Filters
7,014 Hits in 2.6 sec

Chương trình Dinh điền của chính quyền Việt Nam Cộng hòa tại Tây Nguyên (1957-1961)

Hồ Thành Tâm
<span title="2017-03-15">2017</span> <i title="Vietnam National University Journal of Science"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/lipqyqocanhxzcysu36sh27hgm" style="color: black;">VNU Journal of Science Policy and Management Studies</a> </i> &nbsp;
trong lòng xã hội Tây Nguyên.  ...  -1961) đã đưa gần bảy vạn người từ các nơi lên Tây Nguyên định cư.  ...  Bối cảnh ra đời của Chương trình Dinh điền  Sau khi Hiệp đị h Ge eva được kí kết (7/1954) với sự h u thuẫ của Hoa Kỳ Ngô Đì h Diệm đã từ g bước củ g c chế độ Việt Nam Cộ g hòa (VNCH).  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4069">doi:10.25073/2588-1116/vnupam.4069</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/bog42wd6dfanjmesgadznb5wqi">fatcat:bog42wd6dfanjmesgadznb5wqi</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20180721173456/https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/download/4069/3793" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/d1/44/d144a4e4c11a48ed543a3ac78ff2a9d85b7e3417.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4069"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>

Thiết kế nguyên tắc hệ thống dẫn chùm positron chậm bằng chương trình mô phỏng Simion

Bùi Xuân Huy, Cao Thanh Long, Trần Quốc Dũng
<span title="2019-09-20">2019</span> <i title="Ho Chi Minh University of Education"> Tạp chí Khoa học </i> &nbsp;
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu và áp dụng chương trình mô phỏng quỹ đạo hạt mang điện Simion để xây dựng các mô hình thiết kế khả thi cho hệ thống.  ...  Từ đó, một mô hình thiết kế nguyên tắc đã được đề xuất để làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống dẫn chùm positron chậm thực tế có thể được thực hiện trong tương lai ở Việt Nam.  ...  Từ khóa: chương trình mô phỏng, hệ thống dẫn chùm positron chậm, Simion, thiết kế nguyên tắc.  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.54607/hcmue.js.15.12.2328(2018)">doi:10.54607/hcmue.js.15.12.2328(2018)</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/usyvcvnywvctlmhn77wmijopja">fatcat:usyvcvnywvctlmhn77wmijopja</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20211211164519/http://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/download/2328/2310" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/ab/35/ab352305bea9e63ee86cd84b49077643b764edd3.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.54607/hcmue.js.15.12.2328(2018)"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2018-2021 – CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

<span title="2021-01-10">2021</span> <i title="Thu Dau Mot University"> Journal of Thu Dau Mot University </i> &nbsp;
Do đó, bài viết này các tác giả sử dụng chương trình đào tạo khóa 2018-2021 của chương trình Quản lý tài nguyên và Môi trường làm ví dụ cụ thể về việc đánh giá tổ hợp giữa phương pháp giảng dạy và phương  ...  , quy trình và hệ thống là vấn đề cốt lõi của tiêu chuẩn 3 CDIO – Chương trình đào tạo tích hợp.  ...  Tại chương trình Quản lý tài nguyên và môi trường thì định kỳ 2 năm khi chương trình đào tạo hiện hành đang áp dụng, thì chương trình Quản lý tài nguyên và môi trường sẽ tiến hành rà soát thông qua cuộc  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.37550/tdmu.cfr/2021.01.133">doi:10.37550/tdmu.cfr/2021.01.133</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/nzgn7a44induxp3ukha6mgnrpi">fatcat:nzgn7a44induxp3ukha6mgnrpi</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20210427121655/https://ejs.tdmu.edu.vn/uploads/paper/files/34.-Nguyen-Thi-Xuan-Hanh.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/69/8e/698e4f9f318afcc57ae371e50c0f27057630f99e.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.37550/tdmu.cfr/2021.01.133"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>

