır. … Bu kasabanın yeri; Danişmendliler döneminde kâdı-i bilâd-ı Rûm olan Abdülmecid-i Hervî mâlikânesi olduğundan dolayı 530 târihinden beri "Mecid-özü" dimekle meşhurdur (Yasar  ... 
doi:10.47948/efad.886108 fatcat:gnomoso2gfg3dfili32wz2lrte

AĞRI'DA EĞİTİM (1950-1960)

Bilal TUNÇ
2018 Journal History School  
Ağrı'da Eğitim (1950 [ İlköğretim (1953-1960) , Ankara 1960, s.339. 36 Yayla, 23 Eylül 1958 , No: 1731 Yayla, 25 Temmuz 1959 , No: 1952 Demokrat Ağrı, 16 Haziran 1958 , No:1114 Demokrat  ...  Naci Gökçe Ortaokulu 1954 yılında liseye çevrilmiştir.  ... 
doi:10.14225/joh1219 fatcat:7k72q5zwvbby5mupzaapgx6agu

XVI. YÜZYILDA ADALA KAZASI PİYADE ÇİFTLİKLERİ

Kadir ADAMAZ
2018 Journal History School  
Ayrıca çalışmamızın bazı kısımlarında kısaltmalar da yapılmıştır. 29 Turan Gökçe, "XV-XVI.  ...  -3 nefer Nif Parsa'da Turud çiftliğinden hl. viran Kaplancık 1 Yayla 5 - 8 - 1 150 400 Muaf Pir'dir. (?)  ...  No: 18, 21 1.2)Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi Tahrir Defterleri (TK. KKA.TD.) No: 78, 103, 115, 356, 544, 683 2-Araştırma Eserler  ... 
doi:10.14225/joh1440 fatcat:5fidizlwbvd4jnm3lwhxpxmlou

NİKSAR ÇAMİÇİ YAYLASININ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA PAZARLAMA STRATEJİSİ VE KONU

Hüseyin AKSOY
2018 The Journal of Social Sciences  
Özdemir, Gökçe, Destinasyon pazarlamasında internetin rolü, ilgili çalışmasında teknolojinin insan hayatının bir parçası olduğu ve ister istemez hayatımızı yönlendirdiğini vurgulamaktadır.  ...  Katılımcıların %38'i Niksar Çam içi yaylasına dört ve daha fazla gelmişlerdir. %34 ile ikinci kez gelmişlerdir. %16'sı üçüncü defa , %12'si ise ilk defa gelmişlerdir.  ... 
doi:10.16990/sobider.4528 fatcat:hy2iu2vs3ngfbcowrxx7evhvqe

Giresun İli nin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi, Yerel Halk Ve Sektör Temsilcilerinin Algısı Üzerine Bir Araştırma (Determination of the Giresun City s Tourism Potential, a Study on the Perceptions of Local People and Sector Representatives)

Alper Akgün, Zeynep Aslan
2017 Journal of Tourism and Gastronomy Studies  
Yerel halk ve sektör temsilcilerinin; %63,3'ü 15-24, %20,1'i 25-34, %12,1'i 35-44 ve %4,5'i 45 ve üzeri bir yaş grubunda oldukları görülmektedir.  ...  Yerel halk ve sektör temsilcilerinin; %72,1'i 0-1000 TL, %15,3'ü 1001-2000 TL, %5,8'i 2001-3000 TL, %6,8'i 3001 ve üzeri bir gelir grubuna sahiptir.  ... 
doi:10.21325/jotags.2017.92 fatcat:jvu5cnuegzb27h3uvfdrogsiwe

Giresun da Yürüyüş Turizmin Çeşitlendirilmesi

Yüksel GÜRSOY
2015 Journal of International Social Research  
Elde edilen bulgular ı ı ında Giresun ve çevresinin yürüyü turizmi için ta ıdı ı önem belirtilmi ve yürüyü e dayalı turizmin türlerinin geli tirilmesine yönelik birtakım öneriler sunulmu tur.  ...  Bu kıstaslar gidilen yerin do ası (da , orman, yayla, çamur, dere), mevsim veya günün vakti (kı , gece), amaç (yarı , macera, spor, sa lık) ve mesafeye göre (kısa-orta-uzun) çe itlilik gösterir.  ...  (Wessinghage, 2001: 14-17) Yayla Yürüyü ü Günübirlik veya kamplı sırt çantalı kolay ve orta zorlukta, stresten ve gürültüden uzak, tamamen do al ortamlar içerisinde yaylalarda yapılan yürüyü lerdir.  ... 
doi:10.17719/jisr.20153710672 fatcat:ly7ydpscwrdhdkn6qanoaq5m5a

