Filters
172 Hits in 2.1 sec

Refactoring of Automotive Models to Handle the Variant Problem

Cem Mengi, Manfred Nagl
2012 Softwaretechnik-Trends  
doi:10.1007/bf03323456 fatcat:ufk567wd6nfnlaxilafke2n4he

TAHTACILARIN MENGİ OYUNU

Daimi CENGİZ
2021 Journal History School  
Tahtacılar ve onların Mengi oyununa dair literatür ve alan araştırma verileri sınırlıdır.  ...  Amacımız dağınık olan literatürü derleyerek, yaptığımız alan araştırması verileri ile birleştirerek Mengi oyunu hakkında bilinen dağarcığın sınırlarını zorlamaktır.  ...  Ama samah sadece Ayin-i Cem ritüeli dahilinde dönülür. Mengi mutlaka coşku içinde oynanır. Oynandığında 90'lık nene bile yerinden kalkıp bu coşkuya katılır.  ... 
doi:10.29228/joh.52471 fatcat:xav7j3pixjayjdeyspotznhwje

A vitamin-responsive mesoporous nanocarrier with DNA aptamer-mediated cell targeting

Le-Le Li, Mengying Xie, Jie Wang, Xinyang Li, Cheng Wang, Quan Yuan, Dai-Wen Pang, Yi Lu, Weihong Tan
2013 Chemical Communications  
A vitamin-responsive mesoporous nanocarrier with DNA aptamer-mediated cell targeting † Le-Le Li,z ab Mengying Xie,z a Jie Wang, a Xinyang Li, a Cheng Wang, a Quan Yuan,* a Dai-Wen Pang,* a Yi Lu* b and  ...  Fig. 2 2 Confocal microscopy images of (a) CEM cells treated with MSN-Avi, (b) CEM cells treated with MSN-Avi-Apt, and (c) Ramos cells treated with MSN-Avi-Apt.  ... 
doi:10.1039/c3cc41072b pmid:23589821 pmcid:PMC3676747 fatcat:dbz3eyodrrblxg3ejnncb7vv4m

Page 804 of Public Health Reports Vol. 25, Issue 23 [page]

1910 Public Health Reports  
Acting Assistant Surgeon Mengis reports: Bills of health issued as follows: WEEK ENDED MAY 14. Passengers p,... Date Vessel Destination. Crew. from this : a in transit. port.  ...  Acting Assistant Surgeon Ransom reports, May 3: Week ended April 30. ccc nislanng lence Guisiae ee ewan 6 eee daa wees ween 3 ea Ciena Wea AEROS WS Kis dane eK 20 ae CEM ALS BOE 393 re nine eiedkbaaserspededesseneceasaesenesessa  ... 

A Critical View On Traditional Commentary And Modern Commentary: Methods, Studies, Expectations

Atabey KILIÇ
2009 Turkish Studies  
Cem Dilçin hocamız da mukayeseye özellikle dikkat çekiyor. Bu Ģerhlerin kendi aralarında mukayesesinin yapılması lâzım.  ...  Mine Mengi"nin aslında 1997 yılında Dergâh Dergisi"nde yayımlanan "Metin ġerhi, Tahlili ve Turkish Studies Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish  ... 
doi:10.7827/turkishstudies.884 fatcat:j2p3pveaqvfujoyfxh74dvf7rm

SEMAHLARIN YAŞATTIĞI VE YANSITTIĞI DEĞERLER [SEMAH GROUPS' SUSTENANCE AND REFLECTION VALUES]

Salahaddin BEKKİ
2018 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi  
One of the main elements of the secret cem ceremonies of the Alevis who had to live in remote places for a long time, is Semah.  ...  The dhikr consisting of twelve services performed by the leaders of the so-called dede or baba is called Ayin-i cem in the The Alevi-Bektashi communities.  ...  Sedat Tamay, "Tahtacı Semahları ve Mengi" başlıklı doktora çalışmasında Tahtacı olarak adlandırılan Alevilerin semahları ve onlara özgü bir çeşit eğlence aracı olan mengiler üzerinde durmuştur.  ... 
doaj:be254383a66640b082890ae2cd1f5c3f fatcat:cc5c6ikjfnfzdc6bv7n6rnc7ji

Geleneğe Bağlı Yeni Olabilmek İçin: Divan Edebiyatı Yazıları

Abdullah ŞAHİN
2004 Journal of Turkish Research Institute  
A S,biıı' lGch:ociie Bığh "elir ol,biluu;k idu· Djyı'" Etlehjylİl y1zdıp Anarken ", "Olumunun Oçyüzel/inci Yılında Nef'f", "Cem Sultan 'ın Oğuz Han Mersiyesi: Bir Kaside mi, Oç Gazel mi?  ...  Yazı Yayıncılık tarafından basılan "Sezayi-i Gülşeni Divanı" adlı eseri; Abdulkerim Abdulkadirogıu tarafından hazırlanan ve Gazi Üniversitesi Yayınlarında çıkan "Jsmail Beliğ ve Nuhbetü 'ı-Asar "ı; Mine Mengi  ... 
doi:10.14222/turkiyat513 fatcat:mz5u2gq4zzfhronpj53bc2omee

Yaratıcılık ve Dîvân Şiirinde Rakîbden İntikam Almanın Bir Başka Yolu Another Way of Taking Revenge from Rakîb (Rival) in Creativity and Divan Poetry

