Filters
635,897 Hits in 2.7 sec

Dấu hiệu các bờ biển cổ ở đáy biển nông ven bờ Bắc Trung Bộ vỡ tiềm năng sa khoáng liên quan

La Thế Phúc, Vũ Trường Sơn
2008 Vietnam Journal of Earth Sciences  
mAEt phong ho¸ nμy cßn ®−îc lé ra theo kiÓu "da b¸o" trªn ®¸y biÓn vÞnh B¾c Bé ë ®é s©u > 25 m n−íc [1] .  ...  ph©n bè nh− sau :  TÇng trÇm tÝch thø nhÊt giíi h¹n bëi mAEt ph ¶n x¹ R 0 -R 1 , chiÒu dÇy dao ®éng tõ 1 ®Õn 22 m tuú theo vÞ trÝ lç khoan.  ... 
doi:10.15625/0866-7187/30/4/11765 fatcat:lvj66om77jcgvjah2jpzodpdhy

TÍNH CHẤT TOPO CỦA PHÂN BỐ ĐỒ THỊ DÂY CUNG

Nguyễn Anh Thi
2020 Tạp chí Khoa học  
Việc nghiên cứu phân bố đồ thị của đồ thị dây cung là một bước nghiên cứu mở rộng dựa trên các nghiên cứu của phân bố đồ thị đủ , hay phân bố Braid.  ...  Trong bài báo này tác giả dùng phương pháp lexicographic shellability để chứng minh rằng nếu G là một đồ thị dây cung, thì phần chính của poset giao của phân bố đồ thị tương ứng tương đương đồng luân với  ...  này, tác giả nghiên cứu tính chất tôpô của phân bố đồ thị của đồ thị dây cung.  ... 
doi:10.54607/hcmue.js.17.12.2846(2020) fatcat:3rvdrwzminhvjcahd6vcw6mudi

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT ĐÁY VÙNG BỜ BIỂN TỈNH NINH BÌNH

Bình Nguyễn Thanh, Văn Nguyễn Cao
2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố động vật đáy cho vùng bờ biển tỉnh Ninh Bình được tiến hành tháng 11 - 12/2020.  ...  Kết quả đã xác định 82 loài, thuộc 69 giống, 52 họ, 28 bộ và 6 nhóm đại diện (Crustacea, Bivalvia, Gastropoda, Polychaeta, Chordata và Arthropoda).  ...  nhiều ở nền đáy ven biển, chúng phân bố trên bề mặt nền đáy, bờ đá, que, cọc, rong rêu.  ... 
doi:10.51453/2354-1431/2021/536 fatcat:of22pzymurey7h5fk34lfjzvwy

Tự chấn của dây có một bộ tắt chấn động lực

Nguyen Van Dinh
1990 Vietnam Journal of Mechanics  
ng rieng ella h~ day-b9 t£t cha':n duqc khai tri~n tl-dtnh cip v& h?-n thea ci<; d¥lg dao d9ng rieng ctia day.  ...  _ , . ( A TV CHAN CUA DAY CO MQT BQ TAT CHAN DQNG LlJC NGUYEN VAN DINH v " " D~T VAN DE Trang [1,2] aa_ kh<io sit ccic b9 t~t chan d9ng l¥C m~nh va ye'u d~t vao diy chiu kich dQng tv ch<ln ye'u.  ...  mem dOng chat OA =£,¥.hOi hr9'ng don vi dai JJ, n~m ngang v&i stl-c cang k vi ch}u klch d{'m-g ye'u phin bO tren diy va tic dvng thea phtrang thing dU;n·g.  ... 
doi:10.15625/0866-7136/10288 fatcat:62ohaewngrgv5ftgzodivbtw44

Tự chấn của dây có hai bộ tắt chấn động lực

Nguyen Van Dinh
1991 Vietnam Journal of Mechanics  
t chan dQng h,rc m~nh va ye'u d~t vao day chiu kich di}ng tv· chan ye'u dii. drrqc khao sat trong [1, 2]. Trong [3] xet bo tlt ch5n d{ing l'!  ...  b,.H~ phll"O'llg trinh vi pharr dao d9ng nho ella co h~ lit: ; ( ' A , A , J ~A ' TV CHAN CUA DAY CO HAl BQ TAT CHAN DQNG LVC ' 0 ' NGUYEN VAN DINH v ~ ' D~T VAN DE Ho~t dQng ella  ... 
doi:10.15625/0866-7136/10260 fatcat:ftx2lujdffaqnf2rsogctkflam

