Filters
136 Hits in 2.3 sec

Ultraviyole Dezenfeksiyon Yöntemi İle Numerik Pad Dezenfeksiyon Uygulaması

Muhammed Yildiz, Bilal Gürevin, Furkan Gültürk, Ali Furkan Kamanlı, Tansel Cavit Kulak, Fatih Mehmet Yılmaz
2020 Academic Perspective Procedia  
Bu çalışmada UV-C led ile dezanfektan işleminin bakteri popülasyonundaki üremeyi nasıl etkilediği üzerine bir inceleme yapılmıştır. Bu amaçla özellikle banka ve fabrika gişelerinde sıklıkla kullanılan numerik padler üzerinde UV-C uygulamasının yapılabilmesi için bir prototip geliştirilmiştir. Bu prototip kullanılarak yüzey üzerine belli sürelerde UV-C uygulaması yapılmıştır. Her bir işlem
more » ... unda tek kullanımlık steril çöpler yardımı ile yüzeyden örnekler alınarak kanlı agar besiyerinde sürüntü testi yapılmıştır. Petri kaplarında bir haftalık süreç sonunda oluşan bakteri popülasyonları Pycharm programında Python programlama dili kullanılarak görüntü işleme teknikleri ile ölçülmüştür. Çıkan sonuçlara göre UV-C Ledin uygulanma süresinin bakteri popülasyonundaki artışı nasıl etkilediği incelenmiştir.
doi:10.33793/acperpro.03.01.29 fatcat:lqgmy5uhjfhi3drh3gxsqw3bf4

Early Stopping in Deep Networks: Double Descent and How to Eliminate it [article]

Reinhard Heckel, Fatih Furkan Yilmaz
2020 arXiv   pre-print
Yilmaz are (partially) supported by NSF award IIS-1816986. R.  ...  Yilmaz and R. Heckel. "Image Recognition from Raw Labels Collected without Annotators". In: arXiv:1910.09055 [cs, stat] (2020).  ... 
arXiv:2007.10099v2 fatcat:7jwetyt5nfcp3dypwq3azvygem

Image recognition from raw labels collected without annotators [article]

Fatih Furkan Yilmaz, Reinhard Heckel
2020 arXiv   pre-print
Image classification problems are typically addressed by first collecting examples with candidate labels, second cleaning the candidate labels manually, and third training a deep neural network on the clean examples. The manual labeling step is often the most expensive one as it requires workers to label millions of images. In this paper we propose to work without any explicitly labeled data by i) directly training the deep neural network on the noisy candidate labels, and ii) early stopping
more » ... training to avoid overfitting. With this procedure we exploit an intriguing property of standard overparameterized convolutional neural networks trained with (stochastic) gradient descent: Clean labels are fitted faster than noisy ones. We consider two classification problems, a subset of ImageNet and CIFAR-10. For both, we construct large candidate datasets without any explicit human annotations, that only contain 10%-50% correctly labeled examples per class. We show that training on the candidate examples and regularizing through early stopping gives higher test performance for both problems than when training on the original, clean data. This is possible because the candidate datasets contain a huge number of clean examples, and, as we show in this paper, the noise generated through the label collection process is not nearly as adversarial for learning as the noise generated by randomly flipping labels.
arXiv:1910.09055v3 fatcat:uj4mjy356rdcbmebtqeetoiqmi

Comparison of two different doses of lidocaine on the pain sensation during transrectal ultrasound-guided prostate biopsy