Chuyển đổi một chương trình Pascal sang chương trình Basic

Nguyễn Xuân Huy
<span title="2016-11-16">2016</span> <i title="Publishing House for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/x6rvdhhbgrgmrbjsa2vpyeos5e" style="color: black;">Journal of Computer Science and Cybernetics</a> </i> &nbsp;
Trong bài này sẽ giới thiệu cách chuyễn một chương trình PASCAL sang chương trình BASIC nhằm tận dụng thế mạnh của hai ngôn ngữ nói trôn.  ...  CHUYỀN ĐÒI MỘT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL v SANG CHƯƠNG TRÌNH BASIC I ** D ặt vSn Ngồn ngữ lập trình PASCAL và phương án mẻr rộng PASCAL MODULA đo Nỉklaus Wirth đề xuẫt ngày nay đã được cài đặt trên hàu hết  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.15625/1813-9663/1/4/8875">doi:10.15625/1813-9663/1/4/8875</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/y3quufkdlrbc5ectvh3c5zj37m">fatcat:y3quufkdlrbc5ectvh3c5zj37m</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20190427151536/http://vjs.ac.vn/index.php/jcc/article/download/8875/7339" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/7c/6f/7c6fb546da6cb298c6811c91c0ddc010f993abcf.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.15625/1813-9663/1/4/8875"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>

Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong gọi vốn đầu tư của các Startup trong chương trình thương vụ bạc tỷ

Lê Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Trần Hà My
<span title="2020-05-28">2020</span> <i title="Ho Chi Minh City Open University"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/vzlnzzfjdjbwnmbaiu7gu6ifte" style="color: black;">Tạp chí Khoa học</a> </i> &nbsp;
Bài viết này nghiên cứu những doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) tham gia gọi vốn tại chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ Việt Nam.  ...  Đây cũng là lý do làm cho 35% startup gọi vốn thất bại trong chương trình -đứng thứ 2 trong số các nguyên nhân thất bại chủ yếu, và cao nhất trong mùa 2.  ...  Trong nghiên cứu này tập trung tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến việc từ chối đầu tư của các nhà đầu tư cho các startup gọi vốn trên chương trình "Thương vụ bạc tỷ".  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.46223/hcmcoujs.econ.vi.15.2.245.2020">doi:10.46223/hcmcoujs.econ.vi.15.2.245.2020</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/bic2md53nfg57ad2su5z6ggjse">fatcat:bic2md53nfg57ad2su5z6ggjse</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20201211143743/http://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/download/245/473" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/c7/af/c7af383c58120d8b3f67e588a17506d0f3d3536e.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.46223/hcmcoujs.econ.vi.15.2.245.2020"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>

A Strong Baseline for Vehicle Re-Identification [article]

Su V. Huynh, Nam H. Nguyen, Ngoc T. Nguyen, Vinh TQ. Nguyen, Chau Huynh, Chuong Nguyen
<span title="2021-04-22">2021</span> <i > arXiv </i> &nbsp; <span class="release-stage" >pre-print</span>
Vehicle Re-Identification (Re-ID) aims to identify the same vehicle across different cameras, hence plays an important role in modern traffic management systems. The technical challenges require the algorithms must be robust in different views, resolution, occlusion and illumination conditions. In this paper, we first analyze the main factors hindering the Vehicle Re-ID performance. We then present our solutions, specifically targeting the dataset Track 2 of the 5th AI City Challenge, including
more &raquo; ... (1) reducing the domain gap between real and synthetic data, (2) network modification by stacking multi heads with attention mechanism, (3) adaptive loss weight adjustment. Our method achieves 61.34% mAP on the private CityFlow testset without using external dataset or pseudo labeling, and outperforms all previous works at 87.1% mAP on the Veri benchmark. The code is available at https://github.com/cybercore-co-ltd/track2_aicity_2021.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://arxiv.org/abs/2104.10850v1">arXiv:2104.10850v1</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/gzfj2om445dctn3usideqwusly">fatcat:gzfj2om445dctn3usideqwusly</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20210426160805/https://arxiv.org/pdf/2104.10850v1.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/61/60/616044560d05e316bcd331b0397fad2e4e71a62b.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://arxiv.org/abs/2104.10850v1" title="arxiv.org access"> <button class="ui compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="file alternate outline icon"></i> arxiv.org </button> </a>