Nghiên cứu thanh hạt ăn liền bổ sung hạt chanh dây

Hoang Quang Binh, Thành Duy Đặng, Trung Thiên Lê
2021 Can Tho University Journal of Science  
Tuy nhiên, hạt chanh dây hiện nay chỉ mới được biết đến là nguồn phụ phẩm của quá trình chế biến nước chanh dây.  ...  Hạt chanh dây có chứa hợp chất kháng oxy hóa, chất xơ, chất béo thiết yếu tốt cho sức khỏe.  ...  Quả chanh dây sau khi thu mua được vận chuyển về phòng thí nghiệm. Các bộ phận của trái bao gồm dịch quả, vỏ và hạt chanh dây được phân tích khối lượng, hàm lượng phenolic tổng.  ... 
doi:10.22144/ctu.jvn.2021.091 fatcat:f3vzqeok4fckzpsxol6qoc6tdu

THIẾT KẾ BỘ TẠO DAO ĐỘNG VÀ BỘ KHUẾCH ĐẠI TRONG CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG SỬ DỤNG SÓNG VIBA

Trần Xuân Trọng, Lương Quang Huy
2021 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  
Bộ khuếch đại có hệ số tán xạ tại đầu vào và đầu ra nhỏ hơn -30 dB và hệ số khuếch đại đạt 13,2 dB với tần số 2,49 Ghz.  ...  Với các thông số thiết kế đạt được, bộ dao động và bộ khuếch đại cơ bản phù hợp để ứng dụng vào chế tạo cảm biến chuyển động.  ...  dao động và bộ khuếch đại của cảm biến.  ... 
doi:10.34238/tnu-jst.4236 fatcat:ojv2ky3dqjd7njczga2qje3ifm

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT ĐÁY VÙNG BIỂN VEN BỜ NAM ĐỊNH - THÁI BÌNH

Thịnh Phạm Văn, Bình Nguyễn Thanh, Hà Vũ Hồng
2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Thành phần động vật đáy ở vùng biển ven bờ Nam Định - Thái Bình đã phát hiện 111 loài, thuộc 83 giống, 51 họ, 24 bộ, 6 lớp và 5 nhóm đại diện (Crustacea, Bivalvia, Gastropoda, Polychaeta và Arthropoda)  ...  Ba nhóm động vật đáy chủ yếu trong hệ sinh thái trong khu vực là Thân mềm Chân bụng có 38 loài, Hai mảnh vỏ có 36 loài, Giáp xác (Crustacea) có 34 loài.  ...  ý đến các họ Nassariidae, và Naticidae vốn là những họ có số loài phân bố nhiều ở nền đáy ven biển [5],[11], chúng phân bố trên bề mặt nền đáy, bờ đá, que, cọc, rong rêu.  ... 
doi:10.51453/2354-1431/2021/595 fatcat:sdq6wk3l7baqhgc3pwceaxpcvu

TÌNH HÌNH Ô NHIỄM DẦU TRONG NƯỚC DẢI VEN BỜ VIỆT NAM

Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu
2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển  
MỞ ðẦU Tình hình ô nhiễm dầu trong nước dải ven bờ Việt Nam trong những năm gần ñây rất ñáng báo ñộng và cần ñược sự cảnh báo của các nhà khoa học và các nhà quản lý.  ...  Bài báo "Tình hình ô nhiễm dầu trong nước dải ven bờ Việt Nam" với mục ñích ñánh giá hiện trạng nồng ñộ dầu trong nước biển tại một số khu vực trọng ñiểm của Việt Nam ñể từ ñó có ñược bức tranh tổng quan  ...  Kết quả khảo sát cũng ñã xác ñịnh nồng ñộ dầu có xu hướng giảm từ ven bờ ñến xa bờ (hình 10). 2.Tình hình ô nhiễm dầu trong nước dải ven bờ Việt Nam Tại Việt Nam, nồng ñộ dầu trong nước biển ñã ñược  ... 
doi:10.15625/jmst.v11i2.372 fatcat:rf63nxw6mza4jggllxybv2cule

VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ

Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung
2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển  
Từ khóa: Nam Trung bộ (NTB), thủy thạch ñộng lực, xoáy thuận, mũi nhô, xói lở-bồi tụ, khúc xạ, nhiễu xạ, hướng ðông Bắc (NE), ðông ðông Bắc (NNE), Tây Nam (SW).  ...  Phần phía Bắc ñường bờ ổn ñịnh chạy dọc theo kinh tuyến (~109 0 E), ñộ dốc lớn, dải ven bờ sâu, tính chất bờ gồ ghề khúc khuỷu, có nhiều vũng vịnh lớn nhỏ cấu thành từ các mũi ñá nhô liền với những dải  ...  Từ khơi vào bờ, nghĩa là trên dải ven bờ, sự chuyển hướng gió tương ñối ñồng nhất thành NNE (mùa ñông) và SSW (mùa hè).  ... 
doi:10.15625/jmst.v11i3.376 fatcat:u4xmxn634rctpcbz72p3vgtphm

