Filters
1 Hit in 2.3 sec

BMOP: Bidirectional Universal Adversarial Learning for Binary OpCode Features

Xiang Li, Yuanping Nie, Zhi Wang, Xiaohui Kuang, Kefan Qiu, Cheng Qian, Gang Zhao, Weizhi Meng
2020 Wireless Communications and Mobile Computing  
In this paper, we propose a bidirectional universal adversarial learning method for effective binary OpCode perturbation from both benign and malicious perspectives.  ...  Binary n -gram OpCode features are commonly used for malicious code identification and classification with high accuracy.  ...  In this paper, we propose BMOP, a bidirectional universal adversarial learning method for effective binary OpCode perturbation from both benign and malicious perspectives.  ... 
doi:10.1155/2020/8876632 fatcat:dkpvhk2ztrh67ec4ovmwwckd5q