Thể loại monogatari trong thế giới văn chương tự sự

Nguyễn Thị Lam Anh
<span title="2019-09-25">2019</span> <i title="Ho Chi Minh University of Education"> Tạp chí Khoa học </i> &nbsp;
Bài viết này giới thiệu đến độc giả Việt Nam thể loại monogatari như một bộ phận của văn học Nhật Bản được nhìn nhận trong tiến trình phát triển chung của văn chương tự sự trên thế giới.  ...  Đồng thời, do một số nguyên nhân về văn hóa xã hội nên đây cũng là thời kì có nhiều cây bút nữ tham gia vào đời sống văn học, thường được gọi là "thời kì văn học nữ lưu".  ...  Không khí này đặc biệt đậm nét ở cách miêu tả các nhân vật nam nữ gặp nhau trong cảm xúc say mê của tình yêu, nhưng sự tác hợp hay cản trở mối quan hệ của họ thường do những nguyên nhân kì lạ, ít nhiều  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.54607/hcmue.js.16.5.2499(2019)">doi:10.54607/hcmue.js.16.5.2499(2019)</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/y3ndxcjvurdavpxc5knpc2f72a">fatcat:y3ndxcjvurdavpxc5knpc2f72a</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20211208025759/http://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/download/2499/2460" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/87/71/8771830b2c51d3ec03f03cd1cf1fb8bee8552182.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.54607/hcmue.js.16.5.2499(2019)"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>

OPTIMAL SIZING OF A STAND-ALONE HYBRID RENEWABLE ENERGY SYSTEM SUPPLYING FOR RESIDENTIAL LOAD IN CHUONG MY, HANOI USING HOMER

Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Hữu Trí
<span title="2021-08-12">2021</span> <i title="Thai Nguyen University"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/u2hr2yljwbcq3ghjptqajhkibe" style="color: black;">Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên</a> </i> &nbsp;
Hệ thống được tối ưu hóa để đáp ứng phụ tải sinh hoạt 61849 kWh/ngày với công suất đỉnh 3853,95 kW tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.  ...  The typical daily residential load of a distribution line in Chuong My, Hanoi (b).  ...  Hệ thống được tối ưu hóa để đáp ứng phụ tải sinh hoạt 61849 kWh/ngày với công suất đỉnh 3853,95 kW tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4638">doi:10.34238/tnu-jst.4638</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/vgee5gfrajhd7a4wgcwj7kvwnq">fatcat:vgee5gfrajhd7a4wgcwj7kvwnq</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20220116224950/http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/download/4638/pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/7c/19/7c190de7db09f139fa1bd073ec850f75d008c672.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4638"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>

PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH SÀNG LỌC UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thu Hà
<span title="2021-07-21">2021</span> <i title="Vietnam Medical Journal, Vietnam Medical Association"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/7v4qcgdob5amjlraaqs6jjpt3q" style="color: black;">Y học Việt Nam</a> </i> &nbsp;
Kết quả và kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy các bên liên quan đến chương trình sàng lọc từ trung ương đến địa phương, bao gồm Bộ y tế; bệnh viện K trung ương, bộ tài chính và bộ kế hoạch đầu tư; bảo  ...  Cùng với các nhóm ung thư khác, ung thư đại trực tràng trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật và tử vong tại Việt Nam.  ...  TÀI LIỆU THAM KHẢO *Trường Đại học Y tế Công Cộng Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quỳnh Anh Email: nqa@huph.edu.vn Ngày nhận bài: 19.2.2021 Ngày phản biện khoa học: 30.3.2021 Ngày duyệt bài: 8.4.2021  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.51298/vmj.v501i2.524">doi:10.51298/vmj.v501i2.524</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/ek2wenpl7jfk3p7qv2qtuws4wu">fatcat:ek2wenpl7jfk3p7qv2qtuws4wu</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20210727050525/https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/download/524/408" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/15/bc/15bcaf22a2dd808c8e07e5970eda081d373af8d6.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.51298/vmj.v501i2.524"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>

Single-atom Transistors for classical computing [article]

Huu Chuong Nguyen, Maurice Retout, Gildas Lepennetier
<span title="2017-01-19">2017</span> <i > arXiv </i> &nbsp; <span class="release-stage" >pre-print</span>
In this review, we present an overview of four proof-of-concept of single-atom transistors based on four technologies : Atom doping, Single electron transistors, Single-atom metallic wire and Multilevel atomic-scale switching. Techniques and methods to build these transistors are described as such as the theory behind their mechanisms.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://arxiv.org/abs/1701.05543v1">arXiv:1701.05543v1</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/wlhvboh7rbfljg7amnrzqm2d3e">fatcat:wlhvboh7rbfljg7amnrzqm2d3e</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20200826214042/https://arxiv.org/pdf/1701.05543v1.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/de/58/de58736af9dd1b155188e0ffb5f8b1d00ee51140.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://arxiv.org/abs/1701.05543v1" title="arxiv.org access"> <button class="ui compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="file alternate outline icon"></i> arxiv.org </button> </a>