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TOÀN BỘ MẠC TREO ĐẠI TRÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TRÁI

Trần Văn Minh Tuấn, Lý Minh Tùng, Bùi Minh Tín, Trần Hữu Duy, Phạm Hải Triều, Lê Quang Nghĩa
2022 Y học Việt Nam  
Mở đầu: Phẫu thuật nội soi (PTNS) theo kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng (TBMTĐT) trong điều trị ung thư đại tràng đã làm cải thiện kết quả lâu dài về mặt ung thư học và đang trở thành tiêu chuẩn  ...  cho phẫu thuật diều trị ung thư đại tràng.  ...  Từ khoá: ung thư đại tràng, cắt toàn bộ mạc treo đại tràng.  ... 
doi:10.51298/vmj.v515i1.2724 fatcat:2ml5324exzax5hyc7duiwfslf4

Đáp ứng điều trị ung thư dạ dày tân bổ trợ bằng phác đồ flot

Trịnh Lê Huy, Nguyễn Thị Vượng, Phạm Quỳnh Nga, Nguyễn Văn Hùng, Mai Thị Kim Ngân
2021 Tap chi nghien cuu y hoc  
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm mô bệnh học và nội soi của ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng còn khả năng phẫu thuật và đánh giá đáp ứng điều trị tân bổ trợ ung thư dạ dày  ...  Nghiên cứu mô tả được thực hiện trên 29 bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng còn khả năng phẫu thuật được điều trị hóa chất tân bổ trợ bằng phác đồ FLOT tại Khoa Ung bướu và Chăm  ...  trị tân bổ trợ ung thư dạ dày bằng phác đồ FLOT tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.  ... 
doi:10.52852/tcncyh.v147i11.513 fatcat:lhdpbs34tzgqxb54p3k6lpumva

Phát triển văn hóa trường đại học phù hợp với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lê Văn Hảo
2019 Tạp chí Khoa học  
Thông qua Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) (được ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ GDĐT), lần đầu tiên  ...  đại học nên có để có thể giúp nhà trường phát triển bền vững, đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017.  ...  (phản ánh qua các sứ mạng trường đại học đã được công bố).  ... 
doi:10.54607/hcmue.js.15.10.2311(2018) fatcat:rphmrt7qdfcw3lwduwq36up2ya

TÍNH PHÂN BẬC CỦA ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN QUANH MỘT SỐ ĐẢO VEN BỜ VIỆT NAM

Tong Phuc Tuan, Vo Thinh, Uong Dinh Khanh, Bui Quang Dung, Chu Anh Dung
2020 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển  
Flattened seabed characters at the nearshore islands, namely Bach Long Vi, Con Co, Ly Son, Phu Quy, Hon Khoai and Tho Chu, were analysed based on depth contour map with 1 m vertical resolution and the application of ArcMap 10.4 software. Consequently, a series of seabed cross sections was automatically created by using the software, which provides the time-saving benefit and improves the scientific relevance. The result shows that flattened seabed characters of those islands were comparable in
more » ... erms of general pattern, but still remained some distinctions depending on particular location. The depth of flattened seabed levels does not reach 30–50 m depth at northern and southern Vietnam's sea (seabed surrounding Bach Long Vi, Hon Khoai, Tho Chu islands), while the value reaches over 100 m depth at southern central Vietnam's sea (seabed surrounding Ly Son, Phu Quy islands). The classification of flattened seabed reveals the following depth levels: 0–2 m, 5–8 m, 12–14 m, 20–25 m, 25–27 m, 27–30 m, 32–35 m, 40–45 m, 45–50 m, 53–55 m, 60–65 m, 65–70 m, 75–85 m and 90–115 m.
doi:10.15625/1859-3097/20/3/12958 fatcat:2xshbtiaxrfcxmw6ym42jepl3u

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Hà Phạm Mạnh, Thủy Đàm Thị Thanh, Vân Trần Thị Thanh
2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Bài báo phân tích làm rõ thực trạng công tác đánh giá chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào và đề xuất giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào.  ...  bộ Trường Đại học Tân Trào.  ...  Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào có 18 chi bộ trực thuộc với 187 đảng viên.  ... 
doi:10.51453/2354-1431/2020/332 fatcat:i7ctqww6dreyxowo2imf5qcyyq
« Previous Showing results 1 — 15 out of 635,897 results