Ferhat Ates, Furkan Dursun, Ercan Malkoc, Omer Yilmaz, Hasan Soydan, Huseyin Sen, Seref Basal, Fatih Zekey, Kenan Karademir
2016 Turkish journal of urology  
ÖZ Amaç: Transrektal prostat biyopsisinde periprostatik sinir bloğunda kullanılan lidokainin iki farklı dozunun ağrı duyusu üzerindeki etkisini karşılaştırmak. Gereç ve yöntemler: Anormal rektal muayene bulguları ve/veya yüksek prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi nedeniyle transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapılan 288 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar üç gruba ayrıldı: 1. grupta (n=103) 10 mL %2 lidokain jelin perianal intrarektal uygulanmasını takiben biyopsi yapıldı. 2.
more » ... rupta (n=98) lidokain jelin intrarektal uygulanmasını takiben her iki tarafa 2 mL %2 lidokain enjeksiyonu yapılarak biyopsi yapıldı. 3. grupta ise (n=87) lidokain jelin intrarektal uygulanmasını takiben her iki tarafa 4 mL %2 lidokain enjeksiyonu yapılarak biyopsi yapıldı. Hastaların işlem esnasındaki ağrı duyuları vizüel ağrı skalası (VAS) ile değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme bağımsız örneklem t testi, ANOVA testi ve Tukey testi kullanıldı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı, prostat hacmi ve PSA düzeyleri sırasıyla 65,6±8,4 yıl, 58,2±34,8 mL ve 11,8±3,4 ng/mL idi ve gruplar arasında istatistik anlamlı fark tespit edilmedi. Ortalama VAS skoru 1. grupta 2,4±1,8, 2. grupta 1, 2,5±1,9 ve 3. grupra 1,6±1,6 olarak tespit edildi. 3. gruptaki hastalarda diğer gruplara oranla ağrı hissinin belirgin olarak az olduğu tespit edildi (sırasıyla p=0,002 ve p=0,001). Grup 1 ve grup 2 arasında VAS skorları açısından istatistik anlamlı fark tespit edilmedi (p=0,815). Sonuç: Sonuçlarımıza göre transrektal ultrason eşliğinde yapılan prostat biyopsisi anestezisinde perianal lidokain jel ile birlikte her iki tarafa 4 mL %2 lidokain ile yapılan periprostatik sinir blokajını öneriyoruz. Anahtar Kelimeler: Lidokain dozu; perianal intrarektal lidokain; periprostatik sinir blokajı; prostat biyopsisi; vizüel analog skor ABSTRACT Objective: To compare two different doses of lidocaine used for periprostatic nerve block on pain perception during transrectal ultrasound (TRUS) guided prostate biopsy. Material and methods: A total of 288 patients with elevated prostate specific antigen (PSA) levels and/or abnormal digital rectal examination who underwent TRUS-guided prostate biopsy were included in the study. The patients were divided into 3 groups: Group 1 (n=103) prostate biopsy were performed after administering perianal intrarectal application of 10 mL 2% lidocaine gel, Group 2 (n=98) 2 mL of 2% lidocaine injection on each side following rectal installation of lidocaine gel and Group 3 (n=87) 4 mL of 2% lidocaine injection on each side after rectal instillation of lidocaine gel. Patients' pain scores during biopsy procedure were reported using visual analogue score (VAS). Independent sample t test, ANOVA test and Tukey test were used for statistical evaluation.
doi:10.5152/tud.2016.38107 pmid:27635288 pmcid:PMC5012440 fatcat:36jefgw5njhl7bd2cldel6mzca

The Pyrolytic Fuel Production From Nutshell-Rice Husk Blends and Determination of Engine Performance and Exhaust Emissions in a Direct Injection Diesel Engine

Ahmet UYUMAZ, Fatih AKSOY, İbrahim MUTLU, Furkan AKBULUT, Emre YILMAZ
2018 International Journal of Automotive Engineering and Technologies  
In this study, pyrolytic fuel from nutshell and rice husk blends was produced at 500°C temperature, 1 L/min gas flow rate and 10 °C/min heating rate. Pyrolytic fuel was experimented in a single cylinder, direct injection diesel engine with different engine speeds of 1750, 2000, 2250, 2750, 3000 rpm at wide open throttle. The blend of 10% pyrolytic fuel and 90% diesel (B10) and pure diesel were selected as test fuel. Test results showed that conversion efficiency increased with 15% rice husk and
more » ... 85% nutshell blends compared to pure nutshell at 500°C temperature, 10°C/min and 1L/min gas flow speed. In addition, power output and brake torque decreased 10.20% with B10 compared to diesel. Specific fuel consumption (SFC) increased 28.42% with B10 compared to diesel. HC and CO reduced with pyrolytic fuel about 43.87% and 15.72% compared to diesel respectively. As a result, similar properties were seen between pyrolytic fuel and diesel. So, it was found that pyrolytic fuel could be efficiently used in diesel engines without detailed modification.
doi:10.18245/ijaet.478741 fatcat:l4nr34xefjdn7joohrobowzxiy