Bus Crash Severity in Hanoi, Vietnam

Thanh Chuong Nguyen, Minh Hieu Nguyen, Jimmy Armoogum, Thanh Tung Ha
<span title="2021-09-21">2021</span> <i title="MDPI AG"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/eeeotn276bgs3mrwr57fevr7jy" style="color: black;">Safety</a> </i> &nbsp;
Figure 1 . 1 Narrow pavements occupied (illegally) by materials and for parking, lead pedestrians to walking on the road (Taken by Minh Hieu Nguyen).  ...  Appendix A Figure 1 . 1 Narrow pavements occupied (illegally) by materials and for parking, lead pedestrians to walking on the road (Taken by Minh Hieu Nguyen).  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.3390/safety7030065">doi:10.3390/safety7030065</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/uz6ucqbqjbhqllf6p7yjsama6i">fatcat:uz6ucqbqjbhqllf6p7yjsama6i</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20210930165428/https://mdpi-res.com/d_attachment/safety/safety-07-00065/article_deploy/safety-07-00065.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/57/cb/57cba9dbe1388766c2f9909e8fb280416f42a07f.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.3390/safety7030065"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> mdpi.com </button> </a>

Biological Activities of Lichen-Derived Monoaromatic Compounds

Thanh-Hung Do, Thuc-Huy Duong, Huy Truong Nguyen, Thi-Hien Nguyen, Jirapast Sichaem, Chuong Hoang Nguyen, Huu-Hung Nguyen, Nguyen Phuoc Long
<span title="2022-04-30">2022</span> <i title="MDPI AG"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/dstyyzbt45gknhqqjsh45p55h4" style="color: black;">Molecules</a> </i> &nbsp;
Lichen-derived monoaromatic compounds are bioactive compounds, associated with various pharmacological properties: antioxidant, antifungal, antiviral, cytotoxicity, and enzyme inhibition. However, little is known about data regarding alpha-glucosidase inhibition and antimicrobial activity. Very few compounds were reported to have these activities. In this paper, a series of monoaromatic compounds from a lichen source were isolated and structurally elucidated. They are 3,5-dihydroxybenzoic acid
more &raquo; ... 1), 3,5-dihydroxybenzoate methyl (2), 3,5-dihydroxy-4-methylbenzoic acid (3), 3,5-dihydroxy-4-methoxylbenzoic acid (4), 3-hydroxyorcinol (5), atranol (6), and methyl hematommate (7). To obtain more derivatives, available compounds from the previous reports such as methyl β-orsellinate (8), methyl orsellinate (9), and D-montagnetol (10) were selected for bromination. Electrophilic bromination was applied to 8–10 using NaBr/H2O2 reagents to yield products methyl 5-bromo-β-orsellinate (8a), methyl 3,5-dibromo-orsellinate (9a), 3-bromo-D-montagnetol (10a), and 3,5-dibromo-D-montagnetol (10b). Compounds were evaluated for alpha-glucosidase inhibition and antimicrobial activity against antibiotic-resistant, pathogenic bacteria Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, and Acinetobacter baumannii. Compound 4 showed stronger alpha-glucosidase inhibition than others with an IC50 value of 24.0 µg/mL. Synthetic compound 9a exhibited remarkable activity against Staphylococcus aureus with a MIC value of 4 µg/mL. Molecular docking studies were performed to confirm the consistency between in vitro and in silico studies.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.3390/molecules27092871">doi:10.3390/molecules27092871</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35566220">pmid:35566220</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC9105517/">pmcid:PMC9105517</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/5uwiz4kcsncx5mppnyy5j4ar2e">fatcat:5uwiz4kcsncx5mppnyy5j4ar2e</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20220506172533/https://mdpi-res.com/d_attachment/molecules/molecules-27-02871/article_deploy/molecules-27-02871.pdf?version=1651327031" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/af/6e/af6e5c1b268bc9f72167fe76d8c156905e8e9864.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.3390/molecules27092871"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> mdpi.com </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9105517" title="pubmed link"> <button class="ui compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="file alternate outline icon"></i> pubmed.gov </button> </a>