Metin AKAR
2015 Aydın Türklük Bilgisi Dergisi  
, 1995: 273) Rakîbi görüp âh itdük kapuñda Caʻalñâhâ rücûmen li'ş-şeyâtîn (Mengi,1995:234) Gösterdi beni dün gice bir iki rakîbe Ol âhûya n'itdüm ki beni itlere virdi (Mengi, 1995: 286) Tâcîzâde  ...  1992: 380) Mesîhî (öl.1512): Beş beytinde rakîbi ite veya kötü bir varlığa benzettikten sonra fazladan bir veya iki "it" hakareti eklemiştir: Seg-i kûyıña ʻâk olma rakîbâ İtâle itme kendüden uluya (Mengi  ... 
doi:10.17932/iau.turkluk.2015.011/turkluk_v06i2002 fatcat:qmnxmiabx5fdtlgwfxipi5ba2m

"Kaplumbağalar" Romanında Alevîlik Olgusu

Rezan KARAKAŞ
2013 Turkish Studies  
Çukurova"da kışlak bulamayan Türkmenlerin hazin öyküsünün yalın bir dille anlatıldığı romanda, Alevîlikle ilgili "cem törenleri, semah dönmek/tutmak, mengi, Hz. Ali, Hz.  ...  Cem 6.  ... 
doi:10.7827/turkishstudies.5254 fatcat:bshc7dw2ybg6da5qp52htugly4

Tahtacı Türkmenlerinde Semah: Müzikal Yapıya Dair Bir İnceleme
The Semah in Tahtacı Turkmens: An Examination about Musical Structure

Hakan AYKURT, Alper BÖREKCİ
2020 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi  
Dolayısıyla inanç ve ibadet ekseninde gelişen dini müzikler (semah, nefes) ve din dışı (mengi, ağıt, vb.) müzikler de diğer pratikler gibi karakteristik bir yapıdadır.  ...  Therefore, religious music (semah, nefes) developed in the axis of belief and worship, and non-religious (mengi, lament, etc.) music is also characteristic like other practices.  ...  Bunlar; mengi, ağıt, nefes ve semahtır (Genç, 2017: 117) . Mengi, Tahtacıların geleneksel halk oyunlarına eşlik amacıyla üretilmiş sözlü veya sözsüz ezgilerdir.  ... 
doi:10.34189/hbv.96.022 fatcat:vjxvkf4du5eufmm7i35uk5teh4

CEM SULTAN'IN TÜRKÇE DÎVÂNI'NDA ÖZGÜN BENZETME VE HAYALLER

Mustafa ALKAN
2020 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute  
Sultan'ın çağdaşı şairlerden şu beyitlerle örneklendirmek mümkündür: Maúnä-yı cän-feşän ile şiúri Mesìhìnüè Meryem durur ki úİsì'yi almış kuca˚ına (Mesîhî) (Mengi, 2014: 259) [Can saçan manası ile Mesîhî'nin  ...  Âşık Çelebi, Lâtîfî ve Gelibolulu Âlî, tezkirelerinde Cem Sultan'ın şiirinden övgüyle bahsetmektedirler.  ... 
doi:10.30794/pausbed.691998 fatcat:ommubrlonbgapjuvx3nfuu3y5y

The Grade Of Text Presenting, Terms, Text Analysis

Mine MENGİ
2007 Turkish Studies  
Halil Ersoylu, Cem Sultan Divanı, s.xii, 1989, Tenkidli Metin İbn-i Kemal Divanı, hzl.  ...  Bu durum edebi metin tahlili için gereken Metin Tahlili Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 Summer 2007 412 Mine Mengi Mine Mengi ise açıklama, yorum demektir.  ... 
doi:10.7827/turkishstudies.140 fatcat:nlcslyreojdwjakemw3qkitatu

Şeyh Gālib'in "Şarap" Redifli Gazelinin Redif-Anlam İlgisi Bağlamında Değerlendirilmesi

Özlem ÇAYILDAK
2021 Mukaddime  
The invention of wine was attributed to Adam and Cem.  ...  Cem kadehini meyhaneye bağışlamış ve bu yolla adını ölümsüzleştirmiştir.  ... 
doi:10.19059/mukaddime.882678 fatcat:7y67in7fxrarjadbzpagov5gaa

The Comparison Of Two Commentaries From The Method Angle Made By Walter G. Andrews And İskender Pala Of Nabi's "Gelür Gider" Rhymed Gazel

Turgut KOÇOĞLU
2007 Turkish Studies  
Mine Mengi, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ, Ankara 2000, s. 73. 3 Cem Dilçin, "Fuzûlî"nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi", Türkoloji Dergisi, Ankara 1991, c.  ...  anlamına gelen şerh, terim anlamı olarak Tunca Kortantamer"e göre "Bir metnin, daha iyi anlaşılsın diye, o metni başkalarından daha iyi anladığı kanaatinde olan kişiler tarafından açıklanması" 1 Mine Mengi"nin  ... 
doi:10.7827/turkishstudies.137 fatcat:cev3qg3zvvgfbb5i4leddkjj24

Türkoloji Dergisi Dizini

Halit BÎLTEKİN
1993 Türkoloji Dergisi  
Mine Mengi)", C. V, S. 1, s. 49-53. 119. Yakar, Aytekin, "Halide Edip Adıvar, Mor Salkındı Ev. Atlas Kitabevi, İstanbul, 1963", C. I, S. 1, s. 170-173. 120.  ...  Cem., "Fuzulî'nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden incelenmesi", C. IX, S. 1, s. 43-98. 1 32. , "Fuzulî'nin Şiirlerinde Söz Tekrarlarına Dayanan Bir Anlatım Özelliği", C. X, S. 1, s. 77-114. 33.  ... 
doi:10.1501/trkol_0000000158 fatcat:vblm5akqzrhj3ebfhozjvccd5a
« Previous Showing results 1 — 15 out of 172 results