Table of Contents

2021 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA)  
Textual Documents Recommendation paper 59 Adnen Mahmoud and Mounir Zrigui, Arabic Semantic Textual Similarity Identification based on Convolutional Gated Recurrent Units paper 60 Ahmet Bağcı and Mehmet Fatih  ...  Estimation of Software Projects Efforts paper 70 Alexandra Vultureanu-Albişi and Costin Bădică, Recommender Systems: An Explainable AI Perspective paper 71 Text Mining Gülsüm Yiğit and Mehmet Fatih  ... 
doi:10.1109/inista52262.2021.9548429 fatcat:mrjsewx2orggblilwn7qozxn6q

Author List

2020 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)  
Sürücüleri Için Alan Yönelimli Kontrolün Donanim Tabanli Gerçeklenmesi bugra.onal@ozu.edu.tr Gökberk Özsoy Derin Ögrenme ile Uçtan Uca Imge ve Video Sikistirmada Yeni Sonuçlar gozsoy14@ku.edu.tr 1290 Melih Yilmaz  ...  Çok Zamanli InSAR Yöntemi ve Sentinel-1 Verisi ile Bolvadin Zemin Çökmesi Analizi fbalik@yildiz.edu.tr 1303 Cagatay Candan Patlamali-Kesikli Gözlemler için Parametre Kestirimi ccandan@metu.edu.tr 1304 Furkan  ... 
doi:10.1109/siu49456.2020.9302340 fatcat:bzwjnqtcwjf3tcgzauhq32mx4u

Fizik Öğretmenlerinin Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri

Eray Yılmaz
2018 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 1 PHYSICS TEACHERS' VIEWS ON THE USE OF TECHNOLOGY IN TEACHING Eray YILMAZ 2 Başvuru Tarihi: 01-12-2017 Yayına Kabul Tarihi:  ...  İspir, Furkan ve Çitil (2007) çalışmalarında 19 okuldan 155 lise fen grubu öğretmeninin genel olarak teknolojiye ilişkin olumlu tutum içinde olmadıkları sonucuna ulaşmıştır.  ...  Following suggestions have been made according to the research results:  The delivery of FATİH project's equipment to schools should be planned carefully as not to cause inequality of opportunity.  The  ... 
doi:10.21764/maeuefd.412324 fatcat:gh56atu63zcvloba5zf5zsrl5e

Author List

2021 2021 29th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)  
atopal@itu.edu.tr 1171 Mehmet Fatih Amasyalı Yapay Örnek Üretimi Ne Zaman İşe Yarar?  ...  Tespitinde Transfer Öğrenme Modellerinin Analizi duygu.cakir@eng.bau.edu.tr 1160 Hasan Alkhder Yüz Maskesi Tespitinde Transfer Öğrenme Modellerinin Analizi hasan.alkhder@bahcesehir.edu.tr 1161 Gülnur Yılmaz  ... 
doi:10.1109/siu53274.2021.9477935 fatcat:pxxmgn2cizgmflk3ctifssgzya

ÜLKEMİZDE SON ON YILDA YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE KIRAAT İLMİ ALANINDA YAZILMIŞ TEZLERİN TASNİF EDİLMESİ

Yunus Emre TAŞDEMİR
2021 UMDE Dini Tetkikler Dergisi  
Handenur MEĞRELİ (İZMİR) ÜNİVERSİTESİ 2021 12 NİSA SÛRESİNİN KIRÂATLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Servet KILIÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 2012 13 NEBE VE NAS SURELERİ ARASINDA-Kİ KIRAAT FARKLILIKLARI Emin YILMAZ  ...  FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 2017 FURKAN SURESİNİN VAN YÜZÜNCÜ YIL 14 KIRAATLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mustafa ACAR (VAN) ÜNİVERSİTESİ 2018 NAHL VE İSRÂ SÛRELERİNİN KIRA- 15 ATLER İNCELENMESİ: (SA'LEBÎ  ... 
doi:10.54122/umde.1023557 fatcat:klus2ryganbszheik3xc4zovdy