Osmanlı Döneminde Rumeli'de Bir Nahiye Merkezi: Pravadi

Ayşe Kayapınar
2016 Tarih İncelemeleri Dergisi  
Akar Kızılcalar, Burhanlar, Kızılcalar, Diğer Kızılcalar, Gökçe Döllüğü, Divane Osman, Soycak, Yazıcı, Korkud, Selim Hanlar, Sırt Köy, Kadı Köy, Çeşnecilü, Panbuklu Yayla, Ayazma, Kadıcık, İlyas Fakih,  ...  TT 86, 137b 6999 14 Baba Pınarı/der nezd-i Yayla Pınarı Lokalize edilememiştir. TT86, 99b 4019 15 Başpınar/der nezd-i Gökçek/Kuzbaşlı Hasan Lokalize edilememiştir.  ... 
doi:10.18513/egetid.185921 fatcat:2viaktwc3rg5pbvisf4zejmway

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA İLİNİN YAĞCILAR KÖYÜNDE MEYDANA GELEN BAZI SES DEĞİŞİMLERİ

Hüseyin GÖKÇE
2017 Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi  
(Yadigār-ı İbni Şerif) DİYALEKTOLOG ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ HÜSEYİN GÖKÇE KIŞ WINTER2017-SAYI NUMBER 16-SAYFA PAGE 145-178 datlı <EAT tatlu 26 (6,6) -ü > -e die <EAT deyü (1,7),(1,24  ...  -ü-> -i- biläzik <EAT bilezük 19 (4,2),(4,15) -ü > -i kendi, käni <EAT kendü 20 (1,16),(4,10) -u-> -ı- bırsa <EAT bursa 21 (1,8) yalınız<EAT yalañuz 22 (4,13),(7,18) savır-<EAT savruk-23  ... 
doi:10.22464/diyalektolog.161 fatcat:ncbfklyrizhohcajvu2tjm2kju

Erzurum İlindeki Tüketicilerin Bal Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi

Vedat DAĞDEMİR, Gökçe DENİZLİ AKDEMİR
2021 Journal of the Institute of Science and Technology  
Tüketicilerin %52.75'i süzme balın fiyatını normal bulurken, %33.75'i pahalı, %12.75'i çok pahalı ve %0.75'i ucuz bulmaktadır.  ...  Piyasadaki petek bal fiyatlarını tüketicilerin %52.25'i normal, %32.75'i pahalı, %14.25'i çok pahalı ve %0.75'i ucuz bulmaktadır.  ... 
doi:10.21597/jist.948572 fatcat:z5ff7ukomnds5n3y4skkjqkham

FOREST – VILLAGER RELATIONSHIP IN EASTERN BLACK SEA REGION

Devlet Toksoy, Hüseyin Ayaz, Gökhan Şen, Sezgin Özden
2005 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi  
doğa turizmini, %10.8'i yayla hayvancılığını, %8.6'sı balıkçılığı, %4.5'i av turizmini, %3.5'i otlatmacılığı, %3.5'i kaliteli, temiz su üretimini, %0.5'i doğadan ot, mantar vb. odun dışı orman ürünlerinin  ...  Adacık 6 Damar Beld. 6 Kemaliye 10 Özmal 5 Benlitaş 6 Yusufeli Kılıçkaya 8 Cevizli 6 Merkez Sümbüllü 5 Işıklar 10 Toplam 3 5 31 Fındıklı 7 2 Bayburt Merkez Kop 5 Acısu 8 Gökçeli  ... 
doaj:473f836f5a904e9da10e87147e290732 fatcat:mefiytpnyjdslhyqentecrdzgm
« Previous Showing results 1 — 15 out of 134 results