VẤN ĐỀ DẠY HỌC NÓI VÀ NGHE CHO HỌC SINH TRUNG HỌC – NHÌN TỪ CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 2015 CỦA HÀN QUỐC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 2018 CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Thị Ngọc Chi
<span title="2019-09-20">2019</span> <i title="Ho Chi Minh University of Education"> Tạp chí Khoa học </i> &nbsp;
văn (2018) của Việt Nam, trong cái nhìn đối sánh với Chương trình Ngữ văn (2015) của Hàn Quốc.  ...  Bài viết trình bày những nhận xét chi tiết về mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách đánh giá kết quả và sự định hướng tài liệu dạy học kĩ năng nói và nghe cho học sinh trung học dựa trên Chương trình Ngữ  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.54607/hcmue.js.16.7.2367(2019)">doi:10.54607/hcmue.js.16.7.2367(2019)</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/l62exi2m2ndyviqv5pfin4y744">fatcat:l62exi2m2ndyviqv5pfin4y744</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20211207223455/http://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/download/2367/2336" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/51/b3/51b3a838abb0e7bf5294a8a21b7d080b584b73ed.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.54607/hcmue.js.16.7.2367(2019)"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>

Bianchi Cosmological Models in the Minimum Quadratic Poincare Gauge Theory of Gravity [article]

Nguyen Hong Chuong, Nguyen Van Hoang
<span title="1993-04-01">1993</span> <i > arXiv </i> &nbsp; <span class="release-stage" >pre-print</span>
Within the framework of the minimum quadratic Poincare gauge theory of gravity in the Riemann-Cartan spacetime the dynamics of homogeneous anisotropic Bianchi types I-IX spinning-fluid cosmological models is investigated. A basic equation set for these models is obtained and analyzed. In particular, exact solutions for the Bianchi type-I spinning-fluid and Bianchi type-V perfect-fluid models are found in analytic form.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://arxiv.org/abs/gr-qc/9304002v1">arXiv:gr-qc/9304002v1</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/ndeixsburfe6vjsqd2y5s2rywm">fatcat:ndeixsburfe6vjsqd2y5s2rywm</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://archive.org/download/arxiv-gr-qc9304002/gr-qc9304002.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> File Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/36/20/362084c525f4afbbf9ee4c84970284e374c59b1c.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://arxiv.org/abs/gr-qc/9304002v1" title="arxiv.org access"> <button class="ui compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="file alternate outline icon"></i> arxiv.org </button> </a>

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MẪU NƯỚC TIỂU GIẢ ĐỊNH ỨNG DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

Vũ Quang Huy, Lê Văn Chương, Trần Nhật Nguyên, Huỳnh Thị Diễm Phúc
<span title="2021-03-10">2021</span> <i title="Vietnam Medical Journal, Vietnam Medical Association"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/7v4qcgdob5amjlraaqs6jjpt3q" style="color: black;">Y học Việt Nam</a> </i> &nbsp;
Mục tiêu: Đánh giá chất lượng mẫu nước tiểu giả định sử dụng trong chương trình ngoại kiểm tổng phân tích nước tiểu.  ...  Kết quả: Sản xuất được mẫu nước tiểu giả định bất thường nhằm ứng dụng vào chương trình ngoại kiểm tổng phân tích nước tiểu10 thông số.  ...  Riêng chương trình ngoại kiểm tổng phân tích nước tiểu tính đến năm 2018 vẫn là chương trình nằm trong các chương trình ngoại kiểm phối hợp với RANDOX, số lượng các phòng xét nghiệm tăng liên tục qua hằng  ... 
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.51298/vmj.v498i1.43">doi:10.51298/vmj.v498i1.43</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/usdl2x62pbf6fhj2oi64gcrdi4">fatcat:usdl2x62pbf6fhj2oi64gcrdi4</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20210313111928/https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/download/43/27" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/c5/56/c556ca9e2666b51b671bd9b9e5d015a2196a3b92.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.51298/vmj.v498i1.43"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>
&laquo; Previous Showing results 1 &mdash; 15 out of 7,014 results