Yield and Yield Parameters of 46 Cotton (Gossypium spp.) Cultivars under Kahramanmaras (Turkey) Conditions

Fatih KILLI, Tahsin BEYCIOGLU
2020 Zenodo  
Based on two-year average results, cotton cultivars BA-119, ST-468 and Furkan gave higher seed cotton and fiber yield per hectare than the others.  ...  Cotton varieties BA-119, ST-468 and Furkan can be recommended to cotton producers for production regions due to their high seed cotton and fiber yield.  ...  Maximum fiber yield was obtained from BA-119 (1779.2 kg ha -1 ), ST-468 (1770.4 kg ha -1 ) and Furkan (1701.1 kg ha -1 ), respectively. These three genotypes (BA-119, ST-468 and Furkan)  ... 
doi:10.5281/zenodo.4009009 fatcat:iowdden7hbewbavhjqlxb55qxe

ENGELLERİ EDEBİYATLA AŞMAK: ENGELLİ YAZARLARIN TÜRK EDEBİYATI TARİHİNE KATKILARI

Koray ÜSTÜN
2020 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi  
; Fatih Çelik [(Çığlık (2015), Nefes (2016)]; Fatmanur Benli [Yalnız (2018), Benkolik (?), En (?)]  ...  Furkan Uğur Eşitti'nin yazma serüveni de benzer şekilde başlamış, o da kendi merak ve heveslerinden hareketle Karmaşa'yı kaleme almıştır.  ... 
doi:10.33692/avrasyad.702914 fatcat:tt7jg6perbflzlxfpa35ffedf4

1975-2009 Yılları Arasında Bitlis'te Çocuklara Verilen Adlar

Hilal OYTUN ALTUN
2011 Journal of Turkish Research Institute  
En En En En Az Tercih Edilen İsimler Az Tercih Edilen İsimler Az Tercih Edilen İsimler Az Tercih Edilen İsimler Yılmaz Güney, Kadafi, vb.  ...  Ancak son dönem isimlerine bakıldığında dinî anlamları olan Enes, Furkan, Berat gibi isimlerin modalaşmaya başladığı anlaşılmaktadır.  ... 
doi:10.14222/turkiyat1056 fatcat:rpf4ilp4l5e2hp6kxehmze3v5u

Scientific Program

2020 Turk biyokimya dergisi = Turkish journal of biochemistry  
FORMULA AND FRIEDEWALD FORMULA FOR LDL-C ESTIMATION IN A ADULT POPULATION, Medine Alpdemı̇r OP-094 INVESTIGATION OF HERPES VIRIDEA FREQUENCIES IN LYMPHOPENIC MALIGNANT PATIENTS RECEIVING CHEMOTHERAPY, Adil Furkan  ...  , Fatih Kar OP-039 THE ROLE OF ADROPIN AND IRISIN IN NONALCOHOLIC HEPATOSTEATOSIS IN THE PREOBESE AND OBESE INDIVIDUALS, Yaprak Sule Orek OP-040 MEASUREMENT OF TWEAK LEVELS, WHICH IS AN INDICATOR OF  ... 
doi:10.1515/tjb-2020-45s204 fatcat:tco6fuuqvzegtc4yx35appsuve

Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Hataların İncelemesi Investigation of Errors in Written Expressions of Syrian Primary School Students

Furkan ŞAHİN
2016 Aydın TÖMER dil dergisi  
Yılmaz ve Bircan (2015) da TÖMER'de Türkçe öğrenen A2 seviyesindeki 22 öğrencinin yazılı anlatımlarında 1154 hata tespit etmiştir.  ...  Yılmaz (2015) çalışmasında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER'de Türkçe öğrenen öğrencilerin yazım alanında yaptıkları hataları incelemiştir.  ... 
doi:10.17932/iau.tomer.2016.019/tomer_v05i1002 fatcat:cjmpdn4ekfbkpmdly2x6ltyyie
« Previous Showing results 1 — 15 out